Johtoryhmä

TVO:n johtoryhmä toimii toimitusjohtajan apuna yhtiön toiminnan johtamisessa ja sen kokouksista laaditut pöytäkirjat muodostavat toimitusjohtajan päätösluettelon.

Jar­mo Tan­hua, s. 1965
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, pu­heen­joh­ta­ja
Diplo­mi-in­si­nöö­ri
Yri­tyk­sen pal­ve­luk­ses­sa vuo­des­ta 1990
Toi­mi­tus­joh­ta­ja 2008
Tek­ni­nen joh­ta­ja 2004-2008
Säh­kö- ja au­to­maa­tio­kun­nos­sa­pi­don pääl­lik­kö 2000-2004
Suun­nit­te­lu- ja pro­jek­ti-in­si­nöö­ri säh­kö­tek­nii­kan ja tie­to­hal­lin­non toi­mis­tois­sa 1991-1999
Veli-Pek­ka Nur­mi, s. 1964
Tur­val­li­suus­joh­ta­ja
Tek­nii­kan toh­to­ri, diplo­mi-in­si­nöö­ri
Yri­tyk­sen pal­ve­luk­ses­sa vuo­des­ta 2022
Jou­ni Sil­ven­noi­nen s. 1961
OL3-pro­jek­tin joh­ta­ja
Diplo­mi-in­si­nöö­ri
Yri­tyk­sen pal­ve­luk­ses­sa vuo­des­ta 2003
OL3-pro­jek­tin pro­jek­ti­joh­ta­ja 2008
OL3-pro­jek­tin lai­tos­tek­niik­kayk­si­kön pääl­lik­kö 2006-2008
OL3-pro­jek­tin ris­kien­hal­lin­ta­pääl­lik­kö 2003-2006
Mar­jo Mus­to­nen, s. 1968
Säh­kön­tuo­tan­non joh­ta­ja
Diplo­mi-in­si­nöö­ri, MBA
Yri­tyk­sen pal­ve­luk­ses­sa vuo­des­ta 1993
Säh­kön­tuo­tan­non joh­ta­ja 2017
Tur­val­li­suus­joh­ta­ja 2015-2017
Joh­ta­ja, Ydin­tur­val­li­suus 2014-2015
Toi­mis­to­pääl­lik­kö, OL3 Ydin­tur­val­li­suus 2008-2014
Toi­mis­to­pääl­lik­kö, Käyt­tö­tur­val­li­suus 2008-2014
Jaos­pääl­lik­kö, OL3 Käyt­tö­val­mius ja tur­val­li­suus 2005-2008
OL3 Ydin­tur­val­li­suus­koor­di­naat­to­ri 2003-2005
Reak­to­ri­tur­val­li­suusin­si­nöö­ri 1994-2003
Mik­ko Lam­pi­nen, s. 1980
Tek­ni­nen joh­ta­ja
Diplo­mi-in­si­nöö­ri
Yri­tyk­sen pal­ve­luk­ses­sa vuo­des­ta 2008
Tek­ni­nen joh­ta­ja 2022
Yk­sik­kö­pääl­lik­kö, Lai­tos­muu­tok­set 2020-2022
Osaa­mis­kes­kus- ja yk­sik­kö­pääl­lik­kö, Ra­ken­nus­tek­niik­ka 2016-2020
Pa­loin­si­nöö­ri, pa­lo­jär­jes­tel­mäin­si­nöö­ri, pa­lo­tek­nii­kan asian­tun­ti­ja 2008-2016

Pek­ka Frant­ti, s. 1964
Joh­ta­ja, OL3:n kau­pal­li­set asiat, kon­ser­nin han­kin­nat ja la­kia­siain ke­hit­tä­mi­nen
Diplo­mi-in­si­nöö­ri
Yri­tyk­sen pal­ve­luk­ses­sa vuo­des­ta 2016
Joh­ta­ja, OL3 Com­mercial Comple­tion, 2016-2018
Ai­em­mal­la työ­ural­la joh­don kon­sult­ti­na, GS-Hydron toi­mi­tus­joh­ta­ja­na sekä eri­lai­sis­sa joh­to­teh­tä­vis­sä YIT:llä ja ABB:ssä.
Anja Ussa, s. 1964
Joh­ta­ja, Ta­lous, IT, lii­ke­toi­min­nan ke­hi­tys ja as­sis­tent­ti­pal­ve­lut, Vastuullisuus
Kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri
Yri­tyk­sen pal­ve­luk­ses­sa vuo­des­ta 2004
Joh­ta­ja, Ta­lous, IT, lii­ke­toi­min­nan ke­hi­tys ja as­sis­tent­ti­pal­ve­lut 2017
Ta­lous­joh­ta­ja 2012-2017
Cont­rol­ler 2005-2012
Kus­tan­nus­las­ki­ja 2004-2005
Ulla-Mai­ja Moi­sio, s. 1962
La­kia­siain­joh­ta­ja
Oi­keus­tie­teen kan­di­daat­ti, va­ra­tuo­ma­ri
Yri­tyk­sen pal­ve­luk­ses­sa vuo­des­ta 2009
La­kia­siain­joh­ta­ja 2018
Pää­la­ki­mies, La­ki­asiat 2015-2018
La­kia­siain­pääl­lik­kö, La­ki­asiat 2009-2015
Jaa­na Iso­ta­lo, s. 1977
Joh­ta­ja, HR, kou­lu­tus, vies­tin­tä, si­dos­ryh­mä­suh­teet, työyh­tei­sö­kult­tuu­rin ke­hi­tys
Kas­va­tus­tie­tei­den mais­te­ri
Yri­tyk­sen pal­ve­luk­ses­sa vuo­des­ta 2002
Joh­ta­ja, HR, kou­lu­tus, vies­tin­tä, työyh­tei­sö­kult­tuu­rin ke­hi­tys 2017
Kon­ser­nin hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö 2015-2017
Hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö, Po­si­va 2013-2016
Kou­lu­tus­pääl­lik­kö 2004–2011
Lau­ri Piek­ka­ri, s. 1963
Ra­hoi­tus­joh­ta­ja
Kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri
Yh­tiön pal­ve­luk­ses­sa vuo­des­ta 2002
Ra­hoi­tus­joh­ta­ja 2012
Ra­hoi­tus­toi­mis­ton pääl­lik­kö ja OL3 pro­jek­tin ra­hoi­tus­joh­ta­ja 2002-2012
Esa Lah­ti­nen
Kun­nos­sa­pi­toin­si­nöö­ri
Hen­ki­lös­tö­edus­ta­ja
Pet­ri Mur­to
Au­to­maa­tio­asen­ta­ja
Hen­ki­lös­tö­edus­ta­ja, 1. va­rae­dus­ta­ja

Timo Vaah­te­ra
Au­to­maa­tioin­si­nöö­ri
Hen­ki­lös­tö­edus­ta­ja, 2. va­rae­dus­ta­ja