× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  Ajankohtaista /  Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu–maaliskuu 2019

Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu–maaliskuu 2019

23.4.2019


Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana Teollisuuden Voiman (TVO) sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja 2 laitosyksiköillä jatkui turvallisesti ja luotettavasti. Valtioneuvosto myönsi Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikölle käyttöluvan 7. maaliskuuta 2019. Laitostyömaalla jatketaan sähkö-, automaatio- ja mekaanisia asennuksia valmistautuen polttoaineen lataukseen. Posivan loppusijoituslaitoksen valmistelut etenivät suunnitellusti.

Toimintaympäristö

Euroopan parlamentti jatkoi alkuvuoden aikana Kestävän rahoituksen paketin käsittelyä. EU:n kestävyysluokitusjärjestelmää koskevasta asetusehdotuksesta äänestettiin maaliskuun lopussa. Toisin kuin Euroopan komission ehdotus, Euroopan parlamentin kanta ei sisällä mainintaa ilmasto- ja hiilineutraalista energiasta, vaan se painottaa uusiutuvaa energiaa. Euroopan komission ehdotuksen käsittely Euroopan neuvostossa on vasta alkuvaiheessa.

Euroopan parlamentti käsitteli maaliskuussa EU:n alustavaa ilmastostrategiaa vuodelle 2050. Ei-sitovassa päästölauselmassaan Euroopan parlamentti vaatii EU:n päästövähennystavoitteen nostamista 55 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Euroopan parlamentti haluaa EU:n hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Euroopan parlamentti vaati lisäksi komissiota esittämään strategiaan liittyvän lainsäädäntöaloitteen vuosina 2022–2024.

Pääosa elinkeinoverolain muutoksista, joilla toimeenpannaan EU:n aggressiivista kansainvälistä verosuunnittelua torjuvan direktiivin vaatimukset, tulivat voimaan 1.1.2019. Laki koskee kaikkia elinkeinoverolain alaisia yhtiöitä, myös Mankala-toimintaperiaatteella toimivia energiayhtiötä. Valtiovarainministeriö jatkaa eduskunnan antaman lausunnon mukaisesti ns. infrastruktuuripoikkeuksen valmistelua lakiin.

Liiketoiminnan tulos

TVO toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaate). TVO:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin katsauskauden tulos on lähtökohtaisesti nolla, ellei erityisistä olosuhteista muuta johdu. Osakkaat maksavat muuttuvat kustannukset toimitettujen energiamäärien mukaan ja kiinteät kustannukset omistuksen mukaisessa suhteessa riippumatta siitä, onko teho-osuutta käytetty vai ei. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–31.3.2019 oli 87,1 (1.1.–31.3.2018: 89,1) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 3 968,6 (4 095,9) GWh. Sähkön hieman alhaisempi toimitusmäärä osakkaille johtuu Meri-Porin edellisvuotta alhaisemmasta toimitusmäärästä.

Konsernin tulos oli 2,0 (5,0) miljoonaa euroa.

Rahoitus ja maksuvalmius

TVO:n rahoitustilanne on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti.
TVO:n pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen määrä, lukuun ottamatta osakkaille edelleen lainattua lainaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta, oli katsauskauden lopussa 4 731,7 (31.12.2018: 4 749,8) miljoonaa euroa, josta huonomman etuoikeuden omaavia osakaslainoja oli 679,3 (679,3) miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 100,0 miljoonaa euroa (0,0) ja lyhennettiin 293,5 miljoonaa euroa (0,0).

Yhtiöllä on yhteensä 1 300 miljoonan euron suuruinen syndikoitu valmiusluotto, joka koostuu kahdesta erästä. 1 000 miljoonan euron suuruinen erä on voimassa vuoteen 2023 asti ja 300 miljoonan euron suuruinen erä on voimassa vuoteen 2021. Katsauskaudella pidennettiin 300 miljoonan euron suuruisen erän voimassaoloaikaa vuoteen 2022.

OL3 EPR -projektin rahoituskulut on aktivoitu taseeseen.

