Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Varmennuslausunto

  dnv.pngDNV Certification OY/AB on suorittanut Teollisuuden Voima (TVO) Oyj:n Yhteiskuntavastuu 2013 –raportin todentamisen.

  TODENTAMISEN LAAJUUS

  Todentamisen kohteena oli TVO:n tekemä raportti Yhteiskuntavastuu 2013, jossa kuvataan TVO:n sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristön suojelun vastuut ja toimenpiteet. Todentamistyön yhteydessä on myös todennettu TVO:n ympäristönhallintajärjestelmää kuvaava EU-EMAS-selonteko, josta lausunto on annettu erikseen. Samanaikaisesti DNV Certification OY/AB on suorittanut myös uudelleen sertifiointiarvioinnin perustuen ISO 14001 ja OHSAS 18001 sekä määräaikaisarvioinnin ISO 9001-standardeihin. Auditoinnin tulosten pohjalta saadaan myös luotettavaa tietoa Yhteiskuntavastuu-raportin todentamiseen.

  PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut TVO:n vuosikertomus 2013 julkaisussa esitetyt taloudellisen vastuun tunnusluvut. Taloudellisten tunnuslukujen vastaavuus on pistokoemaisesti tarkastettu, mutta niitä ei ole erikseen todennettu tässä työssä.

  TODENTAMISEN SUORITUSTAPA

  Yhteiskuntavastuu 2013 -julkaisun tarkastuksessa on käytetty GRI-raportointiohjeiden ja DNV Verification Protocol for Sustainability Reporting -ohjeistuksen vaatimuksia.

  Todentaminen on suoritettu TVO:n Olkiluodon toimipaikassa vastuuhenkilöiden haastatteluin, auditoimalla ja todentamalla toimintatapoja ja -paikkoja sekä tarkastamalla raportissa esitettyjä tietoja ja niiden alkuperä TVO:n asiaan kuuluvista dokumenteista ja lähteistä pistokoemaisesti. TVO:n Yhteiskuntavastuu 2013 on sähköisessä muodossa yrityksen vuosiraportointi-sivustolla kohdassa vastuullisuus (www.tvo.fi/vuosikertomus2013). Todennettuja materiaaleja ei päivitetä ilman todentajan erillistä lupaa. Muu internet-sivuilla esitetty materiaali ei ole ollut todennuksen piirissä.

  HAVAINNOT JA YHTEENVETO

  • Todentamisessa on varmistettu raportin sisällön ja laadun osalta aiemmin mainittujen ohjeiden vaatimustasojen täyttäminen, joihin kuuluvat mm tietojen: olennaisuus, selkeys, vertailtavuus, tarkkuus, ajantasaisuus ja luotettavuus sekä kestävä kehitys.
  • Todentamisen aikana tehtyjen havaintojen pohjalta voidaan todeta edellä mainittujen vaatimusten täyttyminen.
  • Yhteiskuntavastuu 2013 -raportissa esitetään GRI-vaatimusten täyttämisen laaja vastaavuustaulukko.
  • Tehdyn todentamisen perusteella TVO:n Yhteiskuntavastuu 2013 -julkaisu on yhteiskuntavastuuraportilta vaadittavan laajuinen ja on tiedoiltaan todennuksen luonteen huomioon ottaen luotettava ja täyttää GRI G3-ohjeiston vaatimukset vastaten B+-tasoa.
  • Yhteiskuntavastuu 2013-julkaisu kuvastaa selkeästi TVO:n korkeaa vastuullista ydinturvallisuusasennetta sekä tahtoa jatkuvaan parantamiseen toiminnassaan. 

  Mustasaaressa 10.03.2013
  DNV Certification OY/AB
  EMAS-Akkreditoitu todentaja FIN-V-002

  Seija Meriluoto
  Päätodentaja, Corporate Social Responsibility