Ydinenergiaa koskeva lainsäädäntö

Ydinenergialain (990/1987) lähtökohtana on, että ydinenergian käytön tulee olla yhteiskunnan kokonaisedun mukaista ja turvallista, eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Ydinenergian käyttöön liittyy useita velvoitteita luvanhaltijalle; luvanhaltijan on muun muassa huolehdittava käytön turvallisuudesta ja toiminnassa syntyvistä ydinjätteistä sekä kaikista ydinjätehuollon kustannuksista. Varautuminen ydinjätehuollon kustannuksiin tapahtuu siten, että ydinvoimalla tuotetun sähkön hinnassa kerätään ennakkoon ydinjätevarausmaksua, joka rahastoidaan valtion ydinjätehuoltorahastoon.

Ydinenergialain nojalla on annettu ydinenergia-asetus (161/1988) sekä viisi ydinenergian käyttöä koskevaa Säteilyturvakeskuksen määräystä. Säteilyturvakeskuksen määräykset koskevat ydinvoimalaitosten turvallisuutta, turvajärjestelyjä, valmiusjärjestelyjä sekä voimalaitosjätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta.

Ydinenergialainsäädäntöön kirjattujen valtuuksien nojalla Säteilyturvakeskus julkaisee YVL-ohjeet, joissa esitetään ydinenergian käyttöä koskevat yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset sekä Säteilyturvakeskuksen työssään käyttämät valvontamenettelyt.

Säteilyturvallisuudesta säädetään säteilylailla (859/2018) ja Valtioneuvoston asetuksella ionisoivasta säteilystä (1034/2018).

Ydinvastuulain (484/1972) mukaisesti ydinvoimalaitoksen haltijalla on oltava ydinvastuuvakuutus, joka korvaa mahdollisen ydinvahingon ulkopuolisille aiheuttamat vahingot laissa määriteltyyn ylärajaan saakka.

Säteilyturvakeskuksen sivuilta löytyy koko ydinlainsäädäntö.