× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  VASTUULLISUUS  /  Vastuullisuus TVO-konsernissa  /  Vastuullisuusohjelma

VASTUULLISUUSOHJELMA

TVO:n yhteiskuntavastuu kiteytyy yhteiskuntavastuupolitiikkaan ja sen toteuttamiseen vastuullisuusohjelman avulla. Vastuullisuusohjelman tavoitteet ja toimenpiteet nivotaan tukemaan paitsi TVO-konsernin strategisia tavoitteita myös olennaisuusanalyysissä esiin nousseita sidosryhmille tärkeitä TVO:n toimintaan liittyviä asioita.

Vastuullisuusasioiden merkitystä TVO:n liiketoimintaan ja sidosryhmien päätöksentekoon arvioidaan säännöllisesti olennaisuusanalyysillä, jonka avulla tunnistetaan TVO:n sidosryhmien ja liiketoiminnan kannalta merkityksellisimmät vastuullisuuteen vaikuttavat näkökohdat. Vuonna 2016 päivitetyn olennaisuusanalyysin mukaan TVO:n merkittävimmät vastuullisuuden näkökohdat ovat korkeatasoinen turvallisuuskulttuuri, hyvä työyhteisö, omistaja-arvon turvaaminen sekä suomalaisten sähkönsaanti ja positiivinen ilmastovaikutus.

TVO:n tahtotila on, että samanaikaisesti omistaja-arvon kasvattamiseen tähtäävien toimenpiteiden kanssa kehitetään työyhteisöä ja turvallisuuskulttuuria. Nämä kolme olennaista vastuullisuuden näkökohtaa muodostavat TVO:n vastuullisuusohjelman, joka raamittaa myös muuta päivittäistä kehitys- ja henkilöstötyötä. Vuonna 2017 vastuullisuusohjelman kehityskohteina jatkavat turvallisuuskulttuurin jatkuva parantaminen, omistaja-arvon turvaaminen ja hyvän työyhteisön kehittäminen.

Vastuullisuusohjelman vuoden 2017 tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan konsernin johtoryhmälle ja henkilöstölle vastuullisuusraportoinnin yhteydessä. Tulokset julkaistaan myös TVO:n internet-sivuilla.


OLENNAINEN NÄKÖKOHTATULOKSET 12/2017
Turvallinen toiminta
Turvallisuuskulttuurin parantaminen

Mittaus:
Suunnitelmallinen turvallisuuden valvontaraportointi
Turvallisuushavainnot (lkm)
Ulkoisista arvioinneista ei yllättäviä vaatimuksia
Työturvallisuuden toimenpidesuunnitelman toteutuminen

Turvallisuuden valvontaraportointi on vakiintuneessa käytössä TVO-konsernissa.

Turvallisuushavaintoja tehtiin Olkiluodossa vuoden 2017 aikana yhteensä 2 602 kpl. Havaintoja tekivät sekä TVO-konsernin henkilöstö että alihankkijat.

TVO:lla valmistui maaliskuussa 2017 turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimivuuden ja kattavuuden sekä turvallisuuskulttuurin itsearviointi, joka toteutetaan neljän vuoden välein. Arvioinnin mukaan TVO:n turvallisuuskulttuuri sijoittuu IAEA:n kolmiportaisella asteikolla tasolle kaksi.

Työturvallisuuden toimenpidesuunnitelman toimenpiteitä toteutettiin suunnitelman mukaan. Tapaturmataajuus (tapaturmaa / miljoonaa tehtyä työtuntia) Olkiluodossa on 2,2. Luku ei sisällä OL3-työmaata, koska konsortio raportoi omat tapaturmansa.

Omistaja-arvo
Kustannustehokkaat toimintatavat parantavat Olkiluodon ydinsähkön kilpailukykyä

Mittaus:
OL3:n tuotantoon valmistautuminen
Posivan hankkeen eteneminen
Sähköntuotannon määrä
Laitosyksiköiden käyttökerroin
Sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköillä oli 13 415 GWh ja käyttökerroin yhteensä 87,2 %.

OL3:n mahdollisimman nopea valmistuminen on merkittävä TVO:n omistaja-arvoon vaikuttava tekijä. Vuoden 2017 tärkeimmät edistysaskeleet olivat onnistuneet kylmäkokeet kesällä ja kuumakoevaiheen aloittaminen joulukuussa. Lokakuussa 2017 TVO kertoi viiden kuukauden lisäviiveestä http://www.tvo.fi/ajankohtaista

Posivan loppusijoitushankkeessa jatkettiin konseptin ja kustannusten optimointivaihetta. Syksyllä 2016 aloitetut kapselointilaitoksen pohjan louhintatyöt valmistuivat syksyllä 2017.

Varsinaisen loppusijoituslaitoksen louhintatyöt aloitettiin joulukuussa 2016 ja ne ovat edenneet loppusijoitustiloihin johtavien ajoneuvoyhteyksien louhinnoilla. Loppusijoituslaitoksen ensimmäisten louhintatöiden on arvioitu kestävän kaksi ja puoli vuotta.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen asiantuntemusta tarjoavan Posiva Solutionsin liiketoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Projektisopimuksia on tähän mennessä solmittu kymmenkunta eri puolilla maailmaa.

Hyvä työnantaja
Parantunut työhyvinvointi tukee yhtiön strategiaa ja yrityskulttuurin
kehittämistä

Mittaus:
Työtyytyväisyys
Osaaminen
Sairauspoissaolo-%
(vuoden lopun tieto)
Parempi työpaikka -projektin (ent. Hyvinvointi ja tulokselliset tekijät 2020) työtyytyväisyyteen liittyvä toisen vaiheen kehitystyö on jatkui vuonna 2017.

Työhyvinvointisuunnitelman teemoja ovat arvot, asenteet ja motivaatio, terveys ja työolot, johtaminen sekä osaaminen. Nämä teemat olivat esillä vuoden 2017 aikana ja henkilöstöä on osallistettiin monin tavoin.

Sairauspoissaolo-% oli 2,1.

Henkilöstöä koulutettiin yhteensä 10 639 päivää, eli keskimäärin 13,2 päivää jokaista TVO:laista kohden.

TVO osallistui kansalliseen ydinturvallisuus- ja jätehuoltokurssin toteuttamiseen yhdessä muiden alan keskeisten toimijoiden kanssa. Näiden koulutusten kautta opiskelijat saavat kokonaisvaltaisen kuvan ydinalasta ja sen keskeisistä toimintamalleista.

Konsernilaajuinen osaamisen kartoitus -projekti edistyi vuoden aikana suunnitellusti. Osaamiskartoituksella varmistetaan strategian vaatima osaaminen ja kyvykkyys sekä konsernin visiotavoitteiden saavuttaminen. Vuoden 2017 aikana määriteltiin osaamiset sekä niiden kriittisyydet liiketoiminnan kannalta. Osaamisen kartoitus -projekti jatkuu vuonna 2018.