Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Ympäristöjohtaminen

  Ympäristövastuu on osa TVO:n johtamisjärjestelmää, ja yhtiö on politiikassaan sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin. Toimintaa ohjataan kansainvälisen ISO 14001-standardin mukaan sertifioidun ja EMAS-rekisteröidyn ympäristöasioiden hallintajärjestelmän avulla, johon on integroitu myös energiatehokkuusjärjestelmä. Hallintajärjestelmän tavoitteena on jatkuva parantaminen ja ympäristönsuojelun tason nostaminen.

  iso_logo.pngTVO on tunnistanut toimintansa ympäristönäkökohdat ja arvioinut niistä seitsemän merkittäviksi. Ympäristö- ja energianäkökohtien merkittävyyttä arvioidaan lakisääteisten vaatimusten ja luvanvaraisuuden perusteella sekä huomioimalla vaikutuksen suuruus, todennäköisyys ja vakavuus. Myös sidosryhmät ja omat vaikutusmahdollisuutemme vaikuttavat arviointiin.

  LogoEmas.pngYmpäristönäkökohtien haitallisia vaikutuksia minimoidaan sähkön tuotantoketjun kaikissa vaiheissa ja varmistetaan ydinpolttoaineen turvallinen käyttö raaka-aineen hankinnasta loppusijoitukseen. Merkittäville ympäristönäkökohdille on asetettu neljä pitkän tähtäimen päämäärää, joille yhtiön johto vahvistaa vuosittain tavoitteet. Eri organisaatioyksiköiden asiantuntijoista koostuva ympäristöryhmä seuraa tavoitteiden toteumatilannetta säännöllisesti noin kahden kuukauden välein. Ryhmän kokouksissa käydään läpi myös mahdolliset ympäristöpoikkeamat ja -havainnot sekä ajankohtaisia viranomais- ja muita ympäristöasioita. Ryhmä toimii asiantuntijana, neuvonantajana ja tiedonvälittäjänä ympäristöasioissa.

  Ympäristöasioiden hallintajärjestelmän toimivuutta arvioidaan johdon katselmuksessa puolivuosittain. Tarvittaessa  tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään korjaavia toimenpiteitä. TVO ylläpitää tiedostoa toimintaa koskevista lakisääteisistä ja muista vaatimuksista ja seuraa niissä tapahtuvia muutoksia järjestelmällisesti. Myös näiden vaatimusten täyttymistä arvioidaan johdon katselmusten yhteydessä. energiatehokkuus.pngLisäksi toimintaa arvioidaan säännöllisesti sekä oman organisaation että ulkoisten arvioijien toimesta auditoinneilla.

  Yhtiötason politiikkojen ja TVO:n toimintaohjeen mukaista vastuullista suhtautumista ympäristöasioihin edellytetään henkilöstön lisäksi voimalaitosalueella toimivilta yrityksiltä sekä yhteistyökumppaneilta.

    

  Merkittävät ympäristö- ja energianäkökohdat ja niihin liittyvät pitkän tähtäimen päämäärät ja tavoitteet vuodelle 2014

  Merkittävät

  ympäristönäkökohdat

  Päämäärät

  Tavoitteet 2014

  1. Jäähdytysveden aiheuttama lämpökuorma mereen

  1. Ympäristökuormituksen hallinta

  1. Jäähdytysveden lämpökuorman hallinta ja

  hyödyntämismahdollisuuksien tutkiminen

  2. Lämpötilamittausten lisääminen merialueelle

  3. Ympäristöriskinhallinnan kehittäminen

  2 .Maankäyttö

   

  3. Toiminnassa syntyvä käytetty polttoaine

  2. Materiaali-ja energiatehokkuuden tehostaminen

  sekä kestävä maankäyttö

  4. Energiatehokkuustoimien ja -järjestelmän kehittäminen

  5. Kestävä maankäyttö

  6. Luonnon monimuotoisuuden tiedostaminen

  7. Kaatopaikkajätteen määrä alle 12 %:a kokonaisjätteen

  määrästä

  8. Keskiaktiivisten jätteiden määrän vähentäminen

  9. Henkilöstön työtavoista aiheutuvien

  ympäristövaikutusten ja kustannusten vähentäminen

  4. Tuote-ja palvelutoimittajien valinta

   

