Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköiden käyttöiän pidennystä ja tehonkorotusta koskeva YVA-ohjelma on valmistunut

5.1.2024

Olkiluodon OL1- ja OL2-laitosyksiköiden mahdollista käyttöiänpidennystä ja tehonkorotusta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma eli YVA-ohjelma toimitettiin yhteysviranomaisena toimivalle työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) tänään 5. tammikuuta 2024.


Teollisuuden Voima Oyj (TVO) selvittää OL1- ja OL2-laitosyksiköiden käyttöiän jatkamista vuodesta 2038 vuoteen 2048 tai 2058. Lisäksi TVO selvittää myös mahdollisuuksia laitosyksiköiden tehonkorotukseen. Selvitettävänä on 80 MW:n korotus molemmille laitosyksiköille, jolloin tehotasot nousisivat 890 MW:sta noin 970 MW:iin. Vuodessa saatava sähköntuotannon lisäys olisi täten noin 1,2 TWh.

Osana selvitystä TVO on laatinut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman. Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään ympäristön nykytila ja arvioidaan hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja niiden merkittävyyttä. YVA-menettelyssä arvioitavia asioita ovat mm. vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan, vesistöön ja kalatalouteen, maankäyttöön ja maisemaan, maa- ja kallioperään, pohjavesiin sekä kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin.

Ohjelma julkaistaan TEM:n verkkosivuilla, missä se on nähtävillä 60 vuorokautta. Sen aikana kenellä tahansa on mahdollisuus antaa omia huomioitaan ohjelmasta. Lisäksi TEM pyytää ohjelmasta lausunnot useilta viranomaisilta, yhteisöiltä ja vaikutusalueen kunnilta. Kuulemisvaiheen jälkeen kaikki saapuneet lausunnot kootaan yhteen, ja TEM antaa niiden pohjalta TVO:lle ohjelmasta lausunnon.

Ohjelma on julkaistu myös TVO:n verkkosivuilla. Kokonaisuudessaan se on luettavissa suomen ja ruotsin lisäksi englanniksi. Lisäksi tiivistelmät ohjelmasta on julkaistu kahdeksalla kielellä.

YVA-oh­jel­man ylei­sö­ti­lai­suus Ol­ki­luo­don Vie­rai­lu­kes­kuk­sel­la ja etä­nä 6.2.2024 kel­lo 17.30. Katso lisätiedot. 
Dokumentit löytyvät täältä: https://www.tvo.fi/ajankohtaista/julkaisut.html