Olkiluoto 3 EPR:n koekäyttö jatkuu

21.12.2022

Olkiluoto 3:n sähköntuotantoa jatketaan tiistaina 27. joulukuuta 2022. Koekäytön aikana sähköä tuotetaan arviolta 1,3 terawattituntia. Jäljellä on vielä noin kymmenen merkittävää testiä. Säännöllinen sähköntuotanto alkaa 8. maaliskuuta 2023.

Olkiluoto 3:n syöttövesipumppujen vaurioiden selvitystyöt* ovat pääosin valmistuneet. Pumppujen juoksupyörien säröt ovat todennäköisesti aiheutuneet koekäytössä, jossa pumppuja ajetaan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Syöttövesipumppuja on ajettu käyttöönottokokeissa normaalien käyttöalueiden ulkopuolella, jolloin pumppuihin on kohdistunut tavanomaista suurempaa kuormitusta. Uudelleen rikkoutuminen voidaan välttää pumppujen optimaalisella ajotavalla sekä käyttämällä mitoitukseltaan kestävämpiä juoksupyöriä.

– On tietysti erittäin harmillista, että Olkiluoto 3:n koekäyttö keskeytyi loppusyksystä syöttövesipumppujen vaurioiden tullessa esiin. Tämä aiheutti pitkäksi aikaa epäselvyyttä talvikauden tuotannostamme. Erityisen haastaviksi osoittautuneet selvitykset on kuitenkin nyt saatu valmiiksi niin, että voimme niiden perusteella palata takaisin tekemään koekäytön viimeiset testit ja jatkaa etenemistä kohti säännöllistä sähköntuotantoa, toimitusjohtaja Jarmo Tanhua kertoo.

Kattavien selvitysten ja pumpuille suunnitellun tarkastusohjelman perusteella laitosyksikön koekäyttöä voidaan väliaikaisesti jatkaa nykyisten mallisten ehjien pumppujen lisäksi säröytyneillä syöttövesipumpuilla. Koekäyttöä jatketaan syöttövesipumpuilla, joista kahdessa on varaosa-juoksupyörä ja kahdessa on säröytynyt juoksupyörä. Toinen säröytyneellä juoksupyörällä varustettu pumppu toimii varalla. Syöttövesipumput sijaitsevat turbiinilaitoksessa, eikä niillä ole ydinturvallisuusmerkitystä. Niiden rooli sähkön tuotannossa on kuitenkin keskeinen.

Koekäyttö jatkuu tiistaina 27. joulukuuta arviolta 11 päivää kestävällä testijaksolla, jonka aikana tuotantoteho vaihtelee voimakkaasti. Täyden tehon testien jälkeen sähköntuotanto keskeytetään noin neljäksi viikoksi syöttövesipumppujen tarkastusten ja laitosyksikön uudelleen käynnistämisen ajaksi. Tarkastukset pyritään hoitamaan mahdollisimman tiiviissä aikataulussa ja niiden vaatiman tuotantokatkoksen kestoon liittyy vielä epävarmuuksia. Tämän jälkeen, ennen säännöllisen sähköntuotannon alkamista, koekäytössä on edessä vielä noin kuukauden kestävä tuotantojakso, jolloin Olkiluoto 3 tuottaa sähköä pääosin täydellä teholla 24/7. Uudet muotoilultaan vahvistetut juoksupyörät ovat valmistuksessa ja niiden arvioidaan saapuvan helmi-maaliskuun vaihteessa 2023. Koekäyttöohjelmaan on varattu aikaa sekä nykyisten juoksupyörien tarkastamiseen että uusien vaihtamiseen. Koekäyttövaiheessakin laitosyksikkö tuottaa täydellä teholla noin 15 prosenttia Suomen sähköntarpeesta.

Laitostoimittaja on velvollinen viimeistelemään laitosyksikön valmiiksi laitostoimitus- ja kokonaissovintosopimusten mukaisesti.

Koekäyttöjakson sähköntuotannosta tiedotetaan TVO:n verkkosivuilla osoitteessa www.tvo.fi/ol3ennusteet. Merkittävistä muutoksista julkaistaan sähkömarkkinatiedote NordPoolissa.

*Olkiluoto 3:n kaikista neljästä syöttövesipumpusta löytyi muutaman senttimetrin pituisia säröjä lokakuussa 2022. Juoksupyörien säröjen syntymekanismia ei tunnettu ja asiasta käynnistettiin mittavat selvitystyöt. Yksi juoksupyöristä halkaistiin ja toimitettiin kolmeen eri laboratorioon tutkittavaksi. Laboratoriotuloksia varmennettiin matemaattisilla mallinnuksilla ja analyyseilla. Pumppujen käyttöhistoria tutkittiin perusteellisesti ja selvitysten alla olivat myös vastaavantyyppisten pumppujen käyttökokemukset maailmalla. Samaan aikaan selvitettiin mahdollisuuksia sähköntuotannon käynnistämiseksi. Tutkittavana oli useita eri vaihtoehtoja, joita selvitettiin perusteellisesti muun muassa erilaisten mallinnusten avulla. Selvityksiä tehtiin nykyisten varaosien soveltuvuudesta, säröllisten pumppujen käyttömahdollisuuksista, säröllisten pumppujen korjaamisesta sekä uusien varaosien muotoilusta ja kestävyydestä. Selvitystyöhön on osallistunut laitos- ja laitetoimittajan sekä TVO:n asiantuntijoiden lisäksi iso joukko tiedeyhteisön edustajia Suomesta ja ulkomailta.

OL3 EPR -laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti.