Osaamisen kehittäminen

Ydinvoimalaitoksen turvallinen käyttö perustuu pätevään ja omaa osaamistaan kehittävään henkilöstöön.

TVO-konsernin osaamisen hallinnan tavoitteena on varmistaa ja ylläpitää ydinalalla tarvittava konsernin henkilöstön ja ulkopuolisen työvoiman ammattitaito ja osaaminen. Jokaiselle TVO:laiselle on laadittu yksilökohtainen koulutussuunnitelma, jolla seurataan henkilöiden pätevöitymisen edellyttämän koulutuksen toteutumista ja suunnitellaan tarvittava täydennyskoulutus.

Henkilöstön kehittämisen on oltava korkeatasoista, pitkäjänteistä ja ennakoivaa. Korkea osaamistaso saavutetaan esimerkiksi eri toiminnoille kohdennetuilla koulutusvaatimuksilla, osaamiskartoituksella, työnkierrolla, perehdyttämisellä ja työnopastuksella.

Konsernissa laaditaan vuosittain kattava vuosikoulutusohjelma, jonka tarkoituksena on keskitetysti, suunnitellusti ja resursseja järkevästi käyttäen rakentaa koulutusohjelma henkilöiden osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Ohjelmassa huomioidaan toimintokohtaisten koulutusvaatimusten lisäksi muut erikseen organisaatioissa havaitut koulutustarpeet.