Uraanin hankinta

Laadukkaalla hankintatoiminnalla varmistetaan laitosyksiköiden turvallinen, kilpailukykyinen ja luotettava tuotanto sekä pitkäikäinen käyttö.

Uraanista noin 48 % saadaan liuottamalla uraani suoraan esiintymästä in situ -liuotuksen avulla, noin 46 % tuotetaan tavanomaisella kaivostekniikalla maanalaisissa kaivoksissa sekä avolouhoksilla, ja loput noin 6 % kertyy muun kaivostoiminnan sivutuotteena. Maailman ydinvoimaloiden uraanitarpeesta primäärituotanto kattaa 85–90 % ja loppuosa, 10–15 %, on peräsin erilaisista varastoista tai kierrätyksestä.


Uraani on luonnossa yleisesti esiintyvä alkuaine – noin 40 kertaa yleisempi kuin hopea.


Uraani vain vastuullisilta toimijoilta

Kaivostoiminnan ympäristönsuojelu ja sen valvonta samoin kuin työ- ja säteilysuojeluvaatimukset määräytyvät kyseessä olevan valtion lainsäädännön ja säädösten pohjalta. Laitosten rakentamis-, käyttö-, ympäristö- yms. luvilla on edelleen tarkennettu toiminnalle asetettuja vaatimuksia. Hyvän käytännön mukaan tuotantolaitoksen luvituksen yhteydessä käsitellään myös sen toiminnan lopettamiseen liittyvät toiminnot ja varat jätehuoltoon, kaivoksen ja rikastamon sulkemiseen ja maisemointiin kerätään tuotantotoiminnan aikana.

Laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuushallintajärjestelmien sertifiointi on laajasti käytössä – erityisesti suuret tuottajat ovat sertifioineet tuotantolähteidensä hallintamenetelmät. Vastuullisesti toimivat yritykset noudattavat samoja standardeja sekä vastuullisuutta ja turvallisuutta korostavia käytäntöjä kaikissa tuotantomaissaan, mikä auttaa uusien kaivosmaiden lainsäädännön ja toimintatapojen kehittymistä.Polttoaineen hankinta omissa käsissä

TVO:lla on omaa korkeatasoista osaamista polttoaineenhankinnan kaikkiin vaiheisiin. TVO hankkii polttoaineensa pääasiassa hajautettua hankintaketjua käyttäen, käy itse neuvottelut ja tekee hankintasopimukset toimittajien kanssa polttoaineen tuotantoketjun jokaisessa vaiheessa. Hankintaketjun eri vaiheelle on useita toimittajia ja hankintoja kilpailutetaan säännöllisesti.

TVO myös suunnittelee itse polttoaineensa koostumuksen ja sen, miten sitä käytetään. TVO:n valitsema toimintatapa on omiaan vahvistamaan yhtiön asemaa johtavana suomalaisena ydinenergian tuottajana. Hankintojen perustan muodostavat pitkäaikaiset toimitussopimukset alan johtavien toimittajien kanssa. Näillä yhtiöillä on kaivostoimintaa useissa maissa. Tarvittaessa TVO ostaa myös lisäeriä ja -palveluja markkinoilta, joita seurataan aktiivisesti. TVO:n hankkima uraani tulee pääosin Kazakstanista, Kanadasta ja Australiasta ja sen tilaamat polttoaine-elementit valmistetaan ja kootaan Saksassa, Espanjassa tai Ruotsissa.


TVO arvioi polttoainetoimittajat tarkoin

TVO hankkii uraania ja ydinpolttoaineen valmistusketjuun liittyviä jalostuspalveluita ainoastaan yhtiön arviointiprosessin läpäisseiltä hyväksytyiltä toimittajilta. Jokaisen toimitussopimuksen solmimista edeltää järjestelmällinen arviointiprosessi, jossa tuotteille asetettujen vaatimusten lisäksi painottuu myös toimittajan luotettavuus ja vastuullisuus.

TVO:n toimittaja-arviointikäytäntöön kuuluu myös toimittajien aktiivinen seuranta sekä määrävälein tehtävät toimittaja-arvioinnit. Sekä kotimaasta käsin tehtävä seuranta että tuotantoalueille tehtävät arviointikäynnit tarjoavat TVO:lle mahdollisuuden tarkastella toimittajiensa noudattamia käytäntöjä ja tarvittaessa puuttua toimittajiensa toimintatapoihin. Toimittaja-arvioinnin avulla TVO:ssa halutaan varmistua siitä, että toimittajalla on ympäristöön, henkilöstöön ja laadunhallintaan liittyvät asiat kunnossa. Huomiota kiinnitetään myös kaivoksiin liittyviin erityiskysymyksiin, kuten siihen, miten toiminta vaikuttaa paikalliseen väestöön.


Lue lisää vastuullisista hankinnoista TVO:n vastuullisuusraportista.