Lainsäädäntö

Ydinvoiman hyödyntäminen on luvanvaraista toimintaa.

Ydinenergian käytön turvallisuutta valvoo Suomessa Säteilyturvakeskus (STUK). Turvallisuusvalvonnan lisäksi STUKin tehtävänä on huolehtia ydinvoimalaitosten turva- ja valmiusjärjestelyjen valvonnasta sekä ydinmateriaalin valvonnasta.

STUK osallistuu myös ydinenergialain mukaisten lupahakemusten käsittelyyn, valvoo lupaehtojen noudattamista sekä asettaa luvan tarkoittamaa toimintaa koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset ja kelpoisuusehdot ydinenergian käyttöön osallistuville organisaatioille ja henkilöille, ja tutkii näiden kelpoisuusehtojen täyttämistä.

Ydinvoimalaitoksen käytölle määritellyt raja-arvot sisältyvät ydinvoimalaitosten turvallisuutta koskevaan valtioneuvoston päätökseen, YVL-ohjeisiin ja Säteilyturvakeskuksen hyväksymiin laitoksen turvallisuusteknisiin käyttöehtoihin ja määräyksiin.

Säteilymääriä koskevat raja-arvot liittyvät henkilökunnan ja ympäristön säteilyannoksiin, radioaktiivisten aineiden päästöihin sekä lukuisiin erilaisiin laitoksen käyttöön liittyviin teknisiin toiminta-arvoihin. Laitoksen turvallisuusteknisiin käyttöehtoihin sisältyvät olennaisena osana turvallisuuteen liittyvien laitteiden ja järjestelmien käyttökuntoisuusvaatimukset, jotka ovat ehtona laitoksen käytön jatkamiselle.