Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu–maaliskuu 2016

25.4.2016


Pörssitiedote 25.4.2016

TVO:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2016 liitteineen (pdf)

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Teollisuuden Voiman sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköillä jatkui turvallisesti ja luotettavasti. Olkiluoto 3 -laitosyksikön käyttöautomaation testaus alkoi Olkiluodossa, ja turva-automaatiojärjestelmä siirrettiin Saksan Erlangenista Olkiluotoon. Posiva valmistautuu käytetyn polttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamiseen.

Toimintaympäristö

Energia-ala on keskellä isoa murrosta, joka saattaa kestää useita vuosia. Talouskasvun pysähtyminen on johtanut kysynnän laskuun. Sähkön tarjonta on puolestaan kasvanut, kun erilaiset tukimekanismit edesauttavat investointeja uusiutuvaan energiaan, eritoten tuulivoimaan. Tämän seurauksena sähkön markkinahinta on laskenut merkittävästi muutaman vuoden aikana.

Sähkön käyttö lisääntyi Suomessa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Suomen hallitus käynnisti vuonna 2015 uuden energia- ja ilmastostrategian valmistelun. Helmikuussa 2016 työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) esitteli energiapoliittisia skenaarioita, joiden avulla arvioidaan tarvetta energia- ja ilmastopoliittisille ohjauskeinoille Suomessa. Strategia annetaan selontekona eduskunnalle vuoden 2016 lopulla.

Euroopan komission lainsäädäntöesitys EU:n sähkömarkkinamallin uudistamiseksi ja Euroopan parlamentin sähkömarkkinoita koskeva mietintö etenevät aikataulun mukaisesti. Parlamentin mietinnöstä äänestetään kesäkuussa 2016 ja komission esitys julkaistaan näillä näkymin joulukuussa 2016.

Liiketoiminnan tulos

TVO toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaate). TVO:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin katsauskauden tulos on lähtökohtaisesti nolla. Osakkaat maksavat muuttuvat kustannukset toimitettujen energiamäärien mukaan ja kiinteät kustannukset omistuksen mukaisessa suhteessa riippumatta siitä, onko teho-osuutta käytetty vai ei. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–31.3.2016 oli 92,8 (1.1.–31.3.2015: 79,0) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 4 049,5 (3 434,7) GWh. Sähkön korkeampi toimitusmäärä osakkaille johtuu sekä OL2:n että Meri-Porin lisääntyneestä toimitusmäärästä edelliseen vuoteen verrattuna.

Konsernin tulos oli 6,3 (0,3) miljoonaa euroa.

Rahoitus ja maksuvalmius

TVO:n rahoitustilanne on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti.

TVO:n pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen määrä, lukuun ottamatta osakkaille edelleen lainattua lainaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta, oli katsauskauden lopussa 4 077,0 (31.12.2015: 3 987,5) miljoonaa euroa, josta huonomman etuoikeuden omaavia osakaslainoja oli 479,3 (479,3) miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin katsauskaudella 0,0 (500,0) miljoonaa euroa. Lainoja lyhennettiin katsauskauden aikana 0,0 (58,2) miljoonaa euroa.

Japan Credit Rating Agency (JCR) säilytti helmikuussa TVO:n luottoluokituksen tasolla AA- ja arvioi yhtiön tulevaisuuden näkymät vakaiksi.

TVO allekirjoitti helmikuussa uuden 1 300 miljoonan euron valmiusluoton. Valmiusluotolla jälleenrahoitetaan maaliskuussa 2011 allekirjoitettu valmiusluotto. Valmiusluotto koostuu 1 000 miljoonan euron ja 300 miljoonan euron eristä. Ensimmäisen erän laina-aika on viisi vuotta ja jälkimmäisen kolme vuotta. Molempien erien laina-aikaan sisältyy kaksi yhden vuoden jatko-optiota. Valmiusluotto käytetään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

OL3-projektin rahoituskulut on aktivoitu taseeseen.

TVO käyttää oikeuttaan lainata varoja takaisin Valtion ydinjätehuoltorahastolta laissa määrättyjen sääntöjen puitteissa. Lainan määrä 31.3.2016 oli 1 027,1 (31.12.2015: 1 009,1) miljoonaa euroa ja se on edelleen lainattu yhtiön A-osakesarjan osakkaille. Lainaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta lisättiin 18,0 (26,3) miljoonaa euroa 31.3.2016.

Ydinvoima

Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2

Olkiluodon voimalaitosyksiköiden, Olkiluoto 1 (OL1) ja Olkiluoto 2 (OL2), sähköntuotanto katsauskaudella oli 3 882 (3 404) GWh ja käyttökerroin yhteensä 100,0 (89,7) prosenttia.

Laitosyksiköt toimivat tarkastelujakson ajan turvallisesti. OL1:n nettotuotanto oli 1 935 (1 903) GWh ja käyttökerroin 100,0 (100,0) %. OL2:n nettotuotanto oli 1 947 (1 501) GWh ja käyttökerroin 100,0 (79,1) %.