TVO käyttää oikeuttaan lainata varoja takaisin Valtion ydinjätehuoltorahastolta laissa määrättyjen sääntöjen puitteissa. Lainan määrä 31.3.2019 oli 591,4 (31.12.2018: 666,2) miljoonaa euroa ja se on edelleen lainattu yhtiön A-osakesarjan osakkaille. Laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta väheni 29.3.2019 74,8 (31.3.2018 kasvoi 10,7) miljoonaa euroa.

Ydinvoima

Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2

Olkiluodon voimalaitosyksiköiden, Olkiluoto 1 (OL1) ja Olkiluoto 2 (OL2), sähköntuotanto katsauskaudella oli 3 838 (3 829) GWh ja käyttökerroin yhteensä 100,0 (100,0) %.

Laitosyksiköt toimivat tarkastelujakson ajan turvallisesti ja luotettavasti. OL1:n nettotuotanto oli 1 914 (1 902) GWh ja käyttökerroin 99,9 (100,0) %. OL2:n nettotuotanto oli 1 924 (1 928) GWh ja käyttökerroin 100,0 (100,0) %.

Olkiluoto 1
Keskimääräinen sähköteho MW
1.4.2018–31.3.2019

OL1_Q12019.png

Olkiluoto 2
Keskimääräinen sähköteho MW
1.4.2018–31.3.2019

OL2_Q12019.png

Olkiluoto 3 EPR

Olkiluoto 3 EPR (OL3 EPR) on rakenteilla oleva ydinvoimalaitosyksikkö, joka on tilattu kiinteähintaisena avaimet käteen -periaatteella konsortiolta (laitostoimittaja), jonka muodostavat Areva GmbH, Areva NP SAS ja Siemens AG. Konsortioon kuuluvat yhtiöt ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista.

Laitostoimittajan marraskuussa 2018 toimittaman aikataulun mukaan polttoaineen asennuksen oli suunniteltu alkavan kesäkuussa 2019, laitosyksikkö liitettäisiin valtakunnan verkkoon lokakuussa 2019 ja säännöllinen sähköntuotanto alkaisi tammikuussa 2020.

Katsauskauden jälkeen TVO julkaisi 10.4.2019 pörssitiedotteen, jonka mukaan laitostoimittaja päivittää OL3 EPR -projektin aikataulua ja toimittaa uuden aikataulun TVO:lle kesäkuun aikana. TVO:n saaman tiedon mukaan polttoainetta ei asenneta reaktoriin ainakaan ennen elokuun loppua.

Laitosyksikön rakennustekniset työt ovat pääosin valmiit. Sähkö-, automaatio- ja mekaaniset asennukset ovat edelleen osin kesken. Kuumakokeet saatiin päätökseen toukokuussa 2018. Kuumakokeissa reaktori- ja turbiinilaitosta käytettiin ensimmäistä kertaa yhtenä kokonaisuutena ilman ydinpolttoainetta. Kuumakokeissa kävi ilmi, että reaktorin jäähdytyspiiriin kuuluva paineistimen yhdyslinja värähtelee. Värinä korjataan putkiston tuentaa muuttamalla.

Käyttöhenkilökunnan koulutus on edennyt ja STUK myönsi operaattorilisenssit loppuvuonna 2018.

Säteilyturvakeskus (STUK) antoi 25.2.2019 lausunnon Olkiluoto 3 -laitosyksikön käyttölupahakemuksesta. STUK ei nähnyt estettä myöntää lupaa hakemuksen mukaisesti vuoden 2038 loppuun saakka. STUK arvioi ydinenergialain mukaisesti OL3-laitosyksikön turvallisuuden lisäksi koko TVO-konsernin toimintaa, kuten resurssit, osaamisen ja ydinjätehuollon. Valtioneuvosto myönsi laitosyksikölle käyttöluvan 7.3.2019.

Työmaan henkilömäärä oli raportointijakson lopussa noin 2 000. Työmaan työturvallisuus säilyi hyvällä tasolla.

Kaikki OL3 EPR -projektin toteutuneet aktivointikriteerit täyttävät menot on kirjattu konsernin taseen aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenoon.

Ydinpolttoaine

Ydinpolttoainehankintojen arvo katsauskaudella oli 22,2 (28,0) miljoonaa euroa ja kulutuksen arvo 14,8 (15,3) miljoonaa euroa.

