Hallinto ja johtaminen

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. TVO:n varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään toukokuussa.

Yhtiökokouksessa on läsnä toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja riittävä määrä hallituksen jäseniä sekä tilintarkastaja. TVO:n hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen jäsentä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa yli 20 prosenttia ja enintään 50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus nimetä hallitukseen kolme jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiön osakkaat ovat tehneet keskinäisen osakassopimuksen, jossa säädellään tarkemmin hallinnointiperiaatteita. Yhtiön hallinnoinnissa ja ohjauksessa noudatetaan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevia toimintaperiaatteita (Corporate Governance), jotka hallitus on kirjannut ja hyväksynyt sovellettaviksi vuoden 2005 alusta. Ne perustuvat listayhtiöitä koskevaan suositukseen, jota TVO noudattaa soveltuvin osin.


Palkitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta vahvistaa yhtiön sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmät. Vakituinen ja pitkäaikainen määräaikainen henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään. Yhtiössä on henkilöstörahasto ja osa henkilöstöstä on sijoittanut tulospalkkion Teollisuuden Voiman henkilöstörahaston hr:ään.


Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan päämääränä on taata riittävällä varmuudella, että

  • toiminta on tehokasta ja linjassa yhtiön strategian ja toiminta-ajatuksen kanssa
  • asetetut päämäärät ja tavoitteet saavutetaan
  • taloudellinen ja toiminnallinen ohjaus ja raportointi on luotettavaa ja oikeaa
  • yhtiön toiminta on lainmukaista.


Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto. Emoyhtiön tilintarkastajan on myös tarkastettava konsernitilinpäätös. Tilintarkastuksesta laaditaan yhteenveto hallitukselle ja toimitusjohtajalle. TVO:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä raportoidaan yksityiskohtaisemmin vuoden 2021 selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.


TVO:n yhtiöjärjestys (pdf) (30.07.2020)