Teollisuuden Voima Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

23.2.2015

​Pörssitiedote 25.2.2015

Verkkovuosikertomus 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 (pdf)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 (pdf)

Yleistä

Olkiluodon ydinvoimalaitos saavutti vuonna 2014 jo toisena vuonna peräkkäin historiansa korkeimman tuotantomäärän. Voimalaitos on erinomaisessa tuotannollisessa ja teknisessä kunnossa jatkuvan parantamisen periaatteella tehtyjen laitosmuutosten ja modernisointien ansiosta. Olkiluodon sähköntuotanto, 14,76 TWh (miljardia kilowattituntia), oli 23 prosenttia Suomessa tuotetusta ja 18 prosenttia Suomessa käytetystä sähköstä.

Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 327,2 (365,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon aleneminen johtuu Meri-Porin alhaisemmasta tuotannosta ja Olkiluodon alhaisemmista kustannuksista edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 15 140 (15 331) GWh. TVO toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaatteella). TVO:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin katsauskauden tulos on lähtökohtaisesti nolla. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä.

Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköillä on suunnitteilla ja meneillään laitosmuutoksia, joilla valmistaudutaan laitosyksiköiden käyttöluvan uusimiseen vuonna 2018. Meneillään olevat muutokset parantavat edelleen laitosyksiköiden selviytymistä poikkeuksellisten luonnonilmiöiden aiheuttamista tapahtumista, joihin voi liittyä useiden laitosyksiköiden ja turvallisuusjärjestelmien samanaikainen toimintakyvyn menetys. Meneillään on myös hanke, jolla kehitetään yhtiön turvallisuuskulttuuria ja siihen liittyviä toimintatapoja.

Olkiluoto 3 -projektissa keväällä tehty paine- ja tiiveyskoe onnistui hyvin. Automaation valmistuminen eteni ja automaatiotestejä tehtiin.

Energia-ala on keskellä isoa, nopeasti käynnistynyttä murrosta, joka saattaa kestää useita vuosia. Talouskasvun pysähtyminen on johtanut kysynnän laskuun sähkön tarjonnan kasvaessa, kun uusiutuvaan energiaan investoidaan tukiin perustuen. Samaan aikaan ydinvoimaan kohdistuvat kustannukset ovat nousseet. Kehitys on johtanut ydinvoiman tuotannon kannattavuuden heikkenemiseen.

Toimintaympäristö

Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea julkaisi lokakuussa hiilineutraaliin tulevaisuuteen tähtäävän Tiekartan 2050. Mietinnön mukaan Suomen energiaomavaraisuus voidaan nostaa 80 prosenttiin, kun Suomessa tuotettava ydinvoima lasketaan omavaraisuuteen mukaan.

Suomen sähkön kokonaiskulutus vuonna 2014 oli 83,3 terawattituntia (TWh). Kulutus väheni 0,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tuonnin osuus oli edellisen vuoden tapaan korkea, reilu viidennes kokonaiskulutuksesta. Ydinsähköä tuotettiin 22,7 terawattituntia ja sen osuus oli 27,2 prosenttia sähkön hankinnasta.

Suomen hallitus perui kesäkuussa uuden voimalaitosveron ("windfall-veron") käyttöönottamisen. Lopullinen päätös veron kumoamiseksi tehtiin eduskunnassa lokakuussa 2014.

Suomen hallitus antoi joulukuussa esityksen eduskunnalle laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että säteilyturvakeskuksen (STUK) toimivaltaa laajennetaan ja STUK valtuutetaan antamaan säteilyn käytön turvallisuutta koskevia sitovia määräyksiä.

Esityksessä ehdotetaan myös, että ydinlaitoksen haltijalta kerättävää ydinturvallisuustutkimusmaksua ja jätehuoltovelvolliselta perittävää maksua korotettaisiin määräajaksi. TVO:n osalta maksut voisivat nousta noin 4 miljoonaa euroa vuodessa, vuosina 2016–2020.

EU:n uusittu ydinturvallisuusdirektiivi tuli voimaan elokuussa. Direktiivi on vietävä kansalliseen lainsäädäntöön kolmen vuoden kuluessa. Direktiivi vahvistaa kansallisen ydinturvallisuusviranomaisen roolia ja määrittelee EU:lle ydinturvallisuustavoitteita. Lisäksi direktiivi velvoittaa tekemään vertaisarviointeja säännöllisin väliajoin. Direktiivin ei arvioida tuovan merkittäviä muutos- tai investointitarpeita TVO:lle.

Keskeiset tapahtumat

TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitos saavutti vuonna 2014 jo toisena vuonna peräkkäin historiansa korkeimman tuotantomäärän. Laitosyksiköiden yhteistuotanto, 14,76 TWh (miljardia kilowattituntia) sähköä ylitti edellisen, vuodelta 2013 olleen tuloksen lähes 130 000 MWh:lla. Laitosyksiköiden yhteinen käyttökerroin oli 96,0 prosenttia. Erinomaiseen tulokseen päästiin poikkeuksellisen pienen tuotantohäiriöiden määrän ansiosta. Yhdessä Meri-Porin hiilivoimalaitososuuden kanssa TVO:n tuotanto oli 15,15 TWh. Olkiluodon tuottaman sähkön osuus Suomessa käytetystä sähköstä oli noin 18 prosenttia.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuoden 2014 vuosihuollot toteutettiin suunnitelmien mukaan 11.5.–9.6.2014.

Käynnissä olevien laitosyksiköiden modernisointitöitä jatkettiin. Heinäkuussa solmittu sopimus Westinghouse Electric Swedenin (WSE) kanssa kattaa Olkiluoto1:n (OL1) ja Olkiluoto 2:n (OL2) pääkiertopumppujen uusinnan. Sopimus sisältää 12 pääkiertopumppua. Pumput vaihdetaan huoltoseisokeissa vuosina 2016–2018.

Polttoainesopimukset AREVAn ja Westinghouse Electric Swedenin kanssa uusittiin marraskuussa. Sopimukset kattavat polttoainetoimitukset vuosille 2016–2018.

Olkiluoto 3 (OL3) -laitosyksikön reaktorin suojarakennuksen paine- ja tiiveyskokeet tehtiin onnistuneesti helmikuussa. Automaation testaukset käynnistyivät huhtikuussa laitostoimittaja Areva-Siemensin testiympäristössä Saksassa. Testien tarkoituksena on todentaa automaation toiminta ennen sen tuomista laitospaikalle Olkiluotoon.

TVO sai syyskuussa lisätietoja OL3-projektin aikataulusta laitostoimittaja Areva-Siemensiltä. Laitostoimittajan mukaan OL3-laitosyksikkö aloittaisi säännöllisen sähköntuotannon vuoden 2018 lopulla.

TVO päivitti lokakuussa arvionsa liittyen OL3-projektin viivettä koskevaan välimiesmenettelyyn. Päivitetty rahamääräinen arvio yhtiön kustannuksista ja menetyksistä on noin 2,3 miljardia euroa vuoden 2018 loppupuolelle asti. Laitostoimittajan lokakuussa toimittama ja marraskuussa korjaama päivitetty rahamääräinen vaatimus on kokonaisuudessaan noin 3,4 miljardia euroa kattaen rakentamisajan tapahtumat vuoden 2011 kesäkuun loppuun asti. TVO on todennut laitostoimittajan aiemmin toimittaman kanteen perusteettomaksi.

Valtioneuvosto teki 25.9.2014 kielteisen periaatepäätöksen TVO:n hakemuksesta pidentää OL4-ydinvoimalaitosyksikön periaatepäätöksen voimassaolon määräaikaa. OL4:n periaatepäätös on edelleen voimassa. Määräaika rakentamislupahakemuksen jättämiselle päättyy 30.6.2015.

TVO:n hallitus nimitti Marjo Mustosen TVO:n Ydinturvallisuusosaston johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.1.2014 lähtien. Marjo Mustonen toimii myös yhtiön Turvallisuusryhmän puheenjohtajana ja Olkiluoto 3:n rakentamisesta vastaavana johtajana.

Standard & Poor's ilmoitti toukokuussa 2014 säilyttävänsä TVO:n pitkäaikaisen luottoluokituksen tasolla BBB ja lyhytaikaisen luottoluokituksen tasolla A-2, mutta muutti TVO:n tulevaisuuden näkymät vakaista negatiivisiksi. Fitch Ratings vahvisti samaan aikaan pitävänsä ennallaan TVO:n pitkäaikaisen luottoluokituksen BBB ja lyhytaikaisen luottoluokituksen F3. TVO:n tulevaisuuden näkymät Fitch Ratings arvioi vakaiksi.

TVO:n maaliskuussa 2014 liikkeeseen laskema 500 miljoonan euron suuruinen seitsemän vuoden joukkovelkakirjalaina ylimerkittiin selvästi. Lainaemissioon osallistui yli 300 sijoittajaa ympäri Eurooppaa. Kyseessä oli yhtiön kolmas julkinen euromääräinen joukkolaina. Yhtiön joukkovelkakirjalainaohjelman (EMTN) puitteissa on laskettu liikkeeseen lainoja yhteensä noin 2,3 miljardin euron arvosta.

Liiketoiminnan tulos

TVO toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaate). TVO:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin tilikauden tulos on lähtökohtaisesti nolla. Osakkaat maksavat muuttuvat kustannukset toimitettujen energiamäärien mukaan ja kiinteät kustannukset omistuksen mukaisessa suhteessa riippumatta siitä, onko teho-osuutta käytetty vai ei. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä.

Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 327,2 (365,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon aleneminen johtuu Meri-Porin alhaisemmasta tuotannosta ja Olkiluodon alhaisemmista kustannuksista edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 15 140 (15 331) GWh.

Konsernin tulos oli -0,7 (30,5) miljoonaa euroa. Edellisen katsauskauden tulokseen vaikuttivat uuteen ydinjätehuollon tekniseen suunnitelmaan ja aikatauluun perustuvan kustannusarvion päivitykset sekä niihin liittyvät ydinjätehuoltovastuuvarauksen muutokset. Päivitysten ja muutosten positiivinen tulosvaikutus oli pääosin kertaluonteinen.

Rahoitus ja maksuvalmius

TVO:n rahoitustilanne on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti.

TVO:n pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen määrä, lukuun ottamatta osakkaille edelleen lainattua lainaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta, oli vuoden lopussa 3 727,3 (31.12.2013: 3 426,6) miljoonaa euroa, josta huonomman etuoikeuden omaavia osakaslainoja oli 439,3 (339,3) miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin vuoden aikana 801,8 (361,5) miljoonaa euroa, josta huonomman etuoikeuden omaavia osakaslainoja oli 100,0 (110,0) miljoonaa euroa. Lainoja lyhennettiin vuoden aikana 580,0 (175,8) miljoonaa euroa.

Japan Credit Rating Agency (JCR) säilytti TVO:n luottoluokituksen tasolla AA maaliskuussa 2014, mutta muutti arviotaan yhtiön tulevaisuuden näkymistä negatiivisiksi. Toukokuussa Fitch Ratings säilytti sekä TVO:n pitkäaikaisen luottoluokituksen BBB että lyhytaikaisen luokituksen F3 ennallaan arvioiden tulevaisuuden näkymät vakaiksi. Standard & Poor's säilytti niin ikään pitkäaikaisen luottoluokituksen tasolla BBB ja lyhytaikaisen luokituksen tasolla A-2, mutta muutti yhtiön tulevaisuuden näkymät negatiivisiksi.

TVO päivitti kesäkuussa joukkovelkakirjaohjelmansa (EMTN). Vuoden ensimmäisellä puoliskolla TVO on laskenut ohjelman puitteissa liikkeeseen 500 miljoonan euron suuruisen julkisen joukkovelkakirjalainan, jonka laina-aika on 7 vuotta ja kuponkikorko 2,5 %. Varat käytettiin kesäkuussa 2016 erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinostoon. Lisäksi yhtiö on laskenut liikkeeseen 18-vuotisen 45 miljoonan euron ja 10-vuotisen 20 miljoonan euron suuruiset ns. private placement -lainat. Näiden lisäksi Ruotsin markkinoilla on laskettu liikkeeseen 6-vuotinen 550 miljoonan Ruotsin kruunun suuruinen private placement -laina, josta kertyvät varat käytettiin erääntyvien SEK-määräisten velkakirjojen takaisinostoon. Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiö laski vielä liikkeeseen 5,5-vuotisen 650 miljoonan Ruotsin kruunun suuruisen private placement -lainan.

TVO nosti lokakuussa Olkiluoto 3 -projektiin tarkoitettua osakaslainaa 100 miljoonaa euroa. Yhtiöllä oli vuoden lopussa nostamattomia luottositoumuksia ja kassavaroja yhteensä 2 232 (2 362) miljoonaa euroa. Tästä omistajien antamia huonomman etuoikeuden omaavia osakaslainasitoumuksia oli yhteensä 620 miljoonaa euroa, josta 400 miljoonaa euroa on kohdistettu OL3-projektin rahoitustarpeisiin.

OL3-projektin rahoituskulut on aktivoitu taseeseen.

TVO käyttää oikeuttaan lainata varoja takaisin Valtion ydinjätehuoltorahastolta laissa määrättyjen sääntöjen puitteissa. Lainan määrä 31.12.2014 oli 982,8 (31.12.2013: 931,7) miljoonaa euroa ja se on edelleen lainattu yhtiön A-osakesarjan osakkaille. Lainaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta lisättiin 51,1 miljoonaa euroa 31.3.2014 (2.4.2013: 50,0 miljoonaa euroa).

Osakepääoma

TVO:n osakepääoma 31.12.2014 oli 606,2 (606,2) miljoonaa euroa.

Yhtiössä on 1 394 283 730 (1 394 283 730) osaketta, joista 680 000 000 osaketta kuuluu A-sarjaan ja 680 000 000 osaketta B-sarjaan sekä 34 283 730 osaketta C-sarjaan. A-sarjan osakkeet oikeuttavat OL1:n ja OL2:n tuottamaan sähköön ja B-sarjan osakkeet OL3:n tuottamaan sähköön. C-sarjan osakkeet oikeuttavat Meri-Porin hiilivoimalaitoksen TVO-osuuden tuottamaan sähköön.

Hallinnointiperiaatteet

TVO, omakustannusperiaatteella toimivana listaamattomana julkisena osakeyhtiönä, noudattaa listayhtiöiden hallinnointikoodia soveltuvin osin. TVO:lla ei ole velvollisuutta noudattaa hallinnointikoodia, eikä siten myöskään sen Comply or Explain -periaatetta (noudata tai selitä -periaate). Arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746) mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeellelaskijan on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään toimintakertomuksessa tai erillisessä kertomuksessa. TVO on antanut erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään, joka on julkaistu yhtiön internetsivuilla, www.tvo.fi, samanaikaisesti tämän toimintakertomuksen kanssa.

Hallintoelimet

Yhtiön hallintoelimet ja niiden toiminta vuonna 2014 on kuvattu erillisessä dokumentissa (Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä), joka on julkaistu yhtiön internetsivuilla.

Sääntely-ympäristö

Ydinenergialainsäädännön perusperiaatteena on, että ydinenergian käytön tulee olla yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Ydinenergian käyttöä, käytön valvontaa ja ydinturvallisuutta koskevat keskeiset säännökset sisältyvät ydinenergialakiin ja ydinenergia-asetukseen sekä niiden nojalla annettuihin alemmanasteisiin säädöksiin, kuten Säteilyturvakeskuksen YVL-ohjeisiin. Tämän lisäksi ydinenergian käyttöön sovellettavia säännöksiä on muun muassa säteilylaissa.

Uudet YVL-ohjeet astuivat voimaan joulukuussa 2013. Vaatimukset ovat aiempaa tiukempia ja niiden tarkoituksena on parantaa suomalaisten ydinlaitosten turvallisuutta. Uusille ydinlaitosyksiköille ohjeita sovelletaan sellaisenaan. Olemassa oleville ja rakenteilla oleville laitosyksiköille, kuten Olkiluoto 3:lle, tehdään erilliset päätökset vaatimusten soveltamisesta. YVL-ohjeiden ohella myös ydinenergia-asetusta ja valtioneuvoston asetuksia tarkistettiin ja uudistettiin. Myös ydinenergia-asetuksen muutokset ja valtioneuvoston uudet asetukset astuivat voimaan vuoden 2013 lopussa.

Ydinlaitoksen haltijan vastuuseen ydinvahingosta sovelletaan puolestaan ydinvastuulakia, jonka väliaikaista muuttamista koskeva laki tuli voimaan vuoden 2012 alusta. Väliaikaisen lakimuutoksen mukaan laitoksenhaltijan vastuu Suomessa tapahtuvista ydinvahingoista on rajoittamaton, mutta rajoitettu muualla kuin Suomessa syntyneissä ydinvahingoissa 600 miljoonaan erityisnosto-oikeuteen (SDR), joka vastaa noin 700 miljoonaa euroa. Laitoksenhaltijalla pitää olla ydinvahingosta johtuvan vastuun varalta vakuutus vähintään 600 miljoonaan SDR:ään asti.

Ydinenergian käyttö on luvanvaraista. Periaatepäätöstä, rakentamislupaa ja käyttölupaa haetaan valtioneuvostolta. Ydinenergian käytön turvallisuuden valvonta kuuluu Säteilyturvakeskukselle, joka huolehtii myös turva- ja valmiusjärjestelyjen valvonnasta ja ydinmateriaalivalvonnasta.

Riskienhallinta, merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinta

Riskienhallinta on järjestelmällistä toimintaa, jonka tavoitteena on tukea TVO:n strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden toteutumista sekä varmistaa TVO:n toimintaedellytysten säilyminen. Riskienhallintaa toteutetaan yhtiötason politiikka-asiakirjojen ja hyvän hallintotavan mukaisesti.

Riskienhallintaa valvoo yhtiön hallitus, joka vahvistaa yhtiön riskienhallinnan periaatteet. Toimitusjohtaja, apunaan johtoryhmä, vastaa TVO:n tavoitteiden ja strategian mukaisesta riskienhallinnasta. Johtoryhmän alaisuudessa toimii riskienhallintaryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa riskien tarkoituksenmukainen käsittely yhtiössä.

Organisaatioyksiköt vastaavat riskien tunnistamisesta, analysoinnista ja käsittelystä. Riskejä tunnistetaan osana TVO:n strategista ja operatiivista toiminnan suunnittelua ja seurantaa sekä projektinhallintaa.

TVO:lla on kuvattu yhtiötasoinen riskienhallinnanprosessi, jonka mukaista toimintatapaa toteutetaan TVO:n organisaatioyksiköissä. Riskienhallintaprosessin mukaisella toiminnalla varmistetaan, että toimintaa uhkaavia riskejä tunnistetaan järjestelmällisesti ja jokainen riski saa vakavuutensa mukaisen käsittelyn. Riskin käsittelyn tavoitteena on joko estää riskiä toteutumasta tai pienentää riskin toteutumisen todennäköisyyttä tai seurauksen vaikutusta.

Turvallisuuteen ja tuotantoon liittyviä riskejä pienennetään pitämällä laitosyksiköt hyvässä kunnossa. Turvallinen ja vakaa tuotanto varmistetaan tehokkaalla eliniänhallinnalla ja vuosihuoltojen laadukkaalla suunnittelulla ja toteutuksella.

Vahinko- ja omaisuusriskeihin on varauduttu vakuutuksin. Tavoitteena on hallita vakuutuksia siten, että vakuutusten kattavuus ja vakuutusturva sekä vakuutusten kustannus ovat hyväksyttävällä tasolla. TVO on jäsenenä eurooppalaisissa keskinäisissä ydinvakuutusyhtiöissä. Ydinvastuun varalta yhtiöllä on voimassa lainmukainen ydinvastuuvakuutus.

Sähkön tuotannossa käytettävät polttoaineet, uraani ja hiili, hankitaan maailmanlaajuisilta markkinoilta. Ydinpolttoaineeseen liittyviä riskejä on pienennetty hajauttamalla hankintoja useammalle toimittajalle ja tekemällä pitkäaikaisia sopimuksia.

OL3:n rakentamisvaiheen riskienhallinnassa on keskeistä laitostoimittajan toiminnan valvonta ja ohjaus avaimet käteen -sopimuksen asettamien ehtojen mukaisesti. Vahinkoriskeihin ja niiden aiheuttamiin viivästyksiin on varauduttu vakuutuksilla.

TVO:n rahoitus ja rahoitusriskien hallinta hoidetaan keskitetysti yhtiön rahoitusosastolla yhtiön hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaisesti. TVO:n liiketoiminnan rahoitusriskit liittyvät likviditeetti-, markkina- ja luottoriskeihin. Rahoituslähteiden hajauttamisella sekä pitkäaikaisilla luottositoumuksilla ja likvideillä varoilla pienennetään rahoitukseen liittyviä riskejä. Rahoitusasemaa on vahvistettu laskemalla liikkeeseen pitkäaikaisia joukkovelkakirjalainoja. Markkinariskejä on pienennetty korko- ja valuuttajohdannaisilla. Yhtiön rahoituspolitiikan mukaan valuuttamääräiset lainat suojataan johdannaisilla euromääräisiksi eräpäivään asti. Rahoitusriskien hallintaa ja polttoaineen hintariskiä on käsitelty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 27: Rahoitusriskien hallinta.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvät OL3-projektin aikatauluun. Laitosyksikön kaupallisen sähköntuotannon piti alun perin alkaa huhtikuun lopussa 2009. Valmistuminen on kuitenkin viivästynyt.

TVO sai laitostoimittajalta syyskuussa 2014 lisätietoja OL3-projektin aikataulusta. Laitostoimittajan mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaisi vuoden 2018 lopulla. Aikatauluarvion yksityiskohtainen tarkastelu on käynnissä.

Viiveestä aiheutuu lisäkustannuksia ja menetyksiä, joista yhtiö on vaatinut OL3:n avaimet käteen -laitostoimittajalta korvausta.

OL1- ja OL2-laitosyksiköiden sekä Meri-Porin hiilivoimalaitososuuden sähköntuotannon osalta ei ole näköpiirissä merkittäviä riskejä tai epävarmuustekijöitä.

Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja riita-asiat

TVO jätti vuonna 2012 kanteen ja vastineen Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä koskien OL3:n valmistumisen viivästymistä ja siitä aiheutuneita kustannuksia. TVO:n lokakuussa 2014 päivittämä rahamääräinen arvio yhtiön kustannuksista ja menetyksistä on noin 2,3 miljardia euroa vuoden 2018 loppupuolelle asti, joka on OL3-laitostoimittajan syyskuussa 2014 toimittaman aikataulun mukaan OL3:n säännöllisen sähköntuotannon ajankohta.

Välimiesmenettely alkoi joulukuussa 2008 laitostoimittajan aloitteesta. Laitostoimittajan lokakuussa 2014 toimittama ja marraskuussa 2014 korjaama päivitetty rahamääräinen vaatimus on kokonaisuudessaan noin 3,4 miljardia euroa. Vaatimus kattaa rakentamisajan tapahtumat vuoden 2011 kesäkuun loppuun asti. Summa sisältää muun muassa viivästyskorkoja (laskettu lokakuuhun 2014 asti) ja TVO:n laitostoimitussopimuksen mukaisesti viivästämiä maksueriä yhteensä yli 1,2 miljardia euroa sekä laitostoimittajan väittämää saamatta jäänyttä voittoa noin 150 miljoonaa euroa. TVO on todennut laitostoimittajan aiemmin toimittaman kanteen perusteettomaksi, tutkii päivitetyn kanteen ja vastaa siihen asianmukaisesti.

Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt (AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG) ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista.

Välimiesmenettely voi kestää useita vuosia ja siinä vaaditut määrät voivat vielä päivittyä.

Välimiesmenettelyssä esitettyjen vaatimusten perusteella TVO ei ole kirjannut saatavia eikä varauksia.

Ydinvoima

TVO omistaa ja käyttää kahta ydinvoimalaitosyksikköä, Olkiluoto 1 (OL1) ja Olkiluoto 2 (OL2), sekä rakentaa uutta OL3-laitosyksikköä Eurajoen Olkiluodossa. Eduskunta vahvisti vuonna 2010 valtioneuvoston myönteisen periaatepäätöksen Olkiluoto 4 (OL4) -ydinvoima-laitosyksikön rakentamisesta Olkiluotoon.

Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2

TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitos saavutti vuonna 2014 jo toisena vuonna peräkkäin historiansa korkeimman tuotantotuloksen.

Olkiluodon voimalaitosyksiköiden, Olkiluoto 1 (OL1) ja Olkiluoto 2 (OL2), sähköntuotanto vuonna 2014 oli 14 763 (14 633) GWh ja käyttökerroin yhteensä 96,0 (95,1) %.

Laitosyksiköt toimivat turvallisesti ja luotettavasti. OL1:n nettotuotanto oli 7 266 (7 470) GWh ja käyttökerroin 94,5 (97,1) %. OL2:n nettotuotanto oli 7 497 (7 163) GWh ja käyttökerroin 97,4 (93,1) %.

Erinomaiseen tulokseen päästiin poikkeuksellisen pienen tuotantohäiriöiden määrän ansiosta.

TVO on aloittanut varautumisen OL1:n ja OL2:n vuoden 2018 käyttöluvan uusintaan aloittamalla laitosmuutoshankkeita, jotka parantavat edelleen laitosyksiköiden turvallisuutta mahdollisissa, mutta epätodennäköisissä onnettomuustilanteissa joissa usean turvallisuusjärjestelmän toiminta menetettäisiin samanaikaisesti.

Vuosihuollot

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuoden 2014 vuosihuollot toteutettiin 11.5.–9.6.2014. OL1:llä oli runsaat 17 vuorokautta kestänyt huoltoseisokki ja OL2:lla polttoaineenvaihtoseisokki, jonka kestoksi tuli vajaat 8 vuorokautta.

OL1:n vuosihuollon merkittävimpiä töitä polttoaineenvaihdon lisäksi olivat pienjännitekojeistojen uusinta kahdessa osajärjestelmässä, apusyöttövesijärjestelmän putkistomuutokset, omakäyttömuuntajan uusinta sekä useat muutos- ja huoltotehtävät.

OL2:lla oli vuorossa noin viikon mittainen polttoaineenvaihtoseisokki. Polttoaineenvaihdon lisäksi tehtiin huoltoja, korjauksia ja testauksia sekä vaihdettiin kaksi päämerivesipumppua.

TVO:n oman henkilöstön lisäksi vuosihuoltoihin osallistui alihankkijoiden työntekijöitä enimmillään noin 800 henkilöä.

Molemmat laitosyksiköt ovat käyneet vuosihuoltojen jälkeen luotettavasti.

Olkiluoto 3

Olkiluoto 3 (OL3) on rakenteilla oleva ydinvoimalaitosyksikkö, joka on tilattu kiinteähintaisena avaimet käteen -periaatteella konsortiolta (laitostoimittaja), jonka muodostavat AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG. Konsortioon kuuluvat yhtiöt ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista. Laitosyksikön kaupallisen sähköntuotannon piti alun perin alkaa huhtikuun lopussa 2009. Valmistuminen on kuitenkin merkittävästi viivästynyt. Laitostoimittajan laitosyksikön asennustyöt ja suunnittelu eivät ole edenneet laitostoimittajan aikataulujen mukaisesti.

Laitostoimittaja ilmoitti joulukuussa 2013 vähentävänsä OL3-työmaalla toimivien alihankkijoiden ja työntekijöiden määrää muun muassa suunnittelun keskeneräisyydestä johtuen. Työmaan asennustöiden eteneminen on tästä syystä ollut erittäin vähäistä.

TVO sai laitostoimittajalta syyskuussa 2014 lisätietoja OL3-projektin aikataulusta. Laitostoimittajan mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaisi vuoden 2018 lopulla. Aikatauluarvion yksityiskohtainen tarkastelu on käynnissä.

Laitosyksikön rakennustyöt ovat pääosin valmiit, julkisivujen pellitystöitä viimeistellään vielä myöhemmin.

Reaktorilaitoksen pääkomponentit on asennettu, primääripiirin putkistot hitsattu ja talotekniset järjestelmät ovat käyttöönottovaiheessa. Dieselrakennusten putkistojen asennus- ja hitsaustyöt ovat jatkuneet läpi vuoden. Suojarakennuksen paine- ja tiiveyskokeet tehtiin helmikuussa. Syksyllä jatkettiin joitain kaapelointitöitä, jolloin myös putkistojen ja laitteiden säilöntätoimenpiteet jatkuivat. Automaation testaukset testikentällä Erlangenissa Saksassa jatkuivat.

Turbiinilaitoksella käyttöönoton ensimmäinen vaihe on valmistumassa. Matalapaineturbiinien roottoreiden konservointitoimenpiteet aloitettiin.

Työmaan henkilömäärä raportointikauden lopussa oli noin 780 ja keskimäärin vuoden aikana 860. Työmaan työturvallisuus säilyi hyvällä tasolla.

Laitosyksikköä koskevista riita-asioista kerrotaan kohdassa Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja riita-asiat.

Kaikki OL3-projektin toteutuneet aktivointikriteerit täyttävät menot on kirjattu konsernin taseen aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenoon.

Olkiluoto 4

Eduskunta jätti 1.7.2010 voimaan valtioneuvoston 6.5.2010 tekemän myönteisen periaatepäätöksen TVO:n periaatepäätöshakemuksesta neljännen ydinvoimalaitosyksikön (Olkiluoto 4) rakentamisesta Olkiluotoon.

TVO jätti 20.5.2014 valtioneuvostolle hakemuksen, jossa pyydettiin asettamaan uusi määräaika OL4:n rakentamislupahakemuksen jättämiselle sekä päätöstä siitä, että OL4:n rakentaminen on hankkeen ajoituksen muuttumisesta huolimatta yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Valtioneuvosto teki 25.9.2014 kielteisen päätöksen TVO:n hakemuksesta. OL4:n periaatepäätös on edelleen voimassa ja määräaika rakentamislupahakemuksen jättämiselle päättyy 30.6.2015.

OL4-hankkeen toteutuneet aktivointikriteerit täyttävät menot on kirjattu konsernin taseen aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenoon.

Ydinpolttoaine

Ydinpolttoainehankintojen arvo vuonna 2014 oli 54,9 (56,5) miljoonaa euroa ja kulutuksen arvo 51,4 (48,2) miljoonaa euroa.

Ydinpolttoaine- ja uraanivaraston arvo 31.12.2014 oli 211,4 (31.12.2013: 207,9) miljoonaa euroa.

Ydinjätehuolto

Yhtiöllä on ydinenergialain mukaan vastuu ydinjätehuoltoon liittyvistä toimenpiteistä ja niiden kustannuksista. TVO:n käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta huolehtii yhteisyritys Posiva Oy, jonka toisena omistajana on Fortum Power and Heat Oy.

Maanalaisen tutkimustilan ONKALOn varustelu taloteknisillä tiloilla ja järjestelmillä on pääpiirteissään valmis. Ilmastointi- ja nostinlaitekuilujen nousuporaukset ovat myös valmistuneet. Maanpäällisen nostinlaiterakennuksen toisen vaiheen rakentaminen ja kapselointilaitoksen sekä sen järjestelmien yksityiskohtainen suunnittelu on käynnistetty.

Posivan koordinoimassa ja osin EU:n rahoittamassa DOPAS-tutkimusprojektissa Posivan vastuulla olevan loppusijoitustunnelien betonisen sulkutulpan rakentaminen on aloitettu tulpan valamisen valmistelutöillä. Loppusijoituksessa käytettävien koneiden ja laitteiden testaukset ovat siirtyneet ONKALOn loppusijoitussyvyydelle maanpäällisessä testaushallissa tehtyjen testien valmistuttua.

Loppusijoitus- ja kapselointilaitoksen rakentamislupahakemusta on täydennetty Säteilyturvakeskuksen (STUK) edellyttämillä lisäselvityksillä. Kesäkuussa STUK ilmoitti tarvitsevansa suunniteltua enemmän aikaa rakentamislupahakemuksen pitkäaikaisturvallisuuden arviointiin. STUK on ilmoittanut toimittavansa lausuntonsa loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuudesta TEMille tammikuussa 2015. Posiva on aloittanut laitoksen toteutusvaiheen käynnistämisen valmistelun.

Olkiluodon käytetyn polttoaineen välivaraston (KPA-varaston) laajennus valmistui. KPA-varasto on tarkoitettu sekä käyvien OL1- ja OL2-laitosyksiköiden että rakenteilla olevan OL3-laitosyksikön käytettyjen polttoaine-elementtien välivarastoimiseen. Laajennus kaksinkertaisti käytössä olevien polttoainealtaiden kapasiteetin.

Konsernitilinpäätöksen veloissa on esitetty IFRS-säännöstön mukaan laskettu ydinjätehuoltovastuuseen liittyvä varaus 930,3 (31.12.2013: 897,9) miljoonaa euroa ja varoissa on esitetty vastaava määrä yhtiön osuudesta Valtion ydinjätehuoltorahastossa.

Ydinjätehuollon tulevien kustannusten kattamiseksi yhtiö suorittaa maksuja ydinenergialain mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahastoon. TEM vahvisti joulukuussa 2014 yhtiön ydinjätehuollon vuoden 2014 lopun vastuumääräksi 1 349,1 (1 317,8) miljoonaa euroa ja yhtiön vuoden 2015 rahastotavoitteeksi Valtion ydinjätehuoltorahastossa 1 345,4 (1 310,4) miljoonaa euroa.

Ydinjätehuoltorahasto vahvisti maaliskuussa 2014 yhtiön vuoden 2013 ydinjätehuoltomaksuksi 56,1 (43,1) miljoonaa euroa, joka maksettiin rahastoon 31.3.2014 (2.4.2013). Vuoden 2014 ydinjätehuoltomaksu vahvistetaan maaliskuussa 2015.

Matala- ja keskiaktiivista voimalaitosjätettä on OL1:n ja OL2:n toiminnan aikana kertynyt yhteensä 6 214 (6 118) m3. Jätemäärä kasvoi 96,5 m3 vuoden 2014 aikana. Jätteet loppusijoitetaan Olkiluodon matala- ja keskiaktiivisen jätteen luolaan (VLJ-luola).

Käytettyä ydinpolttoainetta on vastaavasti kertynyt vuoden loppuun mennessä 1 397 (1 362) tonnia, josta 34 (36) tonnia vuonna 2014. Käytetty ydinpolttoaine on varastoituna laitosyksiköiden polttoainealtaissa sekä Olkiluodon käytetyn polttoaineen välivarastossa.

Hiilivoima

TVO:lla on 45 prosentin osuus Fortum Power and Heat Oy:n omistamasta ja käyttämästä Meri-Porin hiilivoimalaitoksesta, joka sijaitsee Porin Tahkoluodossa.

Meri-Pori

TVO:n osuus Meri-Porin hiilivoimalaitoksessa tuotetusta sähköstä oli 399,7 (725,4) GWh ja sen tuottamiseen käytettiin hiiltä 144,9 (254,4) tuhatta tonnia ja hiilidioksidipäästöoikeuksia 334,4 (592,0) tuhatta tonnia.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut olivat 18,4 (20,8) miljoonaa euroa, josta valtaosa käytettiin ydinjätehuoltoon liittyvään T&K-toimintaan.

TVO on merkittävä rahoittaja reaktoriturvallisuuden ja ydinjätehuollon julkisissa tutkimusohjelmissa Suomessa. Vuonna 2014 TVO:n maksuosuus ohjelmia rahoittavalle Valtion ydinjätehuoltorahastolle oli 4,7 (4,6) miljoonaa euroa.

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin

Investoinnit vuonna 2014 olivat 338,5 (335,1) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat 339,4 (302,5) miljoonaa euroa, josta OL3-projektiin kohdistui 292,9 (260,8) miljoonaa euroa.

TVO jatkoi käynnissä olevien laitosyksiköiden jo pitkään jatkunutta modernisointityötä:

• Toukokuussa 2013 TVO allekirjoitti Wärtsilä Finland Oy:n kanssa sopimuksen varavoimadieselgeneraattoreiden ja niiden apujärjestelmien toimittamisesta Olkiluotoon. Generaattoreita on yhteensä yhdeksän, ja TVO vastaa projektin rakennustöistä ja generaattoreiden liitännöistä TVO:n muihin järjestelmiin. Projekti aloitetaan vuonna 2016 ja sen on arvioitu kestävän vuoteen 2020 saakka. Generaattoreiden vaihto toteutetaan mahdollisimman pitkälle OL1- ja OL2-laitosyksiköiden normaalin tehoajon aikana.

• Heinäkuussa 2014 TVO solmi sopimuksen Westinghouse Electric Swedenin (WSE) kanssa OL1:n ja OL2:n pääkiertopumppujen uusimisesta. Sopimus sisältää 12 pääkiertopumppua. Pumppujen uusinta toteutetaan avaimet käteen -periaatteella. WSE vastaa pumppujen asennuksesta ja erikoistyökalujen valmistuksesta sekä pumppujen suunnittelusta yhdessä niiden valmistajan kanssa. TVO vastaa sopimuksessa määritellyistä asennuksen aikaisista tukipalveluiden järjestämisestä. Pääkiertopumput vaihdetaan huoltoseisokeissa vuosina 2016–2018.

Meri-Porin hiilivoimalaitososuutta varten hankittuja hiilidioksidipäästöoikeuksia on luovutettu energiamarkkinavirastolle 2,7 (0,9) miljoonan euron arvosta. Vuonna 2014 hiilidioksidipäästöoikeuksia hankittiin 1,9 (2,7) miljoonan euron arvosta. Hankitut päästöoikeudet kattoivat yhtiön kauden hiilidioksidipäästöoikeustarpeen.

Turvallisuus ja ympäristöasiat

Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköt toimivat turvallisesti koko vuoden. Ydinturvallisuuteen merkittävästi vaikuttaneita tapahtumia ei ollut. Vuoden 2014 aikana laadittiin Säteilyturvakeskukselle (STUK) kolme erikoisraporttia. Kaksi raporttia luokiteltiin kansainvälisellä INES-asteikolla (0-7) luokkaan 0 (ei merkitystä ydin- eikä säteilyturvallisuuden kannalta) ja yksi luokkaan 1 (poikkeuksellinen turvallisuuteen vaikuttava tapahtuma).

Toiminta oli yhtiön ympäristöpolitiikan, ympäristölupien sekä ympäristöasioiden hallintajärjestelmän mukaista. Yhtiön ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, johon kuuluu myös OL3:n rakentamisvaihe, täyttää kansainvälisen ISO 14001 -standardin vaatimukset ja se on EMAS-rekisteröity.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen aiheuttama ympäristökuormitus oli vähäistä. Radioaktiiviset ilma- ja vesipäästöt olivat aiempien vuosien tapaan erittäin pienet ja huomattavasti alle viranomaisten asettamien rajojen.

Toimintaa kehitettiin ympäristöluvan ehtojen ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmän vaatimusten mukaisesti. TVO on tunnistanut seitsemän toimintansa aiheuttamaa merkittävää ympäristönäkökohtaa. Näille on asetettu neljä pitkän aikavälin päämäärää, joista kullekin erillisiä jatkuvia tai muutaman vuoden pituisia tavoitteita päämäärän saavuttamiseksi. Vuodelle 2014 asetettiin yhteensä 14 tavoitetta, joista kaikki saavutettiin joko osittain tai kokonaan. Vuoden aikana ei todettu yhtään merkittävää ympäristöpoikkeamaa. Vähäisiä ympäristöhavaintoja tai lieviä poikkeamia havaittiin käyttövaiheessa 25 kappaletta ja ne liittyivät kemikaalien tai jätteiden käsittelyyn. OL3-työmaalla kirjattiin vuoden aikana yhdeksän ympäristöhavaintoa.

TVO:lla on sertifioitu työterveys- ja työturvallisuustoimintaa ohjaava OHSAS 18001-stan-dardin mukainen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä, johon myös OL3-työmaan toiminnot sisältyvät. Työturvallisuuden päämääränä koko Olkiluodon saarella on nolla tapaturmaa -tavoite ja yhteiset toimintatavat. Toimenpiteitä nolla tapaturmaa -tavoitteen saavuttamiseksi jatkettiin edellisten vuosien tapaan ja järjestelmien yhdistämisellä luodaan pohja yhteisille toimintatavoille.

Vuoden 2014 ympäristöasiat ja ympäristöä kuvaavat tunnusluvut sekä työturvallisuuden tunnusluvut raportoidaan yksityiskohtaisemmin yhteiskuntavastuu- ja ympäristöraporteissa TVO:n internetsivuilla, www.tvo.fi. Raporttien tiedot ovat ulkopuolisen tahon todentamia.

Henkilöstö ja henkilöstön koulutus

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 809 (857) henkilöä ja keskimäärin vuoden aikana 863 (894) henkilöä. TVO:n henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 805 (852) henkilöä ja keskimäärin vuoden aikana 858 (890) henkilöä. TVO:n vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 751 (762) henkilöä.

TVO:lle palkattiin 33 (25) uutta henkilöä. Työtehtäviään vaihtoi vuoden aikana 73 (65) henkilöä. TVO:n palveluksesta erosi vuoden aikana 44 (36) vakinaista henkilöä, joista 25 (24) siirtyi eläkkeelle.

Eri henkilöstöryhmiä koskevat energia-alan työehtosopimukset ovat voimassa keskusjärjestöjen välisten sopimusten mukaisina 31.1.2017 saakka.

Vuoden 2014 henkilöstöasiat ja niitä kuvaavat tunnusluvut raportoidaan yksityiskohtaisemmin yhteiskuntavastuuraportissa TVO:n internetsivuilla, www.tvo.fi. Raportin tiedot ovat ulkopuolisen tahon todentamia.

Henkilöstön koulutus

TVO:laisten perus-, täydennys- ja jatkokoulutus toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan vuosikoulutusohjelman mukaisesti. Henkilöstöä koulutettiin yhteensä 7 272 (7 892) päivää, eli keskimäärin 8,5 (8,8) päivää jokaista TVO:laista kohden.

OL1:n ja OL2:n ohjaajat osallistuivat vuonna 2014 kertauskoulutusohjelmansa mukaisesti keväällä ja syksyllä käytön koulutuspäiville ja simulaattorijatkokursseille. Vuonna 2014 aloittaneiden uusien ohjaajien koulutusryhmälle pidettiin ydinvoimatekniikan peruskurssi ja järjestelmäkoulutukset suunnitelmien mukaisesti.

OL3:n ohjaajat osallistuivat vuonna 2014 kertauskoulutusohjelmansa mukaisesti keväällä ja syksyllä käytön koulutuspäiville. Vuoropäälliköille järjestettiin myös simulaattoriharjoitus. Samassa yhteydessä koulutettiin ja perehdytettiin TVO:n käytön kouluttajia OL3-simulaattorin käyttöön ja sen ylläpitotehtäviin. OL3-ohjaajat työskentelevät vuoroissa laitostoimittajan ja TVO:n yhdistetyssä käyttöorganisaatiossa suorittaen järjestelmien käyttö- ja valvontatehtäviä. OL3-ohjaajat ja OL3-käytön kouluttajat ovat myös osallistuneet laitostoimittajan suorittamiin järjestelmien automaatiotestauksiin.

Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella työskentelevien tulee osallistua tulokoulutukseen. Yleinen osa on tarkoitettu kaikille Olkiluodon alueella työskenteleville ja säteilyosa valvotulla alueella työskenteleville. Vuoden 2014 aikana tulokoulutuksen yleisen osan suoritti yhteensä 2 238 henkilöä ja säteilysuojeluosan 900 henkilöä (13.1.2015 mennessä kirjatut). Molempia koulutuksia on järjestetty suomeksi ja englanniksi.

Vuoden 2014 henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevat asiat ja tunnusluvut raportoidaan yksityiskohtaisemmin yhteiskuntavastuuraportissa TVO:n internetsivuilla, www.tvo.fi. Raportin tiedot ovat ulkopuolisen tahon todentamia.

Tytäryhtiöt ja yhteisyritykset

TVO Nuclear Services Oy (TVONS) on kokonaan TVO:n omistama tytäryhtiö. TVONS tuottaa asiakkailleen korkeaan ydinturvallisuuteen, kustannustehokkaaseen toimintaan ja ydinjätehuoltoon liittyvää palvelua ja osaamista. TVO:n henkilöstön erikoisosaaminen on TVONSin asiakkaiden käytettävissä.

TVO:n ja Fortumin omistama yhteisyritys Posiva Oy huolehtii osakkaidensa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tutkimuksesta ja loppusijoituslaitoksen toteutuksesta. TVO omistaa Posivasta 60 prosenttia. Posiva jatkoi käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen maanalaisen tutkimustilan rakentamista ja varustelua suunnitelmien mukaisesti.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

TVO ja Posiva sopivat liikkeenluovutuksesta koskien Posivan tukitoimintoja. Liikeenluovutus astui voimaan 8.1.2015 ja se koski 30:tä tukitoimintotyötä tekevää henkilöä. Liikkeenluovutus liittyy TVO-konsernin toiminnankehittämishankkeeseen, jossa suunnitellaan toimintojen keskittämistä päällekkäisyyksien vähentämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi.

TVO ilmoitti 8.1.2015 aloittavansa henkilöstönsä kanssa yhteistoimintaneuvottelut 14.1.2015 kustannustehokkuuden parantamiseksi. Suunnitelluilla toimintojen uudelleenjärjestelyillä pyritään yhtiön kilpailukyvyn varmistamiseen haasteellisilla sähköntuotantomarkkinoilla. Tavoitteena on 15 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Alustavien arvioiden mukaan suunniteltujen uudelleenjärjestelyiden aiheuttama vähennystarve olisi enintään 110 henkilötyövuotta.

Japan Credit Rating Agency vahvisti 21.1.2015 laskevansa TVO:n luottoluokituksen tasolta AA tasolle AA- sekä muuttavansa yhtiön tulevaisuuden näkymät negatiivisista vakaiksi.

TVO laski helmikuussa 2015 liikkeeseen 500 miljoonan euron suuruisen kymmenen vuoden joukkovelkakirjalainan, jonka kuponkikorko on 2,125 prosenttia. Joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeeseen yhtiön joukkovelkakirjalainaohjelman (EMTN) alla ja se on listattu Luxemburgin arvopaperipörssiin.

Säteilyturvakeskus (STUK) totesi työ- ja elinkeinoministeriölle 11. helmikuuta 2015 toimittamassaan lausunnossa, että Posivan suunnittelema käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos voidaan rakentaa turvalliseksi. Seuraavaksi hankkeen käsittely jatkuu työ- ja elinkeinoministeriössä sekä valtioneuvostossa, joka päättää rakentamisluvan myöntämisestä.

Arvio tulevasta kehityksestä

Alkaneella tilikaudella sähköntuotannon odotetaan jatkuvan edellisen vuoden tapaan. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tuotantoedellytykset ovat hyvät. Ydinpolttoaineen saatavuus on varmistettu pitkäaikaisin sopimuksin.

OL3-ydinvoimalaitosyksikön toteutusta ja tuotantokäyttöön valmistautumista jatketaan. TVO jatkaa laitostoimittajan tukemista projektin loppuunsaattamisessa.

Meri-Porin hiilivoimalaitoksen kapasiteettia käytetään aiempien periaatteiden mukaisesti.

Posiva valmistautuu kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen rakentamisen aloittamiseen rakentamisluvan myöntämisen jälkeen.

Ehdotukset yhtiökokoukselle

Teollisuuden Voima Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 9 360 000 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jarmo Tanhua, puh. 02 8381 2000
Talousjohtaja Anja Ussa, puh. 02 8381 6100