Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Hyvät ympäristötulokset

  Toiminta Olkiluodon ydinvoimalaitoksella oli vuonna 2013 ympäristöpolitiikan, ympäristölupien sekä ympäristöasioiden hallintajärjestelmän mukaista.

  Vuosittain asetettavien tavoitteiden perustana on ympäristönäkökohtien haitallisten vaikutusten minimimointi sähkön tuotantoketjun kaikissa vaiheissa. Tavoitteiden toteuttamiseksi määritellään toimenpiteet, vastuut ja aikataulut. Jatkuvan parantamisen varmistamiseksi tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

  Vuodelle 2013 asetettiin yhteensä 15 tavoitetta, joista kaikki saavutettiin joko kokonaan tai osittain. 

  Ympäristöpäämäärille asetettujen tavoitteiden toteuma 2013

  tavoite_toteutui.jpgTavoite toteutui suunnitellustitavoite_osittain.jpgTavoite toteutui osittaintavoite_eitot.jpgTavoitetta ei saavutettu

   

  Päämäärä: Ympäristökuormituksen hallinta

  Tavoite 1. Jäähdytysveden lämpökuorman hallinta ja lämmön hyödyntämisen tutkiminen tavoite_toteutui.jpg  

  Tavoite toteutui suunnitellusti. Jäähdytysveden lämpötila pysyi ympäristöluvan asettamissa rajoissa koko vuoden ajan. Erillisiä tutkimuksia ei ole ollut suunnitteilla

  vuonna 2013.

  Tavoite 2. Saniteettijätevedenpuhdistamon kehittäminentavoite_osittain.jpg

  Tavoite toteutui osittain. Parannuksia, kuten esimerkiksi lietesekoittimen vaihto, on tehty vuonna 2013. Suuremmat investoinnit toteutetaan kapasiteetin lisäämisen

  ollessa ajankohtaista.

  Tavoite 3. Ympäristöriskienhallinnan kehittäminen  tavoite_toteutui.jpg

  Tavoite toteutui suunnitellusti. Ympäristöriskejä hallitaan ja käsitellään yhtenä kokonaisuutena.

   

   

  Päämäärä: Materiaali- ja energiatehokkuuden tehostaminen sekä kestävä maankäyttö

  Tavoite 1. Energiatehokkuustoimien ja -järjestelmän kehittäminen  tavoite_toteutui.jpg

  Tavoite toteutui suunnitellusti. Energiatehokkuus otetaan huomioon muutos- ja korjaustöissä valittaessa materiaaleja ja työtapoja. Vuosittain päivitettävä

  energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma sisältää tietoa jo saavutetuista toimista ja säästöistä sekä tulevaisuudessa toteutettavista toimista. Toimenpide-ehdotuksia

  energiatehokkuuteen on tehty yhteensä 11 vuoden 2013 aikana, joista merkittävimpänä ehdotuksena voidaan pitää kaukolämmön laajentamista Olkiluodossa.

  Energiansäästöviikolle ja WWF:n Earth hour -kampanjaan osallistuminen kuuluivat vuosittaiseen ohjelmaan.

  Tavoite 2. Maankäytön suunnittelu  tavoite_toteutui.jpg

  Tavoite toteutui suunnitellusti. Maankäyttötyöryhmä käsittelee suunnitteilla olevien, päätettyjen ja toteutuksessa olevien projektien tilannetta ja yhteisvaikutuksia. 

  Maankäyttötyöryhmään kuuluu edustajia Olkiluodon saaren eri toimintojen aluesuunnittelusta sekä laatu ja ympäristö -toimistosta, Työryhmä on kokoontunut suunnitellusti

  vuonna 2013.

  Tavoite 3. Luonnon monimuotoisuuden tiedostaminen  tavoite_toteutui.jpg 

  Tavoite toteutui suunnitellusti. Olkiluodon ympäristöstä kertova havaintopolku avattiin yleisölle 8.6.2013. Olkiluodon saaren ympäristöstä tehdyn biodiversiteettitutkimuksen

  kenttätyöt tehtiin kevään ja kesän aikana. Biodiversiteettitutkimuksen raportti valmistui joulukuun lopussa.

  Tavoite 4. Kaatopaikkajätteen määrä alle 12 %:a kokonaisjätteen määrästätavoite_osittain.jpg

  Tavoite toteutui osittain. Kaatopaikkajätteen osuus kokonaisjätemäärästä oli vuoden aikana 13 %. Parannusta on tapahtunut vuodesta 2012, mutta siltikään tavoitetta ei

  kokonaan saavutettu. Vuoden 2013 aikana uusittiin ympäristö- ja lajitteluopas sekä annettiin opastusta jätehuollosta.

