Loppusijoituksen vastuut

Suomessa kukin ydinsähkön tuottaja on lain mukaan vastuussa ydinjätehuollostaan.

Teollisuuden Voima Oyj ja Fortum Power and Heat Oy ovat perustaneet Posiva Oy:n huolehtimaan Suomessa tuottamansa käytetyn polttoaineen loppusijoituksen vaatimasta tutkimus- ja kehitystyöstä ja loppusijoituksen toteuttamisesta.

Ydinjätehuollon ylin johto ja valvonta kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM). Ministeriö valmistelee ydinjätteitä koskevan lainsäädännön ja kansainväliset sopimukset Suomen osalta. Se myös valvoo lainsäädännön ja sopimusten noudattamista.

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo ydinvoiman turvallisuutta. STUK valmistelee ohjeet ja säännökset ydinturvallisuudesta sekä tarkastaa voimalaitosten turvallisuuden. Myös ydinjätteen käsittelyyn ja varastointiin liittyvät turvallisuuskysymykset kuuluvat STUKin valvontaan.

Loppusijoituslaitoksen rakentaminen etenee

‍Posivan loppusijoitushankkeessa jatkettiin konseptin ja kustannusten optimointivaihetta.

Syksyllä 2016 aloitetut kapselointilaitoksen pohjan louhintatyöt valmistuivat syksyllä 2017. Ilmanvaihtorakennuksen toisen vaiheen rakennustekniset työt saatiin valmiiksi, kuten myös ajorampin palo-osastoinnit. Ilmanvaihtorakennuksen LVI-työt ovat valmistuneet. Henkilökuilun lujitustyön menetelmäkokeita on tehty.

Varsinaisen loppusijoituslaitoksen louhintatyöt aloitettiin joulukuussa 2016 ja ne ovat edenneet loppusijoitustiloihin johtavien ajoneuvoyhteyksien louhinnoilla. Kapselikuilun kuiluyhdysperien louhinnat on tehty. Loppusijoituslaitoksen kapselikuilun injektointityö kolmen ylimmän kuiluvälin osalta tehty, neljäs on käynnissä. Loppusijoituslaitoksen ensimmäisten louhintatöiden on arvioitu kestävän kaksi ja puoli vuotta.

Posivan omistajat toimittivat ydinjätehuollon toimintakertomuksen vuodelta 2016 TEMille maaliskuun lopussa.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen asiantuntemusta tarjoavan Posiva Solutionsin liiketoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Projektisopimuksia on tähän mennessä solmittu kymmenkunta eri puolilla maailmaa. Posiva Solutions tarjoaa yhdessä laajan alihankkija- ja yhteistyöverkostonsa kanssa asiakkailleen loppusijoitukseen liittyviä räätälöityjä asiantuntijapalveluja.