Olennaisuusanalyysi

Olennaisuusanalyysin avulla on tunnistettu TVO-konsernin merkityksellisimmät vastuullisuuteen vaikuttavat näkökohdat.

Vastuullisuuden olennaisuusanalyysin avulla on tunnistettu TVO-konsernin sidosryhmien kannalta merkityksellisimmät vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja talouteen. TVO-konsernille tärkeimpiä sidosryhmiä ovat henkilöstön lisäksi omistajat, viranomaiset, rahoittajat, päättäjät, paikallisyhteisö, alihankkijat, media ja suuri yleisö. TVO-konsernin olennaisuusanalyysi päivitettiin syksyllä 2022, ja sen lähtökohtana toimi Global Reporting Initiative (GRI) -standardien (2021) mukainen ohjeisto olennaisuuden määrittelylle.

Olennaisuusanalyysi koostui eri työvaiheista: taustatutkimuksesta, sidosryhmien haastatteluista sekä kohdennetusta verkkokyselystä sidosryhmille.

Olennaisuusanalyysin taustatutkimukseen sisältyi toimintaympäristön ja verrokkiyritysten analyysi, jossa huomioitiin muun muassa TVO-konsernin strategian laadinnan yhteydessä toteutettu toimintaympäristöanalyysi, TVO:sta tehdyt ESG-arviot, vuonna 2021 toteutettu sidosryhmätutkimus, Energiateollisuuden kesäkuussa 2022 julkaisema biodiversiteettitiekartta, EU-taksonomian ydinvoimaa koskeva kriteeristö sekä riskienhallinnasta ja vierailutoiminnasta saadut palautteet.

Sidosryhmähaastatteluissa haastateltiin TVO-konsernin ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien edustajia kartoittaen haastateltavien näkemyksiä konsernin positiivisista sekä negatiivisista vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja talouteen. Haastatteluissa keskusteltiin sekä toteutuvista että potentiaalisista vaikutuksista. Tämän jälkeen lähetettiin verkkokysely laajemmalle konsernin sidosryhmäjakelulle, jonka avulla pyrittiin vastaavasti kartoittamaan sidosryhmien näkemyksiä konsernin eri vaikutuksista. Jakeluun sisältyi muun muassa henkilöstön, johtoryhmän, hallituksen, omistajien, alihankkijoiden, viranomaisten, rahoittajien, poliittisten päättäjien ja paikallisten toimijoiden edustajia.

Näkökohtien priorisoinnin tuloksena syntyi lista olennaisista vastuullisuusnäkökohdista, jotka kuvastavat konsernin merkittävimpiä vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja talouteen.

Eri työvaiheista saadut tulokset priorisoitiin niiden vaikuttavuuden mukaan, ja ne käsiteltiin ja vahvistettiin vastuullisuusryhmän ja hallituksen tarkastus- ja rahoitusvaliokunnan kokouksissa. Näkökohtien priorisoinnin tuloksena syntyi lista olennaisista vastuullisuusnäkökohdista, jotka kuvastavat konsernin merkittävimpiä vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja talouteen:

1. Turvallinen, ilmastoystävällinen ja vakaa sähköntuotanto
2. Käytetyn polttoaineen vastuullinen loppusijoitus ja osaamisen vienti
3. Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta
4. Vastuullisuus hankintaketjuissa ja kumppanuuksissa
5. Taloudellisen lisäarvon luonti
6. Henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen
7. Hyvinvoiva ja tasa-arvoinen työyhteisö
8. Biodiversiteetti ja kestävä maankäyttö
9. Päästöjen minimointi ilmaan, veteen ja maahan
10. Kiertotalous, energia- ja materiaalitehokkuus.