Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu 2016

24.10.2016

Pörssitiedote 24.10.2016

Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2016 liitteineen (pdf)

Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Teollisuuden Voiman sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköillä jatkui turvallisesti. Olkiluoto 3 -laitosyksikön asennustyöt ja prosessijärjestelmien testaukset jatkuivat. Laitosyksikön käyttölupahakemus jätettiin työ- ja elinkeinoministeriölle huhtikuussa. Posivan loppusijoitushankkeessa siirryttiin konseptin ja kustannusten optimointivaiheeseen. Kapselointilaitoksen pohjan louhintaan liittyvät valmistelutyöt etenivät.

Toimintaympäristö

Sähkön käyttö lisääntyi Suomessa tammi–syyskuussa 2,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Suomen hallitus käynnisti vuonna 2015 uuden energia- ja ilmastostrategian valmistelun. Strategia vastaa muun muassa kysymykseen, kuinka saavutetaan hallitusohjelman tavoite uusiutuvan energian osuudelle ja hiilen energiakäytöstä luopumiselle. Lisäksi haetaan ratkaisuja EU:n 2030 energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa. Strategia annetaan selontekona eduskunnalle vuoden 2016 lopulla.

Euroopan komissio julkaisee joulukuussa 2016 uutta lainsäädäntöä EU:n sähkömarkkinamallin uudistamiseksi. Euroopan parlamentti antoi lainvalmisteluun liittyen mietinnön syyskuussa 2016. Mietinnössä painotetaan muun muassa päästökaupan tehostamisen tärkeyttä ja jäsenvaltioiden oikeutta päättää itse omista energiapaleteistaan.Joulukuussa julkistettavat lakiehdotukset siirtyvät parlamentin ja neuvoston käsiteltäviksi alkuvuodesta 2017.

Euroopan komissio julkaisee päivitetyn version ydinvoimaa käsittelevästä PINC-tiedonannosta lokakuussa 2016. Huhtikuussa 2016 julkaisemassaan alustavassa PINC-tiedonannossa komissio arvioi ydinvoiman pysyvän merkittävänä osana EU:n energiavalikoimaa vuoteen 2050 ulottuvalla jaksolla. Komissio nosti tiedonannossaan esille myös kansallisten sääntelyviranomaisten yhteistyön kehittämisen standardointi- ja lisensointikysymyksissä ydinvoimalaitosten kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Liiketoiminnan tulos

TVO toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaate). TVO:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin katsauskauden tulos on lähtökohtaisesti nolla, ellei erityisistä olosuhteista muuta johdu. Osakkaat maksavat muuttuvat kustannukset toimitettujen energiamäärien mukaan ja kiinteät kustannukset omistuksen mukaisessa suhteessa riippumatta siitä, onko teho-osuutta käytetty vai ei. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä. Katso "TVO:n omakustannusperiaate" liitetiedoissa.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–30.9.2016 oli 252,4 (1.1.–30.9.2015: 217,1) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 10 774,1 (10 416,9) GWh. Sähkön korkeampi toimitusmäärä osakkaille johtuu sekä OL2:n että Meri-Porin lisääntyneestä toimitusmäärästä edelliseen vuoteen verrattuna.

Konsernin tulos oli -9,6 (18,3) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulokseen vaikuttaa uuteen ydinjätehuollon tekniseen suunnitelmaan ja aikatauluun perustuvan kustannusarvion päivitykset sekä siihen liittyvän ydinjätehuoltovastuuvarauksen muutokset.

Rahoitus ja maksuvalmius

TVO:n rahoitustilanne on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti.

TVO:n pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen määrä, lukuun ottamatta osakkaille edelleen lainattua lainaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta, oli katsauskauden lopussa 4 080,0 (31.12.2015: 3 987,5) miljoonaa euroa, josta huonomman etuoikeuden omaavia osakaslainoja oli 479,3 (479,3) miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin katsauskaudella 300,0 (500,0) miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin katsauskauden aikana 287,9 (152,9) miljoonaa euroa.

Japan Credit Rating Agency (JCR) säilytti helmikuussa TVO:n luottoluokituksen tasolla AA- ja arvioi yhtiön tulevaisuuden näkymät vakaiksi. Fitch Ratings säilytti toukokuussa TVO:n luottoluokituksen tasolla BBB, mutta muutti yhtiön tulevaisuuden näkymät negatiivisiksi. Standard & Poor's laski toukokuussa TVO:n luottoluokituksen tasolta BBB- tasolle BB+ ja arvioi yhtiön tulevaisuuden näkymät vakaiksi.

TVO allekirjoitti helmikuussa uuden 1 300 miljoonan euron valmiusluoton. Valmiusluotolla jälleenrahoitetaan maaliskuussa 2011 allekirjoitettu valmiusluotto. Valmiusluotto koostuu 1 000 miljoonan euron ja 300 miljoonan euron eristä. Ensimmäisen erän laina-aika on viisi vuotta ja jälkimmäisen kolme vuotta. Molempien erien laina-aikaan sisältyy kaksi yhden vuoden jatko-optiota. Valmiusluotto käytetään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Euroopan investointipankki (EIP) myönsi syyskuussa TVO:lle 100 miljoonan euron rahoituksen Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköiden käynnissä oleviin modernisointi- ja turvallisuusparannushankkeisiin.

Lisäksi katsauskauden aikana on allekirjoitettu yhteensä 575 miljoonan euron edestä kahdenvälisiä pankkilainoja, joista nostamatta on 275 miljoonaa euroa.

OL3-projektin rahoituskulut on aktivoitu taseeseen.

TVO käyttää oikeuttaan lainata varoja takaisin Valtion ydinjätehuoltorahastolta laissa määrättyjen sääntöjen puitteissa. Lainan määrä 30.9.2016 oli 1 027,1 (31.12.2015: 1 009,1) miljoonaa euroa ja se on edelleen lainattu yhtiön A-osakesarjan osakkaille. Lainaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta lisättiin 18,0 (26,3) miljoonaa euroa 31.3.2016.

Ydinvoima

Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2

Olkiluodon voimalaitosyksiköiden, Olkiluoto 1 (OL1) ja Olkiluoto 2 (OL2), sähköntuotanto kat-sauskaudella oli 10 550 (10 356) GWh ja käyttökerroin yhteensä 91,4 (90,0) prosenttia.

Laitosyksiköt toimivat tarkastelujakson ajan turvallisesti. OL1:n nettotuotanto oli 5 112 (5 451) GWh ja käyttökerroin 88,6 (94,8) %. OL2:n nettotuotanto oli 5 438 (4 905) GWh ja käyttökerroin 94,2 (85,3) %.

Olkiluoto 1
Keskimääräinen sähköteho MW
1.10.2015–30.9.2016


OL1_2015-10-01_2016-09-30.gif

Olkiluoto 2
Keskimääräinen sähköteho MW
1.10.2015–30.9.2016

OL2_2015-10-01_2016-09-30.gif

OL1 oli poissa tuotannosta huhtikuussa vajaan viikon. Laitosyksikön sähköntuotanto keskeytettiin vioittuneiden polttoaine-elementtien vaihdon vuoksi 11. huhtikuuta. Laitosyksikkö kytkettiin takaisin sähköntuotantoon 16. huhtikuuta.

OL2 ajettiin kylmäseisokkiin yhden pääkiertopumpun moottorin vaihdon johdosta 24. kesäkuuta ja laitosyksikkö kytkettiin takaisin valtakunnan verkkoon 27. kesäkuuta.

Vuosihuollot

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuoden 2016 vuosihuollot toteutettiin 8.5.–9.6.2016. OL1:llä oli mittavampi, runsaat 21 vuorokautta kestänyt huoltoseisokki ja OL2:lla polttoaineenvaihtoseisokki, jonka kestoksi tuli runsaat 9 vuorokautta. Vuosihuollot kestivät noin viisi vuorokautta ennakoitua pidempään. Aikatauluviivästyksiä aiheuttivat muun muassa säätösauvatoimilaitetöiden viiveet. Muilta osin vuosihuollot sujuivat suunnitelmien mukaisesti.