  5. Vaarallisten ja haitallisten aineiden varastointi ja

  käsittely

  3. Toimittajien ympäristövastuullisuus

  10. Tiedon hankkiminen toimittajilta niiden ympäristöasioiden

  hallinnasta

  6. Merkittävä radioaktiivinen päästö ympäristöön

  onnettomuustilanteessa

   

  7. Radioaktiiviset päästöt ilmaan poikkeavassa

  tilanteessa

  4. Voimalaitokselta peräisin olevan radioaktiivisuuden

  edistäminen elollisesta luonnosta

  11. Prosessin puhdauden varmistaminen

  12. Radioaktiivisten ilmapäästöjen pitäminen selvästi

  viranomaisrajoja alhaisempina

  13. Radioaktiivisten vesipäästöjen pitäminen selvästi

  viranomaisrajoja alhaisempina

  14. Ydinturvallisuusriskin kasvamisen estäminen

   

  Vuodelle 2014 asetettavat tavoitteet pohjautuvat edellisen vuoden tavoitteisiin, joihin on lisätty jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti uusia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Pitkäjänteistä työtä jatketaan esimerkiksi radioaktiivisten päästöjen ja jäähdytysveden lämpökuorman hallinnassa. Uusina tavoitteina ovat esimerkiksi lämpötilamittausten lisääminen merialueelle ja keskiaktiivisten jätteiden määrän vähentäminen. Energiatehokkuuteen ja kemikaalien turvalliseen käyttöön liittyvää koulutusta tullaan lisäämään vuonna 2014. Koulutuksen avulla lisätään henkilöstön tietoisuutta ympäristöasioiden tärkeydestä ja näin vähennetään toiminnan ympäristövaikutuksia ja riskejä.

  Huolellista ympäristöpoikkeamien käsittelyä ja ennakointia

  Vuonna 2013 Olkiluodon ydinvoimalaitoksen alueella ei tapahtunut yhtään ympäristövahinkoa aiheuttanutta tapahtumaa tai merkittävää ympäristöpoikkeamaa. Vähäisiä ympäristöhavaintoja tai lieviä poikkeamia mm. kemikaalien tai jäteastioiden merkinnöissä tapahtui 13 (9) ja OL3- työmaalla 29 (26). Pienetkin ympäristötapahtumat huomioidaan. Kaikkia tehtyjä turvallisuushavaintoja seurataan, ja korjaavia toimenpiteitä otetaan käyttöön vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Ympäristöviranomaiselle ilmoitetaan kaikista merkittävistä ympäristöpoikkeamista ja -tapahtumista.

  Aktiivista sidosryhmäviestintää

  Olkiluodon vierailukeskuksessa käy vuosittain noin 15 000 vierailijaa, joille kerrotaan avoimesti TVO:n toiminnasta ja vastataan esille tuleviin kysymyksiin.TVO osallistuu vuosittain myös erilaisiin tapahtumiin ja messuille sekä järjestää lähikunnissa torikahvitapahtumia, joissa voi vaihtaa kuulumisia yhtiön edustajien kanssa. Näiden lisäksi on mahdollista lähettää palautetta tai kysymyksiä TVO:n internet-sivujen kautta. TVO vastaa kaikkiin yhteystiedoilla varustettuihin yhteydenottoihin.

  Myös aloitetoiminta tukee sidosryhmien osallistumista TVO:n ympäristöasioiden hallintaan. Aloitteita tehtiin vuonna 2013 yhteensä 332, ja niitä palkittiin 113. Osa palkituista aloitteista oli tehty jo aiempina vuosina. Aloitteista osa liittyi toiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseen tai energiatehokkuuden parantamiseen joko suoraan tai välillisesti.