Olkiluodon neljännen ydinvoimalaitosyksikön YVA-ohjelma valmis - Ohjelma luovutettiin kauppa- ja teollisuusministeriölle

31.5.2007

Olkiluotoon mahdollisesti rakennettavaa neljättä ydinvoimalaitosyksikköä koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma eli YVA-ohjelma luovutettiin yhteysviranomaisena toimivalle kauppa- ja teollisuusministeriölle (KTM) tänään.

- TVO:n ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettelyssä) tarkastel­laan sähköteholtaan noin 1 000 - 1 800 MW ja lämpöteholtaan noin 2 800 - 4 600 MW ydinvoimalaitosyksikön rakentamista Olkiluotoon. Uusi yksikkö voi olla tyypiltään joko kiehutusvesi- tai painevesireaktorilaitos. Olkiluodossa yksikölle on kaksi sijoitus­vaihtoehtoa ja kaksi jäähdytysveden otto- ja purkupaikkavaihtoehtoa, kertoo YVA-hankkeen projektipäällikkö, laatu- ja ympäristötoimiston ­päällikkö Olli-Pekka Luhta TVO:sta.

Hankkeen nollavaihtoehto tarkoittaa sen toteuttamatta jättämistä. Tällöin TVO:n osak­kaat hankkisivat korvaavan sähkön muualta.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään ympäristön nykytila ja arvioidaan hank­keen aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja niiden merkittävyyttä. YVA-menettelyssä arvioitavia asioita ovat mm. vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan, vesistöön ja kala­talouteen, maankäyttöön ja maisemaan, maa- ja kallioperään, pohjavesiin sekä kasvil­lisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin.

YVA-menettelyn toteutus lisää omalta osaltaan valmiuksia päättää mahdollisen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta. Ydinenergialain mukaan YVA-selostus on liitettävä hanketta koskevaan periaatepäätös­hakemukseen. Päätöstä periaatepäätös­hakemuksen jättämisestä valtioneuvostolle ei ole tehty.

Lisätietoja antavat:

Laatu- ja ympäristötoimiston päällikkö Olli-Pekka Luhta, puh. (02) 8381 5150

Yhteiskuntavastuu- ja viestintäjohtaja Anneli Nikula, puh. (09) 6180 2505.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja yhteenvedon siitä löydät [intlink|Julkaisut|julkaisuja PDF-muodossa -sivulta].