Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Ympäristötutkimukset

  Olkiluodon saarella on tehty ympäristötutkimuksia 1970-luvulta alkaen, jo vuosia ennen sähköntuotannon käynnistymistä. Alkuvuosien perustilatutkimukset loivat pohjan ympäristön säteilyvalvonnan ja vesistövaikutusten ympäristötarkkailuohjelmille.

  Olkiluodon ympäristöstä kerätään ja analysoidaan vuosittain yhteensä noin 300 näytettä Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymän ympäristön säteilyvalvontaohjelman mukaisesti. Lisäksi ympäristössä on useita jatkuvatoimisia säteilymittareita, jotka on liitetty STUK:n ulkoisen säteilyn automaattiseen valvontaverkkoon. Olkiluotoa ympäröivästä merialueesta kerätään vuosittain 40–50 vesinäytettä, joista tehdään yli 100 erilaista analyysia veden laadusta. Tämän lisäksi seurataan merialueen kalatilannetta mm. ammattikalastuskyselyn avulla. Vesikasvillisuutta tarkastellaan kuuden vuoden välein tehtävien linjasukellusten avulla.

  Uusille OL3- ja OL4-laitosyksikköhankkeille toteutettiin laajat ympäristövaikutusten arviointimenettelyt. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on tutkittu 1980-luvulta alkaen ja sitä on arvioitu myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyillä. 

  mittauspisteet.png

  Biodiversiteettitutkimus

  Vuoden 2013 aikana toteutettiin biodiversiteettitutkimus Olkiluodon saaren alueella. Tutkimuksessa otettiin huomioon kasvillisuus ja luontotyypit, luonnonsuojelualueet, uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit, pesimälinnusto sekä nisäkkäät.tvo_biologinen_monimuotoisuus.png

  Metsäpinta-ala on vähentynyt saarella infrastruktuurin alta, mutta saarella on myös neljä luonnonsuojelualuetta, jotka lisäävät monimuotoisuutta. Olkiluodossa esiintyvät luontotyypit ovat suurelta osin luonnostaan karuja ja vähälajisia, mikä lieventää metsätaloudesta ja rakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia. Olkiluodon ja ympäröivän alueen linnusto on paikoitellen monilajista ja runsaslukuista, vaikka edustavimmat lintualueet keskittyvät vähiten muokatuille alueille. Maa-alueiden lintulajisto on runsaslukuista, mutta tavanomaista. Rakennetut alueet tarjoavat joillekin huomionarvoisille lintulajeille pesimämahdollisuuksia.

  Tutkimuksesta tulleet huomiot ja suositukset otetaan huomioon esimerkiksi maankäyttötyöryhmän suunnittelussa, jolloin luonnon monimuotoisuus turvataan. Vuoden 2014 aikana TVO osallistuu Suomen johtavan yristysvastuuverkoston, Finnish Business Society:n (FiBS), järjestämään Master Class -biodiversiteettikoulutusohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on lisätä yritysten tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden merkityksestä yrityksen liiketoiminnassa ja tukea yritysten omaa ympäristövastuullisuuden kehittämistä ja parantamista.


  OLGIS-paikkatietojärjestelmä

  Olkiluodon saaresta kerätään kootusti paikkatietoa ArcGIS-pohjaiseen OLGIS-paikkatietokantaan. Tiedot saadaan TVO:sta ja Posivalta, ja OLGIS-palvelimella olevat aineistot ovat yhteisesti kummankin yrityksen käytettävissä. Paikkatietopalvelin sisältää tietoja mm. erilaisten rakennusten, teiden, kaapeleiden, kairareikien, ympäristön seuranta-alojen, parkkipaikkojen ym. sijainneista. Järjestelmä mahdollistaa myös ominaisuustietojen hakemisen erilaisista kaapeleista ja muista infrastruktuuriin kuuluvista rakennelmista. Näitä voivat olla esim. kaapeleiden syvyydet, valaisinpylväiden korkeudet tai vesijohdon tunnistenumero. Näin se toimii työkaluna huoltotöitä suunnitellessa ja toteutettaessa.

  OLGIS -palvelin sisältää myös kaukokartoitusaineistoja, kuten korkean resoluution ilmakuvia ja laserkeilausaineistoja. Näitä voidaan käyttää omina karttapohjina ja niiden päälle voidaan ladata erilaisia havaintopisteitä tai sijaintitietoja esim. kaapeleista. TVO:n ja Posivan yhteinen paikkatietopalvelin toimii myös portaalina paikkatietoaineistojen vaihdantaan yritysten kesken; tämä mahdollistaa kummallekin yritykselle paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon toistensa työt ja rakennelmat omia töitään suunnitellessa, näin parantaen yhteistyötä.