Olkiluoto 1
Keskimääräinen sähköteho MW
1.4.2015–31.3.2016

OL1_2015-04-01_2016-03-31_FI.gif


Olkiluoto 2
Keskimääräinen sähköteho MW
1.4.2015–31.3.2016

OL2_2015-04-01_2016-03-31_FI.gif
 

Olkiluoto 3

Olkiluoto 3 (OL3) on rakenteilla oleva ydinvoimalaitosyksikkö, joka on tilattu kiinteähintaisena avaimet käteen -periaatteella konsortiolta (laitostoimittaja), jonka muodostavat AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG. Konsortioon kuuluvat yhtiöt ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista. Laitosyksikön kaupallisen sähköntuotannon piti alun perin alkaa huhtikuun lopussa 2009.

Laitostoimittajan syyskuussa 2014 päivittämän aikataulun mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa vuoden 2018 lopulla.

Laitosyksikön rakennustekniset työt ovat pääosin valmiit. Sähkö-, automaatio- ja mekaaniset asennukset ovat edelleen kesken. Tammikuussa 2016 aloitettiin käyttöautomaatiojärjestelmien koekäyttö.

Turbiinilaitoksella käyttöönoton ensimmäinen vaihe on valmistunut. Osa järjestelmistä ja komponenteista pidetään käytössä, osa on säilöttynä erillisen suunnitelman mukaisesti.

Työmaan henkilömäärä oli raportointikauden lopussa noin 2 400. Työmaan työturvallisuus säilyi hyvällä tasolla.

Laitosyksikköä koskevista riita-asioista kerrotaan kohdassa Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja riita-asiat.

Kaikki OL3-projektin toteutuneet aktivointikriteerit täyttävät menot on kirjattu konsernin taseen aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenoon.

Ydinpolttoaine

Ydinpolttoainehankintojen arvo katsauskaudella oli 19,9 (20,1) miljoonaa euroa ja kulutuksen arvo 13,6 (13,5) miljoonaa euroa.

Ydinpolttoaine- ja uraanivaraston arvo 31.3.2016 oli 230,5 (31.12.2015: 224,2) miljoonaa euroa.

Ydinjätehuolto

Yhtiöllä on ydinenergialain mukaan vastuu ydinjätehuoltoon liittyvistä toimenpiteistä ja niiden kustannuksista.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakennuslupahakemus jätettiin Eurajoen kunnalle maaliskuussa. Rakennuslupahakemusmateriaali toimitettiin lausuntoa varten myös Satakunnan pelastuslaitokselle ja Säteilyturvakeskukselle. Kapselointilaitoksen rakentamisen valmistelut on aloitettu muun muassa alueen raivaamisella. Tutkimustila ONKALOn viimeisen louhintaosuuden työt aloitettiin maaliskuussa. Urakka kattaa käytetyn polttoaineen loppusijoitusalueelle johtavien ajoyhteyksien sekä huolto- ja pysäköintihallin louhinnan noin 430−440 metrin syvyydessä maan alla.

Konsernitilinpäätöksen veloissa on esitetty IFRS-säännöstön mukaan laskettu ydinjätehuoltovastuuseen liittyvä varaus 978,4 (31.12.2015: 971,2) miljoonaa euroa ja varoissa on esitetty vastaava määrä yhtiön osuudesta Valtion ydinjätehuoltorahastossa.

Ydinjätehuollon tulevien kustannusten kattamiseksi yhtiö suorittaa maksuja ydinenergialain mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahastoon. TEM vahvisti joulukuussa 2015 yhtiön ydinjätehuollon vuoden 2015 lopun vastuumääräksi 1 369,4 (1 349,1) miljoonaa euroa ja yhtiön vuoden 2016 rahastotavoitteeksi Valtion ydinjätehuoltorahastossa 1 369,4 (1 345,4) miljoonaa euroa.

Ydinjätehuoltorahasto vahvisti maaliskuussa 2016 yhtiön vuoden 2015 ydinjätehuoltomaksuksi 11,4 (20,8) miljoonaa euroa, joka maksettiin rahastoon 31.3.2016 (31.3.2015). Vuoden 2016 ydinjätehuoltomaksu vahvistetaan maaliskuussa 2017.

Hiilivoima

Meri-Pori

TVO:n osuus Meri-Porin hiilivoimalaitoksessa tuotetusta sähköstä 1.1.–31.3.2016 oli 173,8 (39,3) GWh ja sen tuottamiseen käytettiin hiiltä 61,7 (14,1) tuhatta tonnia ja hiilidioksidipäästöoikeuksia 147,4 (32,4) tuhatta tonnia.

TVO:n osuus Meri-Porin tuotannosta
Keskimääräinen sähköteho MW
1.4.2015–31.3.2016

Meri-Pori_2015-04-01_2016-03-31_FI.gif


Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin

Investoinnit olivat katsauskaudella 63,4 (60,0) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat 61,8 (59,7) miljoonaa euroa, josta OL3-projektiin kohdistui 58,2 (49,2) miljoonaa euroa.

Olkiluodossa on parhaillaan tekeillä useita laitosmuutoksia, joilla varaudutaan OL1- ja OL2 laitosyksiköiden käyttöluvan uusintaan vuonna 2018.

Katsauskaudella hiilidioksidipäästöoikeuksia on hankittu 0,8 (0,3) miljoonan euron arvosta. Hankitut päästöoikeudet kattavat yhtiön kauden hiilidioksidipäästöoikeustarpeen.

Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja riita-asiat

TVO jätti vuonna 2012 kanteen ja vastineen Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä koskien OL3:n valmistumisen viivästymistä ja siitä aiheutuneita kustannuksia. TVO:n heinäkuussa 2015 päivittämä rahamääräinen arvio yhtiön kustannuksista ja menetyksistä on noin 2,6 miljardia euroa joulukuuhun 2018 asti, joka on OL3-laitostoimittajan syyskuussa 2014 toimittaman aikataulun mukaan OL3:n säännöllisen sähköntuotannon aloittamisen ajankohta.

Välimiesmenettely alkoi joulukuussa 2008 laitostoimittajan aloitteesta. Laitostoimittajan helmikuussa 2016 päivittämä rahamääräinen vaatimus on kokonaisuudessaan noin 3,52 miljardia euroa. Summa perustuu laitostoimittajan päivittämään analyysiin tapahtumista syyskuuhun 2014 ja joidenkin vaateiden osalta joulukuun 2014 loppuun asti. Summa sisältää viivästyskorkoja (laskettu kesäkuun 2016 loppuun asti) ja TVO:n laitostoimitussopimuksen mukaisesti viivästämiä maksueriä yhteensä noin 1,45 miljardia euroa sekä laitostoimittajan väittämää saamatta jäänyttä voittoa noin 135 miljoonaa euroa. TVO on todennut laitostoimittajan aiemmin toimittamat kanteet perusteettomiksi ja tutkii päivitetyn kanteen.

Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt (AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG) ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista.

Välimiesmenettelyssä esitettyjen vaatimusten perusteella TVO ei ole kirjannut saatavia eikä va-rauksia.

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 753 (31.12.2015: 749, 31.3.2015: 821) henkilöä. Konsernin vakinaisen henkilöstön määrä oli jakson lopussa 732 (31.12.2015: 731, 31.3.2015: 772) henkilöä.

Vuoden 2015 henkilöstötutkimuksen tulosten pohjalta on käynnistetty Tulokselliset ja hyvinvoivat tekijät 2020 -ohjelma, jonka tavoitteena on pureutua henkilöstötutkimuksessa esille nousseihin asioihin. Osana hanketta julkaistiin muun muassa työhyvinvointiohjelma 2016.

Vuoden alussa käynnistettiin myös osaamisen kartoittamiseen liittyvä yhtiötason hanke. Hankkeen tavoitteena on varmistaa OL3:n onnistunut käyttöönotto ja kaikkien laitosyksiköiden, mukaan lukien Posivan loppusijoituslaitoksen, turvallinen käyttö.

Varsinainen yhtiökokous

TVO:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2016. Yhtiökokous hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2015, vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Kaikki hallituksen jäsenet valittiin uudelleen. Hallitus valitsi samana päivänä pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Matti Ruotsalan ja varapuheenjohtajaksi Lauri Virkkusen. Hallitus valitsi myös keskuudestaan hallituksen valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat.

Tilintarkastus

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

TVO:n toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät on esitetty vuoden 2015 hallituksen toimintakertomuksessa.

Tarkastelujakson aikana ei ole ilmaantunut yhtiön toimintaan liittyviä merkittäviä uusia riskejä.

Arvio loppuvuoden kehityksestä

Alkaneella tilikaudella sähköntuotannon odotetaan jatkuvan edellisvuosien tapaan. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tuotantoedellytykset ovat hyvät. Ydinpolttoaineen saatavuus on varmistettu pitkäaikaisin sopimuksin.

OL3-ydinvoimalaitosyksikön toteutusta ja tuotantokäyttöön valmistautumista jatketaan. Keväällä aloitetaan prosessijärjestelmien käyttöönotto sekä lähetetään valtioneuvostolle osoitettava käyttölupahakemus TEMiin. TVO jatkaa laitostoimittajan tukemista projektin loppuunsaattamisessa.

Meri-Porin hiilivoimalaitoksen kapasiteettia käytetään aiempien periaatteiden mukaisesti.

Posiva valmistautuu kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamisen aloittamiseen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

OL1:llä havaittiin huhtikuun alussa viallisia polttoainesauvoja. Reaktorista poistettiin kolme polttoaine-elementtiä, jotka korvattiin uusilla. Laitosyksikön sähköntuotanto oli keskeytyksissä 11.–16.4.2016.

TVO jätti OL3:n käyttölupahakemuksen valtioneuvostolle 14.4.2016. TVO odottaa saavansa käyttöluvan vuoden 2017 loppupuolella. Käyttöluvan saamisen jälkeen aloitetaan ydintekninen käyttöönotto.

22.4.2016

Teollisuuden Voima Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jarmo Tanhua, puh. 02 8381 2000
talousjohtaja Anja Ussa, puh. 02 8381 6100