OL1:n huoltoseisokin keskeisimmät työt olivat yhden pääkiertopumpun vaihto ja siihen liittyvän taajuusmuuttajan uusinta, neutronivuon mittauksen kalibrointijärjestelmän uusinta, pienjännitekojeistojen vaihto ja jälkilämmönpoistoon vaikuttavan lämmitysjärjestelmän modernisointi yhdessä osajärjestelmässä. Suojarakennukseen tehtiin myös tiiveyskoe. Töissä oli enimmillään mukana TVO:n oman väen lisäksi noin tuhat ulkopuolista tekijää.

Polttoaineen vaihdon lisäksi OL2:lla tehtiin vuosittain toistuvia huoltotöitä.

Olkiluoto 3

Olkiluoto 3 EPR (OL3 EPR) on rakenteilla oleva ydinvoimalaitosyksikkö, joka on tilattu kiinteähintaisena avaimet käteen -periaatteella konsortiolta (laitostoimittaja), jonka muodostavat AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG. Konsortioon kuuluvat yhtiöt ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista. Laitostoimittajan syyskuussa 2014 päivittämän aikataulun mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa vuoden 2018 lopulla.

Areva julkaisi vuonna 2016 suunnitelman liiketoimintansa uudelleenjärjestelystä. Suunnitelma sisältää Areva NP:n liiketoiminnan siirtämisen, OL3-projektia lukuun ottamatta, uuteen yhtiöön, joka on tarkoitus myydä EDF:n johtamalle konsortiolle. Järjestelyn on ilmoitettu tulevan valmiiksi vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Järjestelyn toimeenpano edellyttää päätöksiä ja hyväksyntöjä muun muassa suunniteltuun valtionapuun liittyen. TVO edellyttää, että järjestelyssä varmistetaan OL3-projektin loppuunsaattaminen laitostoimittajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti eli vuoden 2018 lopulla.

Laitosyksikön rakennustekniset työt ovat pääosin valmiit. Sähkö-, automaatio- ja mekaaniset asennukset ovat edelleen kesken. Tammikuussa 2016 aloitettiin käyttöautomaatiojärjestelmien koekäyttö. Huhtikuussa aloitettiin prosessijärjestelmien testaus ja jätettiin käyttölupahakemus työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM). Päätöksen käyttöluvan myöntämisestä tekee valtioneuvosto TEMin esityksen pohjalta.

Turbiinilaitoksella käyttöönoton ensimmäinen vaihe on valmistunut. Osa järjestelmistä ja komponenteista pidetään käytössä, osa on säilöttynä erillisen suunnitelman mukaisesti.

Työmaan henkilömäärä oli raportointikauden lopussa noin 2 400. Työmaan työturvallisuus säilyi hyvällä tasolla.

Laitosyksikköä koskevista riita-asioista kerrotaan kohdassa Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja riita-asiat.

Kaikki OL3-projektin toteutuneet aktivointikriteerit täyttävät menot on kirjattu konsernin taseen aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenoon.

Ydinpolttoaine

Ydinpolttoainehankintojen arvo katsauskaudella oli 42,4 (46,4) miljoonaa euroa ja kulutuksen arvo 40,2 (39,3) miljoonaa euroa.

Ydinpolttoaine- ja uraanivaraston arvo 30.9.2016 oli 226,4 (31.12.2015: 224,2) miljoonaa euroa.

Ydinjätehuolto

Yhtiöllä on ydinenergialain mukaan vastuu ydinjätehuoltoon liittyvistä toimenpiteistä ja niiden kustannuksista.

Posivan loppusijoitushankkeessa on siirrytty vuoden 2017 loppuun asti kestävään konseptin ja kustannusten optimointivaiheeseen.

Maaliskuussa aloitetun tutkimustila ONKALOn viimeisen louhintaosuuden työt etenevät suunnitellusti. Myös kesäkuussa aloitetut kapselointilaitoksen pohjan louhintaan liittyvät valmistelutyöt ovat edenneet. Varsinaiset louhintatyöt alkavat lokakuussa.

Posiva Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Posiva Solutions Oy perustettiin 10.6.2016. Yhtiö keskittyy Posivan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyvässä suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystoiminnassa syntyneen tietotaidon myyntiin sekä konsultointiin. Posiva Solutions Oy teki kesäkuussa palvelusopimuksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittamisesta Fennovoima Oy:lle.

