VASTUULLISUUSOHJELMA

TVO:n yhteiskuntavastuu kiteytyy yhteiskuntavastuupolitiikkaan ja sen toteuttamiseen vastuullisuusohjelman avulla. Vastuullisuusohjelman tavoitteet ja toimenpiteet nivotaan tukemaan paitsi TVO-konsernin strategisia tavoitteita myös olennaisuusanalyysissä esiin nousseita sidosryhmille tärkeitä TVO:n toimintaan liittyviä asioita.
Vastuullisuusasioiden merkitystä TVO:n liiketoimintaan ja sidosryhmien päätöksentekoon arvioidaan säännöllisesti olennaisuusanalyysillä, jonka avulla tunnistetaan TVO:n sidosryhmien ja liiketoiminnan kannalta merkityksellisimmät vastuullisuuteen vaikuttavat näkökohdat. Vuonna 2016 päivitetyn olennaisuusanalyysin mukaan TVO:n merkittävimmät vastuullisuuden näkökohdat ovat korkeatasoinen turvallisuuskulttuuri, hyvä työyhteisö, omistaja-arvon turvaaminen sekä suomalaisten sähkönsaanti ja positiivinen ilmastovaikutus.

TVO:n tahtotila on, että samanaikaisesti omistaja-arvon kasvattamiseen tähtäävien toimenpiteiden kanssa kehitetään työyhteisöä ja turvallisuuskulttuuria. Nämä kolme olennaista vastuullisuuden näkökohtaa muodostavat TVO:n vastuullisuusohjelman, joka raamittaa myös muuta päivittäistä kehitys- ja henkilöstötyötä. Vuonna 2017 vastuullisuusohjelman kehityskohteina jatkavat turvallisuuskulttuurin jatkuva parantaminen, omistaja-arvon turvaaminen ja hyvän työyhteisön kehittäminen.

Ohjelman tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan konsernin johtoryhmälle ja henkilöstölle TVO:n vuosikellon mukaisesti neljän kuukauden välein. Tulokset julkaistaan myös TVO:n internet-sivuilla. Neljännestä TVO:n olennaisesta vastuullisuuden näkökohdasta Suomalaisten sähkönsaanti ja positiivinen ilmastovaikutus raportoidaan vastuullisuusraportoinnin yhteydessä vuosittain.


OLENNAINEN NÄKÖKOHTATULOKSET 12/2016
Turvallinen toiminta
Turvallisuuskulttuurin parantaminen

Mittaus:
Suunnitelmallinen turvallisuuden valvontaraportointi
Turvallisuushavainnot (lkm)
Ulkoisista arvioinneista ei yllättäviä vaatimuksia
Työturvallisuuden toimenpidesuunnitelman toteutuminen

TVO noudattaa turvallisuuskulttuuriohjelmaa, ja tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen:
  • Turvallisuuden valvontaraportit otettiin käyttöön vuoden 2016 aikana. Raporttien perusteella laadittiin muutamia korjaavia toimenpiteitä toiminnan parantamiseksi.
  • Olkiluodossa vuonna 2016 tehdyt turvallisuushavainnot yhteensä 2103 kappaletta. Havaintoja ovat tehneet TVO-konsernin henkilöstö ja alihankkijat.
  • TVO:n tavoitteena on ennakolta tunnistaa itsearvioinneissa ulkoisen arvioijan WANO:n (The World Association of Nuclear Operators) esittämät korjaavat toimenpiteet (areas of improvement). Syksyn 2016 vertaisarvioinnin osalta tavoite täytettiin verrattain hyvin.

Työturvallisuuden toimenpidesuunnitelman toimenpiteitä on toteutettu suunnitelman mukaan. Tapaturmataajuus (tapaturmaa / miljoonaa tehtyä työtuntia) Olkiluodossa on 5,3. Luku ei sisällä OL3-työmaata, koska konsortio raportoi omat tapaturmansa.

Omistaja-arvo
Kustannustehokkaat toimintatavat parantavat Olkiluodon ydinsähkön kilpailukykyä

Mittaus:
OL3:n tuotantoon valmistautuminen
Posivan hankkeen eteneminen
Sähköntuotannon määrä
Laitosyksiköiden käyttökerroin
OL3 EPR -projektilla on nyt edellytykset edetä hyvin. Käyttöautomaation testaus Olkiluodossa alkoi suunnitelman mukaisesti tammikuussa 2016. Huhtikuussa käynnistyi ensimmäisen prosessijärjestelmien testaus ja jätettiin käyttölupahakemus valtioneuvostolle. Kesän aikana valmistui pääosa sähkömekaanisista asennuksista ja putkistotöistä. Lokakuussa saatiin koulutussimulaattori valmiiksi, syys-marraskuun aikana toteutettiin primääripiirin huuhtelu.

