Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Uraanin hankinta

  uraaninapit.png

  CASE

  Olympic Dam
  -uraanikaivos Australiassa

  Lue lisää

  Uraania vain vastuullisilta toimijoilta

  Uraani on luonnossa yleisesti esiintyvä alkuaine – noin 40 kertaa yleisempi kuin hopea. Uraanista vajaa puolet tuotetaan tavanomaisella kaivostekniikalla maanalaisissa kaivoksissa sekä avolouhoksilla, lähes saman verran tuotetaan uuttamalla uraani talteen maaperästä liuosuuttomenetelmällä ja loput noin 7 % saadaan muun kaivostoiminnan sivutuotteena. Maailman ydinvoimaloiden uraanitarpeesta tämä kattaa noin 85 % ja loppuosa, noin 15 %, on peräsin erilaisista varastoista tai kierrätyksestä.

  Uraanin suurimpia tuottajamaita ovat tällä hetkellä (vuoden 2012 tuotantoluvut) Kazakstan, Kanada, Australia, Niger ja Namibia, jotka yhdessä vastaavat noin kolmesta neljäsosasta koko maailman tuotannosta. Uraanituottajat ovat pääsääntöisesti suuria kansainvälisiä yrityksiä, joilla on usein uraanituotantoa eri maissa. Kahdeksan suurimman tuotantoyhtiön hallussa on noin 85 % tuotannosta ja kymmenen suurinta kaivosta tuottaa yli puolet kaikesta uraanista.

  Kaivostoiminnan ympäristönsuojelu ja sen valvonta samoin kuin työ- ja säteilysuojeluvaatimukset määräytyvät kyseessä olevan valtion lainsäädännön ja säädösten pohjalta. Laitosten rakentamis-, käyttö-, ympäristö- yms. luvilla on edelleen tarkennettu toiminnalle asetettuja vaatimuksia. Hyvän käytännön mukaan tuotantolaitoksen luvituksen yhteydessä käsitellään myös sen toiminnan lopettamiseen liittyvät toiminnot ja varat jätehuoltoon, kaivoksen ja rikastamon sulkemiseen ja maisemointiin kerätään tuotantotoiminnan aikana.

  Laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuushallintajärjestelmien sertifiointi on laajasti käytössä – erityisesti suuret tuottajat ovat sertifioineet tuotantolähteidensä hallintamenetelmät. Vastuullisesti toimivat yritykset noudattavat samoja standardeja sekä vastuullisuutta ja turvallisuutta korostavia käytäntöjä kaikissa tuotantomaissaan, mikä auttaa uusien kaivosmaiden lainsäädännön ja toimintatapojen kehittymistä.

  TVO:lla käytössä toimittajien arviointimenetelmä

  TVO käyttää ydinpolttoaineen hankinnassa ns. hajautettua hankintaketjua, eli eri hankintavaiheille tehdään erilliset sopimukset ja kullekin vaiheelle on tavanomaisesti myös useampia toimittajia. Hankintojen perustan muodostavat pitkäaikaiset toimitussopimukset alan johtavien toimittajien kanssa. TVO:lla on käytössä toimittajien arviointimenetelmä, TVO hankkii uraania ja ydinpolttoaineen valmistusketjuun liittyviä jalostuspalveluita ainoastaan yhtiön arviointiprosessin läpäisseiltä hyväksytyiltä toimittajilta. Jokaisen toimitussopimuksen solmimista edeltää järjestelmällinen arviointiprosessi, jossa tuotteille asetettujen vaatimusten lisäksi painottuu myös toimittajan luotettavuus ja vastuullisuus.

  TVO:n toimittaja-arviointikäytäntöön kuuluu myös toimittajien aktiivinen seuranta sekä määrävälein tehtävät toimittaja-arvioinnit. Sekä kotimaasta käsin tehtävä seuranta että tuotantoalueille tehtävät arviointikäynnit tarjoavat TVO:lle mahdollisuuden tarkastella toimittajiensa noudattamia käytäntöjä ja tarvittaessa puuttua toimittajiensa toimintatapoihin. Toimittaja-arvioinnin avulla TVO:ssa halutaan varmistua siitä, että toimittajalla on ympäristöön, henkilöstöön ja laadunhallintaan liittyvät asiat kunnossa. Huomiota kiinnitetään myös kaivoksiin liittyviin erityiskysymyksiin, kuten siihen, miten toiminta vaikuttaa paikalliseen väestöön.
  ymparistotase2013_27022014.png