TVO vahvistaa, OL3 EPR -projektin loppuunsaattaminen ja kiistat on sovittu kattavalla sopimuksella

11.3.2018

​ Julkisuudessa olleen tiedon johdosta Teollisuuden Voima Oyj (TVO) vahvistaa, että se on allekirjoittanut kattavan, Olkiluoto 3 (OL3 EPR) -projektin loppuunsaattamiseen ja projektin kiistoihin liittyvän, sovintosopimuksen OL3 EPR -laitostoimittajakonsortioon kuuluvien yhtiöiden, Areva NP:n, Areva GmbH:n ja Siemens AG:n, sekä Ranskan valtion sataprosenttisesti omistaman Areva-yhtiöiden emoyhtiö Areva SA:n, kanssa.

Sopimuksen voimaantulo edellyttää tiettyjen, näillä näkymin maaliskuun 2018 aikana varmistuvien ehtojen täyttymistä, ja siksi varmuutta sovintosopimuksen voimaantulosta ei ole.

Sopimuksen ehtojen mukaan:
  • Varatakseen ja säilyttääkseen OL3 EPR -projektin loppuunsaattamiseen riittävät ja pätevät tekniset ja henkilöresurssit Areva hankkii tarpeelliset lisäresurssit Framatome S.A.S -yhtiöltä, jonka enemmistöomistaja on Electricité de France (EDF).
  • Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt sitoutuvat siihen, että OL3 EPR -hankkeen loppuunsaattamiseen tarkoitetut varat ovat riittävät ja ne kattavat myös kaikki asianmukaiset takuukaudet. Tätä varten perustetaan Areva-yhtiöiden rahoittama rahastomekanismi turvaamaan OL3 EPR -projektin loppuunsaattamisesta aiheutuvien kustannusten kattamisen.
  • Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukainen välimiesmenettely koskien OL3 EPR -projektin valmistumisen viivästymisestä aiheutuneita kustannuksia ja menetyksiä on sovittu 450 miljoonan euron korvauksella, jonka laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt maksavat TVO:lle kahdessa erässä.
  • Osapuolet vetäytyvät käynnissä olevista OL3 EPR -projektiin liittyvistä oikeustoimista, mukaan lukien ICC-välimiesmenettelystä.
  • Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt ovat oikeutettuja saamaan TVO:lta enimmillään 150 miljoonan euron suuruisen kannustinmaksun projektin aikataulunmukaisesta valmistumisesta. Mikäli laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt eivät saisi OL3 EPR -projektia valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä, ne maksavat valmistumisen ajankohdasta riippuvan, enimmillään 400 miljoonan euron lisäkorvauksen TVO:lle.
  • OL3 EPR -laitostoimitussopimuksen avaimet käteen -periaate ja laitostoimittajakonsortioon kuuluvien yhtiöiden yhteisvastuu sopimusvelvoitteista ovat edelleen täysimittaisesti voimassa.
Sopimus myös toteaa laitostoimittajan viimeisimmän aikataulun, jonka mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa toukokuussa 2019.

- Kattava sovintosopimus on TVO:lle tervetullut. Se varmistaa, että OL3 EPR -projektilla on jatkossakin tarvittavat taloudelliset, tekniset ja henkilöresurssit laitoksen valmistumista ja onnistunutta käynnistämistä varten, ja se myös ratkaisee muut avoinna olleet asiat. Nyt odotamme hyvää yhteistyötä kumppaneittemme kanssa sopimuksen täytäntöönpanossa. Tärkeää on, että saamme täsmällisesti valmiiksi jäljellä olevat keskeiset projektivaiheet, jotka johtavat säännöllisen sähköntuotannon käynnistämiseen, sanoo TVO:n toimitusjohtaja Jarmo Tanhua.
Laitostoimittajan viimeisimmän projektiaikataulun, TVO:n tämänhetkisen kustannusarvion ja sovintosopimuksen vaikutusten perusteella TVO arvioi, että sen kokonaisinvestointi OL3 EPR -projektiin tulee olemaan noin 5,5 miljardia euroa.

TVO saa sovintoon liittyvän korvauksen ensimmäisen maksuerän, 328 miljoonaa euroa, sovintosopimuksen tullessa voimaan maaliskuussa 2018. Toinen, 122 miljoonan euron, erä maksetaan OL3 EPR -projektin valmistuessa tai viimeistään 31.12.2019. TVO tekee 150 miljoonan euron varauksen maksimimääräisestä kannustinmaksusta, joka maksetaan laitostoimittajakonsortioon kuuluville yhtiöille OL3 EPR -projektin valmistuessa aikataulussa. Sovintoon liittyvän korvauksen mukaiset erät TVO:lle, TVO:n maksettavaksi tuleva kannustinmaksu, ja mahdollisesta projektin lisäviiveestä TVO:lle maksettava lisäkorvaus huomioidaan OL3 EPR -projektin kokonaiskustannusarviossa.

Olkiluoto 3 EPR on tilattu kiinteähintaisena avaimet käteen -periaatteella konsortiolta, jonka muodostavat Areva GmbH, Areva NP SAS ja Siemens AG. Laitostoimitussopimuksen mukaisesti laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt ovat yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista. Laitostoimittajan viimeksi lokakuussa 2017 päivittämän aikataulun mukaan laitosyksikön säännöllinen sähkötuotanto alkaa toukokuussa 2019.


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jarmo Tanhua, Teollisuuden Voima Oyj
Haastattelupyynnöt: Viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaa, puh. 040-5445001