Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Jatkuvaa työtä ympäristön hyväksi

  havainnointia.png

  CASE

  Masto kertoo sään

  Lue lisää

  Kansainvälisen ISO 14001-standardin mukaan sertifioidun ja EMAS-rekisteröidyn TVO:n ympäristöasioiden hallintajärjestelmän tavoitteena on toimintojen jatkuva parantaminen ja ympäristönsuojelun tason nostaminen. TVO:n yhteiskuntavastuu perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin. TVO:lla tunnistetaan toiminnan ympäristönäkökohdat ja pyritään minimoimaan toiminnan aiheuttamat haitalliset vaikutukset sähkön tuotantoketjun kaikissa vaiheissa sekä varmistetaan ydinpolttoaineen turvallinen käyttö raaka-aineen hankinnasta loppusijoitukseen. TVO edellyttää yhtiön politiikkojen ja toimintaperiaatteiden mukaista vastuullista suhtautumista ympäristöasioihin myös voimalaitosalueella toimivilta yrityksiltä ja yhteistyökumppaneilta.

  Toiminta Olkiluodon ydinvoimalaitoksella oli vuonna 2013 yhteiskuntavastuupolitiikan, ympäristölupien ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmän mukaista ja edellisten vuosien tapaan hyvällä tasolla. Merkittäville ympäristö- ja energianäkökohdille yhtiön johto vahvistaa päämäärät ja tavoitteet. Ympäristöryhmä, joka koostuu eri alojen asiantuntijoista, seuraa tavoitteiden toteutumista säännöllisesti ja tarvittaessa määrittää korjaavia toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. TVO asetti vuodelle 2013 yhteensä 15 tavoitetta ympäristö- ja energianäkökohdille, joista kaikki toteutuivat kokonaan tai osittain.

  Olkiluodon ydinvoimalaitoksen merkittävin ympäristöä kuormittava tekijä on lähialueen meriveden lämpeneminen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on jäähdytysveden lämpökuorman jatkuva hallinta ja mahdollinen hyötykäyttö. Raportointivuonna jäähdytysveden lämpötila pysyi ympäristöluvan edellyttämissä rajoissa. Olkiluoto 3 -laitosyksikön rakentamisvaiheen aikaisia ympäristövaikutuksia on minimoitu muun muassa jätteiden lajittelua ja kierrätystä kehittämällä.

  Olkiluodossa tuotetun ydinsähkön koko elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt vastaavat vesi- ja tuulivoiman päästötasoja. Ydinvoimalaitoksen radioaktiiviset päästöt ilmaan ja veteen ovat erittäin vähäisiä, pääsääntöisesti vain alle prosentin sallituista viranomaisrajoista. Vesipäästöt olivat raportointivuonna koko ydinvoimalaitoksen käyttöajan pienimmät. Voimalaitoksella ei tapahtunut yhtään ympäristövahinkoa aiheutunutta tapahtumaa.

  TVO on sitoutunut elinkeinoelämän energiansäästösopimukseen. Energiatehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä toteutetaan osana normaalia toimintaa, muun muassa osana muutostyöprosessia ja henkilöstön kehittämistä. TVO osallistui raportointivuonna Energiansäästöviikolle, jona aikana henkilöstöä tiedotettiin energiatehokkuudesta kotitalouksissa, talojen energiatodistuksista sekä energiatehokkuudesta laitosyksiköillä. Energiansäästöviikon yhteydessä pidettiin myös jätelajittelupäivä, jonka aikana annettiin tietoa oikeasta jätelajittelusta. Lisäksi TVO kannusti henkilöstöään osallistumaan WWF:n Earth Hour -kampanjaan.

  Ympäristötutkimukset käynnistettiin Olkiluodon saarella jo 1970-luvulla ja ympäristön tilaa seurataan jatkuvasti. Vuoden 2013 aikana tehtiin Olkiluodon saaren biodiversiteettitutkimus, jonka avulla voidaan määrittää ympäristön nykytilaa ja lajistoa sekä analysoida tarkemmin toiminnan ympäristövaikutuksia. Keskeisiä havaintoja olivat muun muassa Olkiluodon saaren luonnonolosuhteiden muuttuminen esimerkiksi infrastruktuurin ja rakentamisen vuoksi, alueen linnuston paikoittainen monilajisuus ja runsaslukuisuus sekä Olkiluodon luonnonsuojelualueiden pinta-alan kasvaminen aikaisemmasta. Alueella esiintyvät luontotyypit ovat suurelta osin karuja ja vähälajisia, mikä lieventää metsätaloudesta ja rakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia.

  Henkilöstölle tiedotetaan ympäristöasioista tulokoulutuksessa, johon osallistuvat kaikki Olkiluodon ydinvoimalaitokselle töihin tulevat henkilöt. Lisäksi TVO antaa koulutusta esimerkiksi jätelajittelusta, energiatehokkuudesta sekä järjestää teemaviikkoja ympäristöasioihin liittyvistä ajankohtaisista asioista.

  Lue lisää ympäristövaikutuksista ja ympäristötutkimuksista TVO:n ympäristöraportista.mittauspisteet.png

  ymparistotase2013_27022014.png

   


   

  kasvihuonekaasupaastot.png