Ydinjätehuollon suunnitelma eli jätehuoltokaavio vuosille 2016–2018 jätettiin TEMille kesäkuun lopussa. Ydinjätehuoltovelvollisilta perittävän ydinjätehuoltomaksun suuruus perustuu kolmen vuoden välein päivitettävään jätehuoltokaavioon.

Konsernitilinpäätöksen veloissa on esitetty IFRS-säännöstön mukaan laskettu ydinjätehuoltovastuuseen liittyvä varaus 961,9 (31.12.2015: 971,2) miljoonaa euroa ja varoissa on esitetty vastaava määrä yhtiön osuudesta Valtion ydinjätehuoltorahastossa.

Ydinjätehuollon tulevien kustannusten kattamiseksi yhtiö suorittaa maksuja ydinenergialain mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahastoon. TEM vahvisti joulukuussa 2015 yhtiön ydinjätehuollon vuoden 2015 lopun vastuumääräksi 1 369,4 (1 349,1) miljoonaa euroa ja yhtiön vuoden 2016 rahastotavoitteeksi Valtion ydinjätehuoltorahastossa 1 369,4 (1 345,4) miljoonaa euroa.

Ydinjätehuoltorahasto vahvisti maaliskuussa 2016 yhtiön vuoden 2015 ydinjätehuoltomaksuksi 11,4 (20,8) miljoonaa euroa, joka maksettiin rahastoon 31.3.2016 (31.3.2015). Vuoden 2016 ydinjätehuoltomaksu vahvistetaan maaliskuussa 2017.

Hiilivoima

Meri-Pori

TVO:n osuus Meri-Porin hiilivoimalaitoksessa tuotetusta sähköstä 1.1.–30.9.2016 oli 242,2 (80,1) GWh ja sen tuottamiseen käytettiin hiiltä 86,6 (29,3) tuhatta tonnia ja hiilidioksidipäästöoikeuksia 207,1 (66,5) tuhatta tonnia.

TVO:n osuus Meri-Porin tuotannosta
Keskimääräinen sähköteho MW
1.10.2015–30.9.2016


Meri-Pori_2015-10-01_2016-09-30.gif

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin

Investoinnit olivat katsauskaudella 199,8 (186,9) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat 196,2 (184,8) miljoonaa euroa, josta OL3-projektiin kohdistui 157,7 (150,9) miljoonaa euroa.

Olkiluodossa on parhaillaan tekeillä useita laitosmuutoksia, joilla varaudutaan OL1- ja OL2-laitosyksiköiden käyttöluvan uusintaan vuonna 2018.

Hiilidioksidipäästöoikeuksia on luovutettu energiamarkkinavirastolle 1,2 (1,9) miljoonan euron arvosta. Katsauskaudella hiilidioksidipäästöoikeuksia on hankittu 1,1 (0,5) miljoonan euron arvosta. Hankitut päästöoikeudet kattavat yhtiön kauden hiilidioksidipäästöoikeustarpeen.

Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja riita-asiat

TVO jätti vuonna 2012 kanteen ja vastineen Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä koskien OL3:n valmistumisen viivästymistä ja siitä aiheutuneita kustannuksia. TVO:n heinäkuussa 2015 päivittämä rahamääräinen arvio yhtiön kustannuksista ja menetyksistä on noin 2,6 miljardia euroa joulukuuhun 2018 asti, joka on OL3-laitostoimittajan syyskuussa 2014 toimittaman aikataulun mukaan OL3:n säännöllisen sähköntuotannon aloittamisen ajankohta.

Välimiesmenettely alkoi joulukuussa 2008 laitostoimittajan aloitteesta. Laitostoimittajan helmikuussa 2016 päivittämä rahamääräinen vaatimus on kokonaisuudessaan noin 3,52 miljardia euroa. Summa perustuu laitostoimittajan päivittämään analyysiin tapahtumista syyskuuhun 2014 ja joidenkin vaateiden osalta joulukuun 2014 loppuun asti. Summa sisältää viivästyskorkoja (laskettu kesäkuun 2016 loppuun asti) ja TVO:n laitostoimitussopimuksen mukaisesti viivästämiä maksueriä yhteensä noin 1,45 miljardia euroa sekä laitostoimittajan väittämää saamatta jäänyttä voittoa noin 135 miljoonaa euroa. TVO on todennut laitostoimittajan aiemmin toimittamat kanteet ja päivitetyn kanteen perusteettomiksi.

Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt (AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG) ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista.

Välimiesmenettelyssä esitettyjen vaatimusten perusteella TVO ei ole kirjannut saatavia eikä va-rauksia.

TVO on pyrkinyt saamaan yksityiskohtaista tietoa Arevalta yhtiön julkaisemasta liiketoimintansa uudelleenjärjestelystä ja sen vaikutuksista OL3-projektiin. Koska TVO ei ole saanut tällaista tietoa, se on jättänyt hakemuksen syyskuun 2016 lopulla Nanterren kaupalliseen tuomioistuimeen Ranskassa. Hakemuksen jättämisen tavoitteena on saada kiireellisesti varmistus siitä, että kaikki tarvittavat taloudelliset ja muut resurssit, erityisesti EPR-teknologiaosaamiseen liittyen, on suunnattu OL3-projektin loppuunsaattamiseen ja pitkäaikaiseen käyttöön ja että laitostoimittaja Areva-Siemens täyttää kaikki laitostoimitussopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 744 (31.12.2015: 749, 30.9.2015: 760) henkilöä. Konsernin vakinaisen henkilöstön määrä oli jakson lopussa 720 (31.12.2015: 731, 30.9.2015: 734) henkilöä.

Vuoden 2015 henkilöstötutkimuksen tulosten pohjalta on käynnistetty Hyvinvointi ja tulokselliset tekijät 2020 -ohjelma, jonka tavoitteena on pureutua henkilöstötutkimuksessa esille nousseihin asioihin. Hanke on edennyt suunnitellusti. Osana hanketta julkaistiin muun muassa työhyvinvointiohjelma 2016.

Vuoden alussa käynnistettiin myös osaamisen kartoittamiseen liittyvä konsernitason hanke. Hankkeen tavoitteena on varmistaa OL3:n onnistunut käyttöönotto ja kaikkien laitosyksiköiden, mukaan lukien Posivan loppusijoituslaitoksen, turvallinen käyttö.

TVO sopi elokuussa Logistikas Oy:n kanssa liikkeenluovutuksesta, jolla TVO-konsernin varasto- ja kuljetuspalvelut siirrettiin Logistikakselle. Liikkeenluovutus astui voimaan 1.9.2016 ja koski yhdeksää henkilöä.

Varsinainen yhtiökokous

TVO:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2016. Yhtiökokous hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2015, vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Kaikki hallituksen jäsenet valittiin uudelleen. Hallitus valitsi samana päivänä pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Matti Ruotsalan ja varapuheenjohtajaksi Lauri Virkkusen. Hallitus valitsi myös keskuudestaan hallituksen valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat.

Tilintarkastus

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

TVO:n toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät on esitetty vuoden 2015 hallituksen toimintakertomuksessa.

Tarkastelujakson aikana ei ole ilmaantunut yhtiön toimintaan liittyviä merkittäviä uusia riskejä.

Arvio loppuvuoden kehityksestä

Loppuvuonna sähköntuotannon odotetaan jatkuvan edellisvuosien tapaan. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tuotantoedellytykset ovat hyvät. Ydinpolttoaineen saatavuus on varmistettu pitkäaikaisin sopimuksin.

OL3-ydinvoimalaitosyksikön toteutusta ja tuotantokäyttöön valmistautumista jatketaan. Prosessijärjestelmien testaukset jatkuvat, ja primääripiirin huuhtelu on tarkoitus aloittaa vuoden loppupuolella. TVO jatkaa laitostoimittajan tukemista projektin loppuunsaattamisessa.

Meri-Porin hiilivoimalaitoksen kapasiteettia käytetään aiempien periaatteiden mukaisesti.

Posivan loppusijoitushankkeen konseptin ja kustannusten optimointivaihe jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Kapselointilaitoksen varsinaiset louhintatyöt alkavat lokakuussa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

21.10.2016

Teollisuuden Voima Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jarmo Tanhua, puh. 02 8381 2000
talousjohtaja Anja Ussa, puh. 02 8381 6100