  Tavoite 5. Henkilöstön työtavoista aiheutuvien ympäristövaikutusten ja kustannusten vähentäminen tavoite_toteutui.jpg

  Tavoite toteutui suunnitellusti. Vuoden 2013 aikana uusittiin yhteensä kuusi videoneuvottelulaitteistoa Olkiluodossa ja Helsingin Töölönkadun toimistossa.
  Näin on voitu

  vähentää matkustusta ja hoitaa kokouksia etäyhteydellä. Henkilöstön ympäristötietoisuutta lisätään ympäristö- ja lajitteluoppaalla, joka jaetaan kaikille Olkiluotoon tuleville.

  Opas on painettu suomeksi ja englanniksi.

  Tavoite 6. Prosessiveden kulutuksen vähentäminen (max. 37 000 m3/v)  tavoite_toteutui.jpg

  Tavoite toteutui suunnitellusti. Samalla pystyttiin vähentämään prosessiveden valmistamiseen käytettävien kemikaalien määrää.

  Tavoite 7. Puujätteen kierrätyksen kehittäminen  tavoite_toteutui.jpg

  Tavoite toteutui suunnitellusti. Rakennustoiminnassa syntyneen puujätteen käsittely jätelain etusijajärjestyksen mukaisesti on toiminut tavoitteen mukaisesti. Noin 18 % puusta

  on saatu hyötykäyttöön sellaisenaan ja loput on toimitettu energiahyötykäyttöön.

   

  Päämäärä: Toimittajien ympäristövastuullisuus

  Tavoite 1. Tiedon hankkiminen toimittajien ympäristöasioiden hallinnastatavoite_osittain.jpg

  Tavoite toteutui osittain. Olkiluodossa toimivien yhteistyökumppaneiden toimintaan kohdistuneita ympäristötarkastuskierroksia pidettiin vuoden 2013 aikana neljä. Kierroksilla

  keskityttiin kemikaali-, jäte-, paloturvallisuus- sekä ympäristöasioiden hallintaan. TVO arvioi uraanikaivoksia ja ydinpolttoaineen valmistusketjua aktiivisesti. TVO teki

  toimintajärjestelmässä kuvatun toimittaja-arviointikäytännön mukaisen auditoinnin BHP Billitonin Olympic Dam -kaivokselle Australiaan lokakuussa.

   

  Päämäärä: Voimalaitokselta peräisin olevan radioaktiivisuuden eristäminen

  elollisesta luonnosta

  Tavoite 1. Prosessin puhtauden varmistaminen  tavoite_toteutui.jpg

  Tavoite toteutui suunnitellusti. Irto-osatyöryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa ja suojainkalusto uusittiin. Lisäksi irto-osasuunnittelu sisällyttettiin pakollisena

  työnsuunnitteluprosessiin.

  Tavoite 2. Radioaktiivisten ilmapäästöjen pitäminen selvästi viranomaisrajoja alhaisempina  tavoite_toteutui.jpg
   
  Tavoite toteutui suunnitellusti. Laitosyksiköiden yhteenlasketut jalokaasupäästöt olivat 0,002 % viranomaisrajasta (tavoite <0.04 %).

  Tavoite 3. Radioaktiivisten vesipäästöjen pitäminen selvästi viranomaisrajoja alhaisempina tavoite_toteutui.jpg

  Tavoite toteutui suunnitellusti. Radioaktiivisten vesipäästöjen määrä (fissio- ja aktivoitumistuotteet) oli 0,03 % viranomaisrajasta (tavoite <0,3 %). Vuonna 2013 vesipäästöjen

  määrä oli alhaisin koko tuotannon aikana.

  Tavoite 4. Ydinturvallisuusriskin kasvamisen estäminen tavoite_toteutui.jpg

  Tavoite toteutui suunnitellusti. Tavoitteena on estää ydinturvallisuusriskin kasvaminen nykyiseltä tasolta. Riskejä tunnistetaan aktiivisesti ja mitataan todennäköisyyden ja

  seurausten suhteen ajantasaiselle PRA:lla (Probabilistic Risk Assessment). Tunnistettuja riskejä pienennetään SAHARA (Safety As High As Reasonably Achievable)

  -periaatteen mukaisesti. Laitoksen sydänvaurion ja radioaktiivisen ympäristöpäästön riski on erittäin pieni ja sen vaihtelu pysyi vuonna 2013 normaalilla vaihteluvälillä.

  Fukushiman onnettomuuden seurauksena TVO on kehittämässä edelleen laitosyksiköiden varautumista äärimmäisiin luonnonilmiöihin ja samanaikaisiin sähkövoiman syötön

  häiriöihin. Varautumiseen liittyvät laitosmuutokset ovat osin edenneet yksityiskohtaiseen suunnitteluvaiheeseen ja osittain käynnistymässä lähitulevaisuudessa.