Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Työturvallisuus

  Työterveys- ja työturvallisuustoimintaa ohjaa sertifioitu OHSAS 18001 -standardin mukainen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä.

  tyoturvallisuus.png

  CASE

  Viihtyvyys syntyy puhtaudesta

  Lue lisää

  Nolla tapaturmaa -tavoitteeseen pyrkivän työturvallisuustyön perusedellytyksenä on järjestelmällinen työturvallisuustoiminnan toteuttaminen. Siihen kuuluu mm. säännöllisesti toistuvat riskien arvioinnit ja analysoinnit, riskejä pienentävien korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen, eriasteisten turvallisuuskierrosten tekeminen sekä toiminnan jatkuva valvonta ja kehittäminen. Tärkeänä ennakoivan työturvallisuustyön mittarina toimivat turvallisuushavainnot, joiden tekemisestä vastaa kaikki Olkiluodossa työskentelevät. Vuonna 2013 turvallisuushavaintoja tehtiin 589 (546) kpl. Turvallisuushavaintojen perusteella havaintojen ja korjaavien toimenpiteiden seurantajärjestelmään kirjattiin 642 korjaavaa toimenpidettä.

  Vuonna 2013 työturvallisuuden painopistetavoitteena oli organisaatioita palvelevien työturvallisuusmittareiden ylläpito, turvallisuusasioiden huomioiminen jo suunnittelussa, työnopastuksen ja perehdyttämisen kehittäminen, yhteistyön parantaminen Olkiluodossa toimivien eri työturvallisuusorganisaatioiden välillä ja yhteisen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi käyville laitosyksiköille sekä OL3-työmaalle.

  TVO:lla on vuodesta 2008 lähtien jalkautettu inhimillisten virheiden (Human performance, HU) hallintaan tähtäävää ohjelmaa, joka on vahvasti työturvallisuutta tukevaa toimintaa. Käytössä olevat HU-työkalut ovat aloitus- ja lopetuskokoukset, toisen tekemän työn varmennus joko riippumattomana varmennuksena tai parityöskentelyllä sekä selkeä kommunikointi. HU-työkalujen käytön koulutusta on kehitetty ja työkalujen käytöstä on tehty mm. kolme opetusvideota. Työkalujen käyttöä kentällä on valvottu sisäisten auditointien ja kenttähavaintojen avulla. Vuosihuolloin aikaisista inhimillisistä tapahtumista on laadittu erillinen muistio, jossa on tarkasteltu inhimillisten tekijöiden vaikutusta itse tapahtumaan.

  Työturvallisuustoimintaa koordinoi työturvallisuusorganisaatio, johon kuuluu työsuojelupäällikkö, kaksi työturvallisuusinsinööriä ja suojeluasiantuntija. Tämän lisäksi OL3 -työmaalla toimii projektiin nimitetty työturvallisuustiimi, johon kuuluu neljä henkilöä. Käyvien laitosyksiköiden ja OL3-projektin työturvallisuustiimit tekevät tiivistä yhteistyötä. Henkilöstö on valinnut työsuojeluhenkilöt omasta joukostaan seuraavasti; työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu, hänen kaksi varavaltuutettua ja seitsemän työsuojeluasiamiestä sekä toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu ja hänen kaksi varavaltuutettua. Työsuojeluhenkilöiden kanssa on kokoonnuttu säännöllisesti ja vuosihuoltojen aikana on tehty yhteisiä turvallisuuskierroksia laitoksella joka toinen päivä.

  TVO:n oman henkilöstön poissaoloon johtaneet tapaturmat olivat koko vuoden osalta 4 (5), ja tapaturmataajuudeksi tuli 2,9 (3,6) tapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Poissaolopäiviä tapaturmista kertyi 12 (56) päivää. Kodin ja työpaikan välisillä työmatkoilla sattui 3 poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Kaikki poissaoloihin johtaneet tapaturmat on tutkittu ja niille on määritetty korjaavat toimenpiteet, jotta vastaavanlaiset tilanteet eivät pääse toistumaan.

  TVO:n alihankkijoille Olkiluodossa sattuneita poissaoloon johtaneita tapaturmia sattui 5 (9), ja tapaturmataajuudeksi tuli 5,2 (8,2) tapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Poissaoloa alihankkijoiden tapaturmista kertyi 137 (96) päivää poislukien Areva-Siemens -konsortio.

  Olkiluodon yhteiseksi tapaturmataajuudeksi saatiin 4,1. Tässä laskennassa ovat mukana TVO:n henkilöstö, Posivan henkilöstö ja kaikki Olkiluodossa toimineet alihankkijat pois lukien OL3-työmaa, jonka tilastot raportoi Areva-Siemens -konsortio.

  OL3-työmaalla poissaoloon johtaneita tapaturmia alihankkijoille sattui 15 (33), ja vuoden tapaturmataajuudeksi tuli 3,2 (4,0). Vuosille 2008 -2013 laskettu tapaturmataajuus oli 9,4. Poissaoloa kaikista OL3-työmaalla sattuneista tapaturmista tuli yhteensä 71 (250) päivää. Vuosille 2008-2013 laskettu tapaturmataajuus oli 9,4.


  Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

  Työhyvinvointi 2013 2012 2011 2010 2009
  Sairauspoissaolo (%) 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5
  - Miehet 3) 3,3
  - Naiset 3) 3,4
  Sairauspoissaolot (h/hlö) 64 64 63 65 60
  Henkilöt, joilla 0 sairauspäivää vuodessa 1) 189 224 232 214 185
  - Miehet 3) 150
  - Naiset 3) 39
  TVO:laisten tapaturmat
  Yli yhden päivän poissaolo 4 5 4 2 2
  - Miehet 3) 4
  - Naiset 3) 0
  Tapaturmista aiheutuneet poissaolopäivät 12 56 63 16 23
  - Miehet 3) 12
  - Naiset 3) 0

  Tapaturmataajuus (tapaturmalukumäärä/

  miljoona työtuntia)

  2,9 3,6 3,0 1,5 1,5
  - Miehet 3) 2,9
  - Naiset 3) 0
  Nollatapaturmat, ei poissaoloa 8 5 11 5 4
  - Miehet 3) 6
  - Naiset 3) 2
  Työ-/kotimatkatapaturmat 3 2 5 3 1
  - Miehet 3) 1
  - Naiset 3) 2
  Turvallisuushavainnot, lukumäärä 2) 589 546 557 384 359
  TVO:n alihankkijoiden tapaturmat
  -yli yhden päivän poissaolo (LTA1) 5 9 12 11 11
  OL3:n kaikki työtapaturmat
  -yli yhden päivän poissaolo (LTA1) 15 33 56 75 105
  Säteilyturvallisuus 4)
  Henkilöstön suurin säteilyannos (mSv) 8,07 9,04 9,25 9,1 9,9
  Kollektiivinen säteilyannos (manmSv) 649 717 964 900 1186
  Vuosihuoltoannos (manmSv) 556 568 796 768 990

   

  1) Tiedot raportoitu vain vakinaisen henkilöstön osalta.
  2) Luku sisältää myös Läheltä piti -ilmoitukset.
  3) Tiedot raportoitu vuodesta 2013 lähtien
  4) Säteilytyöntekijän suurin sallittu vuosiannos on 50 mSv/vuosi ja viiden peräkkäisen vuoden aikana 100 mSv

  Tapaturmaluvut raportoitu 31.12.2013 tilanteen mukaan.

   

  tvo_tapaturmat_ja_turvallisuushavainnot.png tvo_tapaturmat_ja_tapaturