Säteilytyö

Säteilylaissa ja -asetuksessa säädetään enimmäisrajat säteilynalaista työtä tekeville henkilöille. Säteilytyöntekijälle aiheutuva efektiivinen annos ei saa olla suurempi kuin 20 millisievertiä (mSv) vuodessa.