Moniesteperiaate

Loppusijoituksen kaikkien vaiheiden turvallisuudesta on voitava varmistua ennen toiminnan aloittamista.

Kun loppusijoitus täyttää viranomaisten ja Posivan itsensä asettamat turvallisuusvaatimukset, radioaktiivisista aineista ei mahdollisissa onnettomuustilanteissakaan aiheudu merkittäviä terveysriskejä ympäristön väestölle.

Moninkertainen suojaus varmistaa turvallisuuden

Loppusijoitus toteutetaan moniesteperiaatteen mukaisesti. Näin varmistetaan, että vaikka joidenkin kapseleiden eristyskyky menetettäisiin, muut esteet rajoittavat ja hidastavat radioaktiivisten aineiden vapautumista kapselissa olevasta polttoaineesta. Seuraukset ihmisille ja ympäristölle jäisivät tällaisessakin tapauksessa merkityksettömiksi.