HENKILÖSTÖ

TVO:n tavoitteena on tyytyväinen ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä osaavat esimiehet.

uudet_henk.pngEdellytyksenä on, että koko henkilöstö on motivoitunutta, hoitaa tehtäviään vastuullisesti ja sitoutuu sovittujen toimintatapojen noudattamiseen. Nämä tavoitteet saavutetaan muun muassa esimiestyötä kehittämällä.

keski_ika.pngTVO tarjoaa henkilöstölle monipuolisia tehtäviä sekä mahdollisuuksia kehittyä työssä ja ammatissa. TVO palkitsee kilpailukykyisesti ja kannustaa tulokselliseen työskentelyyn, tavoitteiden saavuttamiseen ja hyvään jokapäiväiseen toimintaan.
henkilosto_naiset.png
TVO tarjoaa henkilöstölle turvallisen ja terveellisen työympäristön sekä luo edellytyksiä työhyvinvoinnille. Henkilöstöpolitiikan periaatteita toteutetaan hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa. TVO:n tavoitteena on tasa-arvoinen ja hyvinvoiva työyhteisö, jossa ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää ja jossa edistetään tasa-arvon toteutumista.

HR-osaamiskeskus huolehtii siitä, että yhtiössä on riittävät ja osaavat henkilöresurssit yhtiölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on yhteistyössä johdon kanssa ennakoida henkilöstön tarpeet ja rekrytoida palvelukseen tietotaidoiltaan pätevää henkilöstöä tukemaan TVO:n strategian edellyttämiä työtehtäviä.

Vuoden 2016 lopussa TVO:n palveluksessa oli 746 henkilöä ja vuoden aikana yhtiö työllisti keskimäärin 764 henkilöä. Suurin osa TVO:n henkilöstöstä työskentelee Olkiluodossa ja noin 25 henkilöä Helsingissä. TVO:n henkilöstön keski-ikä vuonna 2016 oli 43,3 vuotta.

Vuoden 2016 aikana yhtiöön palkattiin 48 uutta henkilöä. Vuoden 2016 lopussa TVO:n vakituisesta henkilöstöstä oli naisia 22,9 % (vuonna 2015: 21,9 %). Yhtiön hallituksessa oli 10 henkilöä, joista yksi on nainen. Johtoryhmässä oli yhteensä 13 henkilöä, joista kolme on naisia. Johtoryhmässä on kolme henkilöstön edustajaa. Yhtiön palveluksesta lähti 58 vakinaista henkilöä, joista 17 siirtyi eläkkeelle.

TVO-konsernin varasto- ja kuljetuspalvelut siirtyivät Logistikas Oy:lle liikkeenluovutuksella, joka astui voimaan 1.9.2016 ja koski yhdeksää työntekijää. Liikkeenluovutus liittyi TVO-konsernin toiminnan kehittämishankkeeseen, jossa toimintoja keskittämällä joustavuutta ja tehokkuutta parannetaan. TVO:lla järjestettiin syksyllä työtaistelutoimenpide, joka alkoi keskiviikkona 31.8.2016 noin klo 12.00 ja päättyi 2.9.2016 klo 16.00. Työtaistelun syynä oli työnantajan ilmoittama liikkeenluovutus. Työtaistelutoimenpiteeseen osallistui työntekijöitä kaikista yhtiön toiminnoista käyttötoimintoja lukuun ottamatta. Työtuomioistuin on antanut 23.11.2016 tuomion (nro 121, drno R 98/16) työtaistelutoimenpiteestä (ks. www.tyotuomioistuin.fi).

TVO ja Pohjolan Voima Oy (PVO) pitivät tukipalveluiden tehtäväjärjestelyjä koskevat yhteistoimintaneuvottelut 14.12.2016 – 21.12.2016. TVO:n ja PVO:n tukipalveluiden yhteistoimintaneuvotteluissa keskusteltiin vuoden 2016 aikana tehdyn selvitystyön tuloksista ja mahdollisista uusista yhteistyömuodoista sekä niiden henkilöstövaikutuksista. Neuvottelujen tuloksena todettiin, että TVO:n ja PVO:n tukipalveluiden yhteistyöllä voidaan saavuttaa sekä laadullisia että kustannustehokkuuteen vaikuttavia merkittäviä hyötyjä. Uusien, kustannustehokkaampien toimintatapojen kehittämistä jatketaan TVO:n ja PVO:n tukipalveluissa yhteistyössä.

Johtamista ja työhyvinvointia kehitetään

TVO:ssa huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista, johon liittyvistä hankkeista ja toimenpiteistä kerrotaan tarkemmin työhyvinvointi-sivulla .

Vuoden 2016 aikana toteutettiin lisäksi kohdennettuja johtamiseen ja muutoksen läpiviemiseen liittyviä tyytyväisyyskyselyjä, jotka tukevat johtamisen ja esimiestoiminnan kehittämistä ja jotka ovat osa työhyvinvointiohjelmaa. Kyselyt kohdistuivat sekä esimiestyöhön että työyhteisön toimintaan.

Vanhempainvapaata piti vuoden aikana 12 prosenttia (2015: 12 %) TVO:n vakituisesta henkilöstöstä. Systemaattinen ammatillisen osaamisen kehittämisen sekä pitkät työsuhteet ovat TVO:n osaamisen ja ammattitaitoisen henkilöstön perusta.

Vuonna 2016 TVO työllisti 79 (2015: 75) kesäharjoittelijaa. TVO osallistui edellisen vuoden tapaan Suomen Lasten ja Nuorten säätiön toteuttamaan Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan. Kampanjan tarkoitus on kehittää kesätyötä ja 16–25-vuotiaiden nuorten valmiuksia siirtyä työelämään. TVO:lle osallistuminen tarkoitti kampanjan periaatteiden soveltamista harjoittelijoiden kesätyössä.

TVO noudattaa toiminnassaan energia-alan työehtosopimuksia ja ne ovat voimassa 31.1.2017 asti keskusjärjestöjen sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti. Työsopimuslainalaisten työsopimusten piirissä on 100 % henkilöstöstä. TVO:ssa on järjestäytymisvapaus. Energia-alalla sovitut teknisten ja teollisuustoimihenkilöiden sekä työntekijöiden palkkausjärjestelmät perustuvat tehtävien vaativuusluokituksiin ja tukevat tasa-arvoisen palkkapolitiikan toteutumista. Yhtiön työsuhde-etuudet koskevat pääsääntöisesti koko henkilöstöä hyvin lyhyitä työsuhteita lukuun ottamatta.


henkilosto.png
henkilosto_ikaryhmittain.png

Henkilöstön rakenne
20162015   
2014
2013
2012
Henkilöstö, vakinainen, 31.12.   
720730751762772
- Miehiä
555570 583 589 599
- Naisia 
165160168 173 173
Henkilöstö, määräaikainen, 31.12. 
2618
54
90
91
- Miehiä
146284948
- Naisia
1212264143
Henkilöstö, osa-aikainen 31.12. 1)
1714---
- Miehiä
75---
- Naisia
109---
Henkilöstön keski-ikä 1)     43,342,8
43,443,743,6
- Miehet
43,843,243,8
44,3
44,1
- Naiset
41,841,4 42,0 41,7 41,7
Henkilöstön kotikunta (%) 1) 
- Eurajoki
1717171818
- Rauma
5354545555
- Pori
1413121111
- Muu
1616171616
Uudet TVO:laiset 1)
4869332571
- Miehet
3248281862
- Naiset
1621579
Uusien TVO:laisten ikä keskimäärin 1)
34,138,430,634,334
- Miehet
34,836,630,834,9-
- Naiset32,842,330,027,7-
Palveluaika keskimäärin 1)
1313141414
Tulovaihtuvuus (%) 1)
6,79,54,43,39,2
Lähtövaihtuvuus (%) 1)
8,112,35,94,74,6
Eläkkeelle lähtijöiden lukumäärä 1)1728242421
Eläkkeelle lähtijöiden ikä keskimäärin 1)
63,763,363,263,564
Kesätyöntekijöitä
7975129175166
- Miehet
494687112115
- Naiset
3029426354
Hallitus ikäryhmittäin (%)
- alle 30
0----
- 30-50
3030---
- yli 50 70
7070---
Johtoryhmä ikäryhmittäin (%)
- alle 300----
- 30-50
3123---
- yli 50
6977---
1) Tiedot raportoitu vain vakinaisen henkilöstön osalta

Henkilöstöryhmät sukupuolittain   
Naiset (%)Miehet (%)Yhteensä
Ylemmät toimihenkilöt   99 (24 %)
319 (76 %)418
Työntekijät
0 (0 %) 124 (100 %)  124
Teollisuustoimihenkilöt
42 (100 %) 0 (0 %) 42
Tekniset toimihenkilöt
24 (18 %) 112  (82 %) 136

Henkilöstöryhmät ikäryhmittäin
YhteensäAlle 30
30-50Yli 50
Ylemmät toimihenkilöt
41822
286110
Työntekijät
124108430
Teollisuustoimihenkilöt
421
3011
Tekniset toimihenkilöt136178534

Vuonna 2016 palkattu vakinainen henkilöstö ikäryhmittäin
MiehetNaisetYhteensä
alle 3011617
30-50191029
yli 50202

TVO:lta 2016 lähteneiden palvelusaika
ikäryhmittäin ja sukupuolittain
MiehetNaisetKeskimäärin yhteensä
Alle 30
30
3
30-506
8
7
Yli 50
313522
Yhteensä keskimäärin19
18
19