Laitosyksiköt

TVO on tuottanut sähköä suomalaiselle yhteiskunnalle jo yli 40 vuoden ajan. Kuluneiden vuosien aikana Olkiluodon laitosyksiköitä on modernisoitu monin tavoin ja samalla niiden turvallisuutta on parannettu.

Käyttökertoimet kansainvälisessä vertailussa huipulla

Yhtenä osoituksena TVO:n ydinvoimaosaamisesta ovat Olkiluodon laitosyksiköiden korkeat käyttökertoimet, jotka ovat jo pitkään olleet kärkisijoilla kansainvälisessä vertailussa. OL1:n ja OL2:n käyttökertoimet ovat 1990-luvun alusta lähtien vaihdelleet 93 ja 97 %:n välillä.

Korkeat käyttökertoimet kertovat laitosyksiköiden luotettavasta toiminnasta. Hyvään tulokseen on päästy pitämällä laitosyksiköt kunnossa ammattitaitoisen henkilöstön avulla sekä parantamalla jatkuvasti päivittäistä toimintaa ja turvallisuutta.

Osaava henkilöstö

Turvallisesti toimiva ydinvoimalaitos tarvitsee sekä ajantasaista tekniikkaa että osaavaa henkilöstöä. Osaamisen avulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikealla tavalla kaikissa olosuhteissa.

TVO järjestää jatkuvasti koulutusta ylläpitääkseen henkilöstönsä ammattitaitoa ja osaamista. Suurin osa koulutuksesta liittyy TVO:n omaan toimintaan, etenkin laitos- ja käyttötekniikkaan.

Lue lisää yhtiöosuudesta.


Turvallisuuskulttuuri

Hyvä ydinturvallisuus ei synny pelkästään teknisin ratkaisuin, vaan laitoksen toimintaan osallistuvan henkilöstön sitoutumisella alan vaatimaan korkeaan moraaliin ja oikeisiin toimintatapoihin on ratkaiseva merkitys. Sitoutumista kutsutaan turvallisuuskulttuuriksi ja se on yksi osa laitoksen turvallisuuden varmistamista. Samaa sitoutumista TVO vaatii myös alihankkijoiltaan.

Lue lisää turvallisuuskulttuurista


Ennakointi ja jatkuva parantaminen

Jatkuva parantaminen ja ennakointi kuuluvat TVO:n arvoihin. TVO:lla toimitaan suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti. Parannuskohteita laitteissa, toimintatavoissa ja ohjeissa etsitään aktiivisesti ja havaitut puutteet korjataan tai poistetaan.

Lue lisää riskienhallinnasta


Turvallisuusperiaatteet

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kaiken toiminnan lähtökohtana on turvallisuus, joka perustuu monitasoiseen turvallisuusajatteluun. Turvallisuudesta huolehditaan järjestelmillä, jotka ovat moninkertaisia, toisistaan riippumattomia, fyysisesti toisistaan erotettuja ja eri periaatteilla toimivia. Ydinturvallisuuden perusperiaate on, että radioaktiiviset aineet eivät saa päästä ympäristöön missään olosuhteissa.