Posivan loppusijoitushankkeessa siirryttiin konseptin ja kustannusten optimointivaiheeseen. Maaliskuussa aloitetun tutkimustila ONKALOn viimeisen louhintaosuuden työt valmistuivat vuoden lopussa. Kapselointilaitoksen pohjan louhinta ja ilmastointirakennuksen toisen vaiheen työt aloitettiin lokakuussa. Säteilyturvakeskus (STUK) antoi päätöksen, että Posivan loppusijoituslaitoksen rakentaminen voidaan aloittaa. Loppusijoituslaitoksen ensimmäisen louhintaurakan louhintatyöt aloitettiin.

Posiva Oy:n omistama tytäryhtiö Posiva Solutions Oy perustettiin kesäkuussa 2016.

Jätehuoltovelvollisen kolmen vuoden välein päivitettävä kustannusten pohjana oleva suunnitelma eli jätehuoltokaavio vuosille 2016 - 2018 jätettiin TEM:lle kesäkuussa.

Kansainvälinen viisivuotinen tutkimusprojekti Grönlannin jäätiköllä ja neljä vuotta kestänyt Euroopan laajuinen geologisen loppusijoituksen tulppaus- ja sulkemisteknologiayhteistyö valmistuivat.

Sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköillä oli 14 348 GWh ja käyttökerroin yhteensä 93,0 %.

Hyvä työnantaja
Parantunut työhyvinvointi tukee yhtiön strategiaa ja yrityskulttuurin
kehittämistä

Mittaus:
Työtyytyväisyys
Osaaminen
Sairauspoissaolo-%
(vuoden lopun tieto)
Hyvinvointi ja tulokselliset tekijät 2020 -hankkeen työtyytyväisyyteen liittyvä ensimmäisen vaiheen kehitystyö on saatu päätökseen. Työtyytyväisyyteen liittyvät oman työn ja oman lähityöyhteisön tavoitteet saavutettiin. Yritys- ja konsernitason tavoitteiden eteen tehtyä työtä jatketaan.

Työhyvinvointisuunnitelman teemat ovat arvot, asenteet ja motivaatio, terveys ja työolot, johtaminen sekä osaaminen. Nämä teemat olivat esillä vuoden 2016 aikana. Henkilöstöä on osallistettu monin tavoin. Yhtenä esimerkkinä varhaisen välittämisen -toimintamallin kehittämistyöstä on korvaavan ja kevennetyn työn mallien käyttöönotto. Sairauspoissaoloprosentti parantui edellisestä vuodesta ja oli 2,4 % vuonna 2016.

Yhteistyö työterveyspalveluiden tuottajan kanssa on toimintasuunnitelman mukaisesti tiivistä. Painopiste on ennaltaehkäisevässä työterveyshuoltotoiminnassa, ja tunnuslukujen seuranta ja raportointi on monipuolista. Henkilöstölle on järjestetty työterveyshuollon kohdennettua pienryhmätoimintaa osana ennaltaehkäisevää toimintaa. Positiivista palautetta on saatu painonhallinnan, niska-hartiaseudun ja stressinhallinnan pienryhmistä. Kohdennettua riskiperusteista pienryhmätoimintaa jatketaan edelleen.

Vuonna 2016 henkilöstöä koulutettiin yhteensä 7 157 päivää, eli keskimäärin 9,4 päivää jokaista TVO:laista kohden.

TVO osallistuu kansallista ydinalan kurssin ja ydinjätehuollon erityiskoulutuksen toteuttamiseen yhdessä muiden alan keskeisten toimijoiden kanssa. Näiden koulutusten kautta opiskelijat saavat kokonaisvaltaisen kuvan ydinvoima-alasta ja sen keskeisistä toimintamalleista.

Konsernilaajuinen osaamisen kartoitus -projekti etenee suunnitellusti, ja projekti jatkuu vuonna 2017. Tavoitteena on kartoittaa TVO-konsernissa tarvittavat osaamiset. Osaamiskartoituksella varmistetaan strategian vaatima osaaminen ja kyvykkyys sekä konsernin visiotavoitteiden saavuttaminen.