Säteilyturvallisuus

TVO ja sen henkilöstö sitoutuu kaikessa toiminnassaan ALARA ­periaatteeseen (as low as reasonably achievable). Sen mukaisesti yksilö­ ja kollektiiviset säteilyannokset pidetään niin alhaisina kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista.

Annosten rajoittaminen ja radioaktiivisten päästöjen pitäminen mahdollisimman pieninä otetaan huomioon jo laitoksen rakenteita sekä toimintoja suunniteltaessa. Jokaisen työntekijän on otettava säteilysuojeluun vaikuttavat asiat huomioon omassa työssään. Säteilysuojelutoimintaa kehitettäessä otetaan huomioon viranomaisten ohjeiden lisäksi myös kansainväliset suositukset.

Kaikkien ydinvoimalaitoksen valvonta-alueella työskentelevien säteilyannosta valvotaan ja mitataan annosmittareilla. Valtioneuvoston asetuksen ionisoivasta säteilystä 13 §:n mukaan säteilytyöntekijälle aiheutuva efektiivinen annos ei saa olla suurempi kuin 20 millisievertiä vuodessa. Henkilöannosten osalta TVO:n omana tavoitteena on, ettei kenenkään Olkiluodosta saama annos ylitä 10 mSv vuodessa, eivätkä sisäisestä kontaminaatiosta aiheutuvat annokset ylitä arvoa 0,5 mSv. Nämä tavoitteet on myös saavutettu.


Ympäristön säteilyaltistusta valvotaan kattavasti

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ympäristön säteilyturvallisuutta valvotaan säännöllisesti usein eri menetelmin ja usean eri toimijan yhteistyönä. TVO on asentanut laitosalueelle neljä ja lähialueille kymmenen jatkuvatoimista säteilyn annosnopeuden mittausasemaa, jotka raportoivat sekä mittaustulokset että mahdolliset hälytykset automaattisesti sekä laitosyksiköille Olkiluotoon että Säteilyturvakeskukseen (STUK). TVO on asentanut lähialueille neljä ilmanäytteenkerääjää sekä yksitoista annosmittaria. Kerääjien suodattimien radioaktiivisuuspitoisuudet analysoidaan 1–4 viikon välein. Annosmittarit luetaan neljännesvuosittain. Näiden lisäksi TVO tekee pari kertaa vuodessa laitosalueella kattavia tarkistusmittauksia sekä aina tarvittaessa työkohtaista säteilyvalvontaa kannettavilla mittauslaitteilla.

Ydinvoimalaitoksen lähiympäristön asukkaita mitataan Olkiluodossa STUKin kokokehomittausautossa kerran vuodessa. TVO raportoi laitosympäristön säteilyturvallisuuden valvonnan tulokset ympäristö- ja säteilyturvallisuusviranomaisille.

STUKin tekemissä mittauksissa voimalaitoksen lähiympäristön asukkaissa ei ole havaittu laitosperäisiä radioaktiivisia nuklideja. Myöskään laitoksen säteilytyöntekijöistä mittauksissa ei todettu kirjausrajan ylittävää sisäistä altistumista.