Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Yleistä

  Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan voimalaitosten ja voimansiirtolaitteiden rakentaminen ja hankkiminen sekä sähkön tuottaminen, välittäminen ja siirtäminen ensi sijassa yhtiön osakkaille yhtiöjärjestyksessä määrättävin ehdoin.

  Yhtiöjärjestyksen mukaisesti TVO toimittaa sähköä osakkailleen omakustannusperiaatteella (Mankala-periaatteella) eli luovuttaa tuottamansa tai hankkimansa sähkön osakkailleen näiden TVO:n kunkin osakesarjan omistuksen suhteessa, ja kukin kyseisen osakesarjan osakas vastaa yhtiötä kohtaan yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellyistä muuttuvista ja kiinteistä vuosikustannuksista. Yhtiön osakkaat ovat tehneet keskinäisen osakassopimuksen, jossa säädellään tarkemmin hallinnointiperiaatteita.

  Omakustannusperiaatteella toimivana listaamattomana julkisena osakeyhtiönä TVO noudattaa listayhtiöiden hallinnointikoodia1)  soveltuvin osin. TVO:lla ei ole velvollisuutta noudattaa hallinnointikoodia, eikä siten myöskään Comply or Explain -periaatetta. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 §:n mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeellelaskijan on esitettävä toimintakertomuksessa tai erillisessä kertomuksessa selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään.

   

  __________

  1) Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi julkaistiin15.6.2010. Koodi korvasi lokakuussa 2008 annetun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin. Uusi koodi on laadittu noudatettavaksi ns. Comply or Explain -periaatteen mukaisesti siten, että listayhtiön tulee noudattaa koodin kaikkia suosituksia. Listayhtiö voi kuitenkin poiketa yksittäisestä suosituksesta, jolloin sen on ilmoitettava poikkeaminen ja perustelut poikkeamiselle. Koodi tuli voimaan 1.10.2010. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla internet-osoitteessa www.cgfinland.fi.