Ydinpolttoaine- ja uraanivaraston arvo 31.3.2019 oli 260,2 (31.12.2018: 252,8) miljoonaa euroa.

Ydinjätehuolto

Yhtiöllä on ydinenergialain mukaan vastuu ydinjätehuoltoon liittyvistä toimenpiteistä ja niiden kustannuksista.

Konsernitilinpäätöksen veloissa on esitetty IFRS-säännöstön mukaan laskettu ydinjätehuoltovastuuseen liittyvä varaus 956,6 (31.12.2018: 952,0) miljoonaa euroa ja varoissa on esitetty vastaava määrä yhtiön osuudesta Valtion ydinjätehuoltorahastossa.

Ydinjätehuollon tulevien kustannusten kattamiseksi yhtiö suorittaa maksuja ydinenergialain mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahastoon. TEM vahvisti marraskuussa 2018 yhtiön ydinjätehuollon vuoden 2018 lopun vastuumääräksi 1 505,8 (1 481,6) miljoonaa euroa ja yhtiön vuoden 2019 rahastotavoitteeksi Valtion ydinjätehuoltorahastossa 1 505,8 (1 470,8) miljoonaa euroa.

Ydinjätehuoltorahasto vahvisti maaliskuussa 2019 yhtiön vuoden 2018 ydinjätehuoltomaksuksi 26,7 (33,6) miljoonaa euroa, joka maksettiin rahastoon 29.3.2019 (31.3.2018). Vuoden 2019 ydinjätehuoltomaksu vahvistetaan maaliskuussa 2020.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus

Posiva Oy vastaa omistajiensa TVO:n Olkiluodon ja Fortumin Loviisan voimalaitoksilla syntyvän käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta Olkiluodossa.

Kapselointilaitoksen rakennus- ja taloteknisten töiden valmisteluvaihe on edennyt suunnitellusti urakoitsijan kanssa. Kapselointilaitoksen keskeisten laitteiden toimittajavalinnat on pääosin tehty ja laitteiden suunnittelu etenee.

ONKALOn louhintatöitä on jatkettu ensimmäisellä turvallisuusluokitellulla keskustunnelilla. Tavoitteena on, että nykyiseen louhintaurakkaan kuuluva laajuus kahden ensimmäisen turvallisuusluokitellun keskustunnelin louhintatöistä saadaan päätökseen vuoden 2019 aikana. Kapselikuilun nousuporaus on valmistunut. Vuonna 2018 aloitettu loppusijoituksen täyden mittakaavan (FISST) kokeen asennustyö ONKALOssa jatkuu, sen tavoitteena on osoittaa, että Posivan turvallinen loppusijoituskonsepti voidaan toteuttaa suunnitellusti. Koetta seurataan useita vuosia.

Posivan omistajat toimittivat ydinjätehuollon toimintakertomuksen vuodelta 2018 TEMille maaliskuun lopussa.

Hiilivoima

Meri-Pori

TVO:lla on 45 prosentin osuus Fortum Power and Heat Oy:n omistamasta ja käyttämästä Meri-Porin hiilivoimalaitoksesta. Fortum sai Meri-Porin TVO:n teho-osuuden käyttöönsä kokonaan vuoden 2019 alussa, ja TVO luopuu Meri-Porin osuudestaan kokonaisuudessaan heinäkuun alussa 2020.

TVO:n osuus Meri-Porin hiilivoimalaitoksessa tuotetusta sähköstä 1.1.–31.3.2019 oli 130,7 (273,1) GWh ja sen tuottamiseen käytettiin hiiltä 47,4 (98,8) tuhatta tonnia ja hiilidioksidipäästöoikeuksia 108,1 (222,1) tuhatta tonnia.

TVO:n osuus Meri-Porin tuotannosta
Keskimääräinen sähköteho MW
1.4.2018–31.3.2019

Meri-Pori_Q12019.png

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin

Investoinnit olivat katsauskaudella 65,8 (103,4) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat 63,2 (103,0) miljoonaa euroa, josta OL3-projektiin kohdistui 52,2 (91,4) miljoonaa euroa.

Katsauskaudella hiilidioksidipäästöoikeusostot olivat arvoltaan 2,4 (2,3) miljoonaa euroa. Ostetut päästöoikeudet kattavat yhtiön kauden hiilidioksidipäästöoikeustarpeen.

Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja riita-asiat

Katsauskauden päättyessä ei ollut vireillä olevia oikeudenkäyntejä tai riita-asioita.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 902 (31.12.2018: 878, 31.3.2018: 832) henkilöä. Konsernin vakinaisen henkilöstön määrä oli jakson lopussa 877 (31.12.2018: 863, 31.3.2018: 800) henkilöä.

Varsinainen yhtiökokous

TVO:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2019 hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2018, vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Uudeksi hallituksen jäseneksi Matti Ruotsalan tilalle valittiin Risto Andsten. Muut hallituksen jäsenet valittiin uudelleen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Ilkka Tykkyläisen ja varapuheenjohtajaksi Tiina Tuomelan. Hallitus valitsi keskuudestaan myös hallituksen valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat.

Tilintarkastus

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

TVO:n toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät on esitetty vuoden 2018 hallituksen toimintakertomuksessa.

Katsauskauden aikana ei ole ilmaantunut yhtiön toimintaan liittyviä merkittäviä uusia riskejä.

Arvio loppuvuoden kehityksestä

Alkaneella tilikaudella sähköntuotannon odotetaan jatkuvan edellisvuosien tapaan. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tuotantoedellytykset ovat hyvät. Ydinpolttoaineen saatavuus on varmistettu pitkäaikaisin sopimuksin.

OL3 EPR -ydinvoimalaitosyksikön toteutusta ja tuotantokäyttöön valmistautumista jatketaan. Ydinpolttoaineen lataamista varten TVO tarvitsee vielä erillisen luvan Säteilyturvakeskukselta. Ennen polttoaineen lataamista on toteutettava laitoksen koekäytössä havaitun primääripiirin paineistimen yhdyslinjan värähtelyn vaimentaminen. Säteilyturvakeskus tarkastaa TVO:n valitseman ratkaisun suunnitelmat, valvoo työtä ja todentaa ennen polttoaineen latausta, että muutostyöt on tehty ja ratkaisun toimivuus on testattu. TVO jatkaa laitostoimittajan tukemista projektin loppuunsaattamisessa.

Meri-Porin hiilivoimalaitoksen kapasiteettia käytetään Fortumin käyttösuunnitelman mukaisesti.

Posiva on arvioinut valmiutensa kapselointilaitoksen rakentamiseen ja maanalaisen loppusijoituslaitoksen lopullisen teknisen varustelun aloittamiseksi. Kapselointilaitoksen rakentamisen aloittamisesta on tarkoitus päättää vuoden 2019 aikana.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

TVO ja Wärtsilä Finland Oy (Wärtsilä) allekirjoittivat vuonna 2013 sopimuksen varavoimadieselgeneraattoreiden ja niiden apujärjestelmien toimittamisesta Olkiluodon ydinvoimalaitokseen (ns. EDG-projekti). Wärtsilä julkaisi joulukuussa 2018 pörssitiedotteen, jossa se ilmoitti tehneensä merkittävän varauksen kahdesta ydinvoimalaprojektista kattamaan kustannusylitykset ja projektiviivästykset, ja että vastuunjako lisäkustannuksista ja viivästyksistä on riidanalainen. Wärtsilä ilmoitti huhtikuussa 2019 TVO:lle lähettämässään kirjeessä, että tehdystä varauksesta 65,0 miljoonaa euroa koskee TVO:n EDG-projektia. Lisäksi Wärtsilä ilmoitti, että sisäinen selvitys TVO:lta vaadittavista kustannuksista on vielä kesken.

TVO julkaisi 10.4.2019 pörssitiedotteen, jonka mukaan laitostoimittaja päivittää OL3-projektin aikataulua ja toimittaa uuden aikataulun TVO:lle kesäkuun aikana. TVO:n saaman tiedon mukaan polttoainetta ei asenneta reaktoriin ainakaan ennen elokuun loppua.


18.4.2019
Teollisuuden Voima Oyj
Hallitus