ARVOT JA PERIAATTEET

TVO:n yhtiötason politiikat ja toimintaohje (Code of Conduct) pohjautuvat yhtiön arvoihin: vastuullisuus, avoimuus, ennakointi ja jatkuva parantaminen. Arvot luovat perustan TVO:n kaikelle toiminnalle.

Yhtiötason politiikoissa, joka on hyväksytty hallituksessa vuonna 2010, linjataan keskeisiä vastuullisen toimintatavan mukaisia tavoitteita. Yhtiötason politiikat ovat:

  • Ydinturvallisuus- ja laatupolitiikka (ydinturvallisuus, säteilysuojelu, ydinmateriaalivalvonta ja laatu)
  • Yhteiskuntavastuupolitiikka (ympäristö, hankinnat, henkilöstö, työturvallisuus ja viestintä)
  • Tuotantopolitiikka (laitoksen käyttö ja ylläpito ja tuotantokapasiteetin lisääminen)
  • Yritysturvallisuuspolitiikka (tuotannon ja toiminnan turvallisuus sekä henkilö- ja toimitilaturvallisuus, pelastus- ja valmiustoiminta ja tietoturvallisuus).

Yhtiötason politiikat

TVO:n toimintaohje noudattaa vuoden 2011 päivitystä OECD:n toimintaohjeesta monikansallisille yrityksille, ja se otettiin käyttöön suomen- ja englanninkielisenä alkuvuonna 2013.

Toimintaohje koskee yhtiön johtoa ja hallintoa, henkilöstöä, alihankkijoita ja toimittajia asemasta ja toimipaikasta riippumatta. Ohje määrittelee yrityksen yleisiä liiketoimintaperiaatteita ja linjauksia vastuullisesta toiminnasta. Toimintaohjeella TVO varmistaa, että kaikilla on samanlainen käsitys yhtiön hyväksi katsomista liiketoimintatavoista ja eettisistä periaatteista.

TVO edellyttää että kaikki yhtiössä toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaan vastuullisesti ja eettisesti. Sekä Yhtiötason politiikat että Toimintaohje ovat viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaavan johtajan ja hänen organisaationsa vastuulla. Toimintaohjeen vastaiseen toimintaan liittyviä riskejä hallinnoidaan sisäisellä valvonnalla sekä osana TVO:n riskienhallintaa ja sisäisen tarkastuksen valvontamenettelyjä.

TVO:n toimintaohje

Ilmoitus toimintaohjeen vastaisesta toiminnasta

Rekisteriseloste


Käytännön ohjenuorana toimintaohje

Toimintaohjeesta informoidaan TVO:n alihankkijoita muun muassa liittämällä toimintaohje alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden sopimuksiin. Henkilöstö ja Olkiluodossa toimivat alihankkijat käyvät toimintaohjeen verkkokoulutuksen. Toimintaohjekoulutuksen on suorittanut 513 henkilöä TVO-konsernissa 31.12.2016 mennessä. Koulutuksen kattavuus on 62,2 %.

TVO:n johdon, henkilöstön, alihankkijoiden ja toimittajien velvollisuutena on avata keskustelua TVO:n linjauksista ja niiden taustalla olevista arvoista ja vastuista sekä ilmoittaa väärinkäytösepäilystä joko omalle esimiehelle tai muulle johdolle, tai tarvittaessa suoraan sisäiselle tarkastukselle. Työntekijöillä ja yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus ilmoittaa sisäisen tarkastukseen epäilemistään väärinkäytöksistä luottamuksellisesti TVO:n internet-sivuilla olevan ilmoituskanavan kautta tai muulla tavalla. Ilmoituksen voi jättää myös nimettömänä.

Sisäinen tarkastus on saanut vuonna 2016 kaksi ilmoitusta mahdollisesta toimintaohjeen vastaisesta toiminnasta. Nämä on selvitetty ja sen perusteella on annettu ohjeistuksia ja suosituksia toiminnan tarkentamiseksi.