Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on tukea TVO-konsernin strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista ja toimintaedellytysten säilymistä. Toimintaa ohjaavat konserniyhtiöiden hallitusten hyväksymät riskienhallinnan periaatteet, jotka kuvaavat riskienhallinnan tarkoitusta ja tavoitteita. Riski määritellään tunnistetun epävarmuuden vaikutukseksi organisaation tavoitteisiin.

Riskienhallintaa valvoo yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön riskienhallinnasta ja sen organisoinnista sekä raportoi säännöllisesti merkittävimmistä riskeistä ja riskienhallinnan tilasta hallitukselle. Johtoryhmän jäsenet vastaavat oman vastuualueensa riskienhallinnasta ja raportoivat riskeistä toimitusjohtajalle. Riskienhallintaryhmä on konsernin johtoryhmän alaisuudessa toimiva ryhmä, jonka tehtävä on arvioida toimintojen toteuttamaa riskienhallintaa ja varmistaa riskien tarkoituksenmukainen käsittely konsernissa.


Osaamiskeskus koordinoi riskienhallintatyötä

Rahoitus ja riskienhallinta -osaamiskeskus laatii yhtenäiset ja selkeät riskienhallinnan toimintatavat ja ohjeet sekä tarjoaa tarkoituksenmukaiset työkalut konserniyhtiöiden käyttöön. Osaamiskeskuksen tehtävänä on tukea ja haastaa liike- ja palvelutoimintoja riskienhallinnan toteuttamisessa ja ohjata toimintoja itsenäiseen riskien tunnistamiseen, analysointiin ja käsittelyyn sekä raportointiin. Osaamiskeskus koordinoi konsernitasoista riskien raportointia.

TVO-konsernin kokonaisriskitarkastelu päivitetään kahdesti vuodessa, minkä jälkeen se raportoidaan konsernin johtoryhmälle, hallituksen tarkastus- ja rahoitusvaliokunnalle ja hallitukselle. Konsernin merkittävimpien riskien hallintatoimenpiteistä raportoidaan johtoryhmälle ja hallitukselle vuosineljänneksittäin. Konsernin merkittävimmät riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa.


Jatkuvan parantamisen periaatteella

Riskienhallintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti tavoitteena optimoiva ja jatkuvasti kehittyvä riskienhallinta. Riskienhallintaprosessia arvioidaan vuosittain laadittavan riskienhallinnan tasoarvioinnin avulla. Riskienhallintaryhmä käsittelee arvioinnin tulokset ja niiden pohjalta määritetään tavoitteet riskienhallinnan kehittämiselle.

Vuonna 2021 jatkettiin riskienhallinnan roolin ja vaikuttavuuden kasvattamista TVO:n johtamis- ja toiminnansuunnitteluprosessissa. Riskienhallinta on osa konsernin strategiaa ja sitä kehitetään tukemaan konsernin tavoitteiden saavuttamista hyväksytyllä riskitasolla.