× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  Ajankohtaista /  Olkiluodon neljännen ydinvoimalaitosyksikön YVA-selostus valmis - Selostus jätettiin tänään työ- ja elinkeinoministeriölle

Olkiluodon neljännen ydinvoimalaitosyksikön YVA-selostus valmis - Selostus jätettiin tänään työ- ja elinkeinoministeriölle

14.2.2008

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) luovutti Olkiluotoon mahdollisesti rakennettavaa neljättä ydinvoimalaitosyksikköä koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen eli YVA-selostuksen yhteysviranomaisena toimivalle työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) tänään. Uuden laitosyksikön ympäristövaikutuksia on tunnistettavissa sekä rakennus- että käyttövaiheessa. Käytön aikana merkittävin ympäristövaikutus on jäähdytysveden mukana läheiselle merialueelle kulkeutuva lämpö. YVA-prosessissa selvitettiin myös


- TVO:n YVA-selostuksessa on tarkasteltu sähköteholtaan noin 1000 - 1800 MW:n ja lämpöteholtaan noin 2800 - 4600 MW:n suuruisen ydinvoimalaitosyksikön rakentamista Olkiluotoon. Uusi yksikkö voi olla tyypiltään joko kiehutusvesi- tai painevesireaktorilaitos. Neljännelle laitosyksikölle tarkasteltiin kahta sijoituspaikkavaihtoehtoa sekä en-sisijaisesti kahta jäähdytysveden otto- ja purkupaikkavaihtoehtoa, kertoo YVA-projektipäällikkö Olli-Pekka Luhta TVO:sta.

Hankkeen nollavaihtoehtona on tarkasteltu tilannetta, jossa voimalaitosyksikköä ei ra-kenneta Olkiluotoon ja TVO:n osakkaat hankkivat tarvitsemansa sähkön sähkömarkkinoilta.

Monipuolinen vaikutusten arviointi

Nyt valmistunut YVA-selostus laadittiin YVA-ohjelman ja siitä annettujen lausuntojen mukaisesti. Jo 1970-luvun alussa Olkiluodossa ja sen ympäristössä alkanut säännöllinen ja kattava ympäristöntarkkailu on antanut hyvän vertailupohjan ympäristön nykytilan kuvaukselle sekä neljännen laitosyksikön ja Olkiluodossa olevien muiden toimintojen yhteisten ympäristövaikutusten arvioinnille.

YVA-selostuksessa on kuvattu ydinsähkön tuotannon elinkaarta polttoaineen hankinnasta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamiseen sekä arvioitu sen vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan, vesistöön ja kalatalouteen, maankäyttöön ja maisemaan, maa- ja kallioperään, pohjavesiin, kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin.

Edellä mainittujen vaikutusten lisäksi on arvioitu päästöt ilmaan ja niiden vaikutukset, meluvaikutukset, jätteet ja niiden vaikutukset, liikenteen vaikutukset, voimajohdon vaikutukset, onnettomuustilanteiden vaikutukset, ydinpolttoaineen valmistusketjun ja kuljetusten vaikutukset sekä laitosyksikön purkamisen vaikutukset.

Neljän laitosyksikön jäähdytysvesien yhteisvaikutukset aiheuttavat merialueen lämpenemistä ja talvista jäiden heikkenemistä aikaisempaa laajemmalla alueella Olkiluodon edustalla. Lisääntyvän lämpökuorman yhteisvaikutukset näkyvät kasviplanktonin ja ve-sikasvillisuuden pidentyneenä kasvukautena ja lisääntyneenä kokonaistuotantona. Jääh-dytysvesien merkittävin vaikutus kalastukseen ajoittuu talvikauteen, jolloin laajenevan sulan ja heikon jään alue rajoittaa jäältä tapahtuvaa kalastusta. Kalojen käyttökelpoisuuteen jäähdytysvesillä ei ole vaikutusta.

Laitosyksikön rakentamisen työllistämisvaikutus on merkittävä. Vaikutukset seudun kuntien talouteen ja elinkeinoelämään ovat myönteisiä. Hankkeessa tarvitaan rakennustyövoimaa, työmaan palveluja sekä erikoisosaamista ja -valmistusta niin Suomesta kuin ulkomailta. Rakentamisen aikana liikennemäärät ja etenkin raskaan liikenteen osuus Ol-kiluodontiellä kasvavat.

- Neljännen ydinvoimalaitosyksikön käytön aikaisilla radioaktiivisilla päästöillä ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen eikä luontoympäristöön. Laadittujen turvallisuusarvioiden perusteella radioaktiivisten jätteiden käsittely ja loppusijoitus eivät aiheuta haitallisia vaikutuksia ympäristölle tai ihmisille, Olli-Pekka Luhta toteaa.

YVA-selostuksessa on tarkasteltu myös erittäin epätodennäköisessä vakavassa reaktorionnettomuudessa tapahtuvan radioaktiivisen päästön vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön Suomessa ja naapurivaltioissa. Tarkastellun onnettomuuden päästöstä ei aiheutuisi merkittävää välitöntä terveyshaittaa lähimmillekään ympäristön asukkaille.

Asukkaiden mielipiteillä suuri merkitys

Olkiluodon YVA-menettelyyn sisältyi tärkeänä osana myös asukaskysely, jolla selvitettiin laitoksen lähialueen asukkaiden sekä Eurajoen ja Rauman asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä laitoshankkeen vaikutuksista elämään ja viihtyvyyteen.

Hankkeeseen suhtauduttiin pääosin positiivisesti. Kaikista vastaajista noin puolet piti uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamista Olkiluotoon kannatettavana. Hankkeen kannatus oli suurempaa vakituisten asukkaiden kuin loma-asukkaiden keskuudessa: va-kituisista asukkaista 55 prosenttia ja loma-asukkaista 37 prosenttia piti hanketta kannatettavana.

Laaja lausuntokierros ja mahdollisuus esittää mielipiteitä

TEM asettaa YVA-selostuksen julkisesti nähtäville lausuntojen antamista ja mielipiteiden esittämistä varten. Myös TVO tiedottaa hankevastaavana YVA-selostuksen sisällöstä mm. erilaisissa tilaisuuksissa ja julkaisuissa.

TVO jatkaa uuden ydinvoimalaitosyksikön muita selvityksiä

YVA-selostus lisää osaltaan valmiuksia laitoshankkeen edelleen kehittämisessä. Ydinenergialain mukaan YVA-selostus on liitettävä hanketta koskevaan periaatepäätöshakemukseen, jonka mahdollisesta jättämisestä ei TVO:ssa ole vielä tehty päätöstä.

- TVO:lla on resurssit ja osaaminen uuden ydinvoimalaitosyksikön toteuttamiseen ja yhtiö jatkaa muun muassa mahdollisten laitosvaihtoehtojen soveltuvuusselvityksiä, toimitusjohtaja Pertti Simola toteaa.

Lisätietoja antavat:
toimitusjohtaja Pertti Simola, puh. (02) 8381 2500
YVA-projektipäällikkö Olli-Pekka Luhta, puh. (02) 8381 5150
viestintäjohtaja Anneli Nikula, puh. (02) 8381 2505.