OL3 tekniset tiedot
Sähköteho, netto n. 1600 MW
Reaktorin lämpöteho 4300 MW
Kokonaishyötysuhde n. 37%
Reaktorin toimintapaine 155 bar
Polttoainenippuja 241 kpl
Polttoaine uraanidioksidi UO2
Polttoaineen kulutus n. 32t vuodessa
Uraanin määrä reaktorissa 128 tU
Tuotehöyryn lämpötila 290°C
Vuotuinen sähköntuotanto n. 13 TWh
Säätöelementtien määrä n. 89 kpl
Merivesivirtaus 57 m3/s
Turbiinin kierrosluku 1500 rpm
Turbiinien lukumäärä 1KP + 3MP

Rakenne ja tekniset tiedot

OL3 voidaan jakaa kolmeen rakennuskokonaisuuteen: reaktorirakennukseen, turbiinirakennukseen sekä tuki- ja apurakennuksiin.


Korkein ja keskeisin rakennus on reaktorirakennus, joka muodostuu teräsbetonisesta, kaksikuorisesta suojarakennuksesta. Rakennus sisältää primääripiirin, sydänsulan leviämisalueen ja hätäjäähdytysaltaan. Rakennuksen yläosassa ovat polttoaineen vaihtoon tarvittava polttoaineen siirtokone sekä hallinosturi raskaiden komponenttien nostoa varten.

Turbiinirakennuksessa sijaitsevat muun muassa korkea- ja matalapaineturbiinit, generaattori, magnetointikone ja lauhduttimet. Korkeapaineturbiineja on yksi ja matalapaineturbiineja kolme.

Tuki- ja apurakennuksiin lukeutuvat muun muassa jätteenkäsittelyrakennus ja reaktorilaitoksen apurakennus.


Ol­ki­luo­to 3:n
ra­ken­nus­ko­ko­nai­suu­det

A Reak­to­ri­ra­ken­nus
B Tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mä­ra­ken­nus 1
C Tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mä­ra­ken­nus 2
D Tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mä­ra­ken­nus 3
E Tur­val­li­suus­jär­jes­tel­mä­ra­ken­nus 4
F Polt­toai­ne­ra­ken­nus
G Reak­to­ri­ra­ken­nuk­sen apu­ra­ken­nus
H Jät­teen­kä­sit­te­ly­ra­ken­nus
I Die­sel­ra­ken­nus
J Si­sään­kul­ku­ra­ken­nus
K Toi­mis­to­ra­ken­nus
L Tur­bii­ni­ra­ken­nus
M Kyt­kin­lai­tos
N Me­ri­ve­si­pump­paa­mo
O Var­men­ne­tun me­ri­ve­si­jär­jes­tel­män pump­paa­mo
P Su­po­nes­to­jär­jes­tel­män pum­put
Q Apu­höy­ry­kat­ti­la­ra­ken­nus