Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Hallituksen valiokunnat

  Hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden käsittelyn tehokkuuden varmistamiseksi yhtiössä on vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä koostuvat, hallitusta avustavat ja sille raportoivat tarkastus- ja rahoitusvaliokunta, OL3-valiokunta, ydinturvallisuusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokuntien jäsenet, nimittää puheenjohtajat ja vahvistaa työjärjestykset.

  Valiokunnille työjärjestyksessä tarkoitettujen tehtävien lisäksi kukin valiokunta käsittelee hallituksen mahdollisesti antamat tai valiokunnan jäsenten, toimitusjohtajan tai muun toimivan johdon esille ottamat muut valiokunnan toimialaan liittyvät asiat.

  Valiokuntien jäsenet saavat kokouspalkkion jokaisesta kokouksesta, johon ovat osallistuneet.


  Tarkastus- ja rahoitusvaliokunta

  Tarkastus- ja rahoitusvaliokunnan tehtävänä on vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti

  • käsitellä yhtiön rahoituksen hankinnan ja rahoitusriskien hallinnan suunnittelua ja toteutusta
  • käsitellä rahoitukseen liittyvät asiat, erityisesti yhtiön rahoituspolitiikan, rahoituksen toimintasuunnitelmat sekä rahoitussopimukset ja niiden toteutusvaltuudet
  • käsitellä osakesarjakohtaista laskentaa, vuosibudjettia ja sähkön veloitusta sekä PTS-budjettia ja tasetta koskevat asiat
  • käsitellä tilinpäätöstä sekä selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
  • seurata tilinpäätösraportointia
  • seurata sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuutta
  • seurata tilintarkastusta.


  Tarkastus- ja rahoitusvaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2013 Tiina Tuomela ja jäseninä toimivat Hannu Anttila ja Jukka Hakkila. Tarkastus- ja rahoitusvaliokunta kokoontui 7 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 91.


  OL3-valiokunta

  OL3-valiokunnan tehtävänä on vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti ohjata ja valvoa OL3-projektin toteuttamista sekä valmistella ja esittää päätettäväksi OL3-projektiin liittyvät keskeiset asiat, sekä erityisesti seurata, ohjata ja valvoa

  • OL3:a koskevan laitostoimitussopimuksen toteutumista
  • OL3:n rakennustöiden, pääkomponenttien valmistamisen sekä asennus- ja käyttöönottotöiden edistymistä, laitosyksikön sopimuksenmukaista vastaanottoa sekä kaupallisen käytön aloittamista ja takuusitoumusten täyttämistä
  • vaade- ja riidanratkaisumenettelyjä.


  OL3-valiokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2013 Tapio Korpeinen ja jäseninä toimivat Pekka Manninen, Matti Ruotsala, Juha Taavila ja Lauri Virkkunen. OL3-valiokunta kokoontui 17 kertaa vuonna 2013. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 99.


  Ydinturvallisuusvaliokunta

  Ydinturvallisuusvaliokunnan tehtävänä on vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti

  • seurata ydinturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin kannalta keskeisiä asioita
  • käsitellä ydinjätehuollon teknistä toteutusta
  • käsitellä ydinjätehuollon kustannuksia
  • käsitellä merkittävät Posiva Oy:n hallituksen päätöstä edellyttävät asiat ja tarvittaessa ohjeistaa yhtiön edustajia Posiva Oy:n hallituksessa.


  Ydinturvallisuusvaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2013 Rami Vuola ja jäseninä toimivat Harri Pynnä (22.3.2013 saakka) ja Juha Taavila. Markus Rauramo toimi jäsenenä 22.3.2013 alkaen. Ydinturvallisuusvaliokunta kokoontui 2 kertaa. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 83.


  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti

  • käsitellä yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta hallituksen jäsenten palkitsemisasioista
  • käsitellä toimitusjohtajan ja muun toimivan johdon nimitysasiat
  • hallituksen linjaamien periaatteiden mukaisesti päättää toimitusjohtajan ja muun toimivan johdon palkkauksesta ja palkitsemisesta
  • hallituksen linjaamien periaatteiden mukaisesti päättää yhtiön sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmistä.


  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen mukaan sen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Tämän mukaisesti puheenjohtajana toimi Matti Ruotsala 22.3.2013 saakka ja Lauri Virkkunen 22.3.2013 lukien ja jäsenenä toimi Tapio Korpeinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 3 kertaa. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 100.