Vastuullisuus TVO-konsernissa

TVO-konsernissa toimitaan määriteltyjen periaatteiden ja arvojen mukaisesti, edistetään eettisesti kestäviä toimintatapoja sekä puututaan epäeettisiin toimintatapoihin ja tilanteisiin. TVO:n visiona on, että ydinsähkö on kilpailukykyistä, ja sillä on vahva asema TVO:n sähkönsaajien tuotanto- ja investointivalikoimassa.

Vastuullisuuden johtamisen ja toimintatapojen perustan muodostavat yhtiön arvot, joihin myös konsernitason politiikat ja toimintaohje pohjautuvat. TVO:n tavoitteena on toimia vastuullisesti, avoimesti, ennakoiden ja jatkuvasti parantaen. TVO:n hallitus hyväksyy muun muassa konsernin strategiset tavoitteet ja toiminnalliset suuntaviivat, kuten arvot, politiikat ja toimintaohjeen.

TVO:n tavoitteena on toimia vastuullisesti, avoimesti, ennakoiden ja jatkuvasti parantaen.

TVO-konserni noudattaa toiminnassaan voimassa olevia lakeja, viranomaisohjeita ja hyvän hallinnon periaatteita. Toiminta on myös STUKin määräyksien ja ydinvoimalaitosohjeissa (YVL-ohje) esitettyjen vaatimusten mukaista. Kaikki TVO-konsernissa työskentelevät ovat velvollisia noudattamaan lainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeita ja määräyksiä, hyvän hallintotavan periaatteita ja konsernin vapaaehtoisia sitoumuksia. Johtajien ja esihenkilöiden tehtävänä on avata keskustelua konsernin linjauksista ja niiden taustalla olevista arvoista ja vastuista sekä valvoa sitä, että kunkin vastuualueen tehtävissä noudatetaan lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä.

Sertifioitu toimintajärjestelmä ohjaa käytännön töitä. TVO:n toimintajärjestelmä täyttää muun muassa seuraavissa standardeissa ja ohjeissa esitetyt vaatimukset:

 • Laadunhallintajärjestelmä ISO 9001:2015
 • Ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015
 • Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+
 • Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001:2018.

TVO on sitoutunut kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia sekä työelämän periaatteita ja oikeuksia; OECD:n monikansallisille yrityksille laatimien ohjeiden sekä ILO:n työelämää koskevien periaatteiden ja oikeuksien lisäksi erityisesti kansainvälistä ihmisoikeuslakia ja YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita.

Olemme lisäksi sitoutuneet UN Global Compact -aloitteeseen ja UN Global Compact Suomen jäsen. Edistämme seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

Asetettavien tavoitteiden perustana ovat TVO-konsernin toimintaa ohjaavat olennaiset vastuullisuusnäkökohdat, joihin kuuluvat:

 1. Turvallinen, ilmastoystävällinen ja vakaa sähköntuotanto
 2. Käytetyn polttoaineen vastuullinen loppusijoitus ja osaamisen vienti
 3. Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta
 4. Vastuullisuus hankintaketjuissa ja kumppanuuksissa
 5. Taloudellisen lisäarvon luonti
 6. Henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen
 7. Hyvinvoiva ja tasa-arvoinen työyhteisö
 8. Biodiversiteetti ja kestävä maankäyttö
 9. Päästöjen minimointi ilmaan, veteen ja maahan
 10. Kiertotalous, energia- ja materiaalitehokkuus.