TVO valittaa Arevan valtiontukea koskevasta päätöksestä OL3 EPR:n valmistumisen tukemiseksi

13.9.2017

​Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on jättänyt Euroopan unionin yleiselle tuomioistuimelle valituksen koskien Euroopan komission 10. tammikuuta 2017 antamaa päätöstä Ranskan valtiontuen myöntämisestä Areva-konsernille.
​TVO on Areva-konsernin asiakas ja riippuvainen siitä, että Areva saattaa Olkiluoto 3 (OL3) EPR  ydinvoimalaitoksen rakentamisen päätökseen. TVO toivoo voivansa tehdä yhteistyötä terveen ja kilpailukykyisen ranskalaisen ydinvoimasektorin kanssa pitkälle tulevaisuuteen. Siksi TVO ei vastusta Ranskan valtion toimia Areva-konsernin hyväksi, kunhan TVO:n OL3 EPR -laitokseen liittyvät tarpeet otetaan täysin huomioon. Näin ei tällä hetkellä ole.

TVO huomauttaa valituksessaan muun muassa, että Ranskan rakenneuudistus- ja pääomankorotussuunnitelma ei nykyisessä muodossaan anna TVO:lle riittäviä takeita siitä, että OL3 EPR -hankkeeseen osoitetaan tarvittavat taloudelliset, tekniset ja henkilöresurssit. TVO katsoo myös, että suunnitelma ei varmista Arevan selviytymistä kaikista nykyisistä ja tulevista vastuistaan hankkeen viimeisten vaiheiden aikana ja takuuajan loppuun saakka.

TVO:n keskeinen tavoite on OL3 EPR -hankkeen valmistuminen laitostoimittajan nykyisen aikataulun ja Areva-Siemens-konsortion sopimusvelvoitteiden mukaisesti.