Turvallisuuspiirteet ja -järjestelmät

Ydinvoimalaitoksen turvallisuus perustuu monivaiheiseen ”syvyysajatteluun”. Sen tarkoituksena on varmistaa, että radioaktiivisuuden vapautumisesteet ovat toimintakuntoiset kaikissa tilanteissa.

Ensimmäinen vaihe on, että ydinvoimalaitoksen laitteet ja toiminnot suunnitellaan sekä rakennetaan korkeiden laatuvaatimusten ja riittävien turvallisuusmarginaalien mukaan. Toiseksi oletetaan, että laitteet silti voivat vikaantua tai käyttäjät tehdä virheitä, ja laitos varustetaan suojausjärjestelmin ja -laittein. Häiriön sattuessa suojausjärjestelmät ja -laitteet pyrkivät palauttamaan laitoksen turvalliseen tilaan. Syvyysajattelun kolmantena vaiheena ovat turvallisuusjärjestelmät, joilla varaudutaan lieventämään mahdollisen onnettomuuden vaikutuksia.

Useita itsenäisiä, rinnakkaisia järjestelmiä

Turvallisuuden kannalta tärkeiden toimintojen luotettavuus varmistetaan useilla rinnakkaisilla laitteilla ja järjestelmillä. Turvallisuusjärjestelmien automaatio ja sähkön syöttö ovat erillään laitoksen normaalin käytön järjestelmistä. Tärkeimpien turvallisuustoimintojen järjestelmien on pystyttävä toimimaan, vaikka mikä tahansa järjestelmän yksittäinen laite olisi toimintakyvytön ja vaikka mikä tahansa turvallisuustoimintoon vaikuttava laite olisi samanaikaisesti poissa käytöstä korjauksen tai huollon vuoksi.

Turvallisuustoimintojen toimintavarmuus määritetään luotettavuusanalyyseillä. Todennäköisyyspohjaisissa turvallisuustarkasteluissa laitos mallinnetaan yksityiskohtaisesti, niin että saadaan selville järjestelmien toiminnalliset riippuvuudet. Luotettavuusanalyysit auttavat mm. määrittämään laitoksen eri osien ja toimintojen vaikutuksen kokonaisturvallisuuteen.

Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta huolehtiminen merkitsee laitoksesta ympäristölle aiheutuvan riskin minimoimista. Säteilyriskin yhteydessä käytetään usein ilmaisua ALARA. Se merkitsee toimimista niin, että aiheutuvat säteilyannokset laitoksen henkilökunnalle ja ympäristön väestölle pidetään niin alhaisina kuin järkevästi on mahdollista (As Low As Reasonably Achievable). Vastaavalla tavalla toimitaan turvallisuuden osalta SAHARA-periaatteella: nostetaan turvallisuustaso kaikissa toiminnoissa niin korkealle kuin järkevästi on mahdollista (Safety As High As Reasonably Achievable). Lue lisää säteilyturvallisuudesta täältä.