Säteilytyö

Säteilylaissa ja -asetuksessa säädetään enimmäisrajat säteilynalaista työtä tekeville henkilöille. Säteilytyöntekijälle aiheutuva efektiivinen annos ei saa olla suurempi kuin 20 millisievertiä (mSv) vuodessa.

Valvonta-alueella työskentelevät henkilöt luokitellaan säteilytyöluokkiin A ja B. Luokittelun perusteella tehtävällä työntekijöiden terveystarkkailulla varmistetaan, että työntekijät ovat terveydentilansa puolesta soveltuvia heille osoitettuihin tehtäviin.

A-luokkaan luokitellaan säteilytyöntekijät, jotka työskentelevät sellaisissa tiloissa, joissa annosaltistus voi nousta yli 6 mSv:iin vuodessa, sekä säteilytyöntekijät, jotka työssään joutuvat käyttämään raskasta suojavarustusta (ylimääräinen suojapuku, hengityssuojain). Valtaosa työntekijöistä luokitellaan B-luokkaan.

Raskaana olevan säteilytyöntekijän työt on järjestettävä siten, että sikiön ekvivalenttiannos pidetään niin pienenä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista ja ettei annos jäljellä olevan raskauden aikana ylitä 1 mSv:iä. Työntekijä ei voi toimia raskauden aikana säteilytyöluokkaan A kuuluvana työntekijänä.