Turvalliset toimintatavat kaiken keskiössä

24.2.2014

​Ydinvoimalaitoksen turvallisuus perustuu paitsi luotettavaan laitostekniikkaan ja moninkertaisiin turvajärjestelmiin, myös ammattitaitoiseen ja vastuulliseen henkilöstöön. Vastuullinen toiminta TVO:lla pitää sisällään monenlaisia asioita, joita kaikkia yhdistää tinkimätön turvallisuuskulttuuri.

Turvallisuuskulttuuri on organisaation toimintatavoista ja yksittäisten ihmisten asenteista muodostuva kokonaisuus, jonka seurauksena ydinvoimalaitoksen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät saavat kukin tärkeytensä edellyttämän huomion ja ovat etusijalla päätöksiä tehtäessä.

itsearviointi2.jpg

Turvallinen työskentely pohjautuu siis ennen kaikkea tekijöiden asenteisiin, joilla taas on vaikutusta tarkkuuteen, huolellisuuteen, vastuullisuuteen ja toisten huomioon ottamiseen. Hyvä turvallisuuskulttuuri tarkoittaa turvallisuusnäkökohtien jatkuvaa parantamista. TVO:lla henkilöstöltä odotetaan vakavaa suhtautumista turvallisuusasioihin ja niiden kehittämiseen.

Itsearvioinnilla selvitetään turvallisuuskulttuurin tilaa

Turvallisuuskulttuurin tasoa selvitetään erilaisin kyselyin ja mittarein. Kolmen vuoden välein toteutetaan IAEA:n (International Atomic Energy Agency) määrittelemän menettelyn mukainen turvallisuuskulttuurin itsearviointi, jossa hyödynnetään kokemuksia aiemmista itsearvioinneista. Ensimmäisen kerran turvallisuuskulttuurin tilaa arvioitiin TVO:lla itsearviointimenettelyn mukaisesti kymmenen vuotta sitten. Viimeisin itsearviointi toteutettiin viime vuoden lopulla ja sen loppuraportti valmistui kuluvan vuoden tammikuussa.

Itsearviointi koostuu koko henkilöstöä koskevasta turvallisuusilmapiirikyselystä ja dokumentaatiokatsauksesta. Lopuksi noin kymmenestä TVO:laisesta koostuva itsearviointiryhmä analysoi tulokset ja tekee niiden pohjalta suosituksia turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi. Tulosten pohjalta pyritään kehittämään tinkimätöntä asennetta turvallisuusasioita kohtaan.

Vuoden 2013 turvallisuuskulttuurin itsearviointia veti Käytön tuki -toimiston päällikkö Nina Paaso. Paason mukaan turvallisuuskulttuurissa on ennen kaikkea kyse kokonaisuudesta.

- Turvallisuuskulttuuri koskee TVO:lla ihan jokaista, työskentelee henkilö sitten talousasioiden tai laitosyksikön valvomotyön parissa. Kun kaikki ovat mukana tässä työssä, takaamme turvallisen ja laadukkaan sähköntuotannon, Paaso kertoo.

Tärkeä edellytys tuotannon tehokkuudelle

Itsearviointi painottui tällä kertaa käyviin laitosyksikköihin (OL1 ja OL2). Arvioinnissa kävi ilmi, että kehitystyötä on vielä tehtävä muun muassa kyselyn vastausprosentin nostamisen suhteen. Myös muutoshalukkuutta pyritään edistämään ja kitkemään tiettyä kyselyssä esille noussutta liiallista tyytyväisyyttä tapahtumista oppimisen suhteen.

TVO:n toiminnan vahvuuksiksi tunnistettiin turvallisuuden strategisen merkityksen korostuminen, turvallisuuden ensisijaisuuden esilletuonti, pitkä tähtäimen aikajänne suunnittelussa, laitosyksiköiden kehittäminen jatkuvasti ja pienten puutteiden korjaaminen. Kyselyn perusteella voidaan todeta, että TVO:n henkilöstö kokee turvallisuuskulttuurin olevan hyvällä tasolla.

Itsearvioinnin kokonaisarviointi perustuu IAEA:n kolmiportaiseen kehitystä kuvaavaan tasoon. Vuoden 2013 itsearvioinnissa TVO sijoittui tasolle 2, jolla hyvä turvallisuus nähdään tärkeänä edellytyksenä tuotannon tehokkuudelle. Turvallisuus nähdään myös organisaation menestystekijänä. Tasolla 1 turvallisuuskulttuuria ylläpidetään vain, kun joku ulkopuolinen taho sitä vaatii. Tasolla 3 turvallisuutta pyritään jatkuvasti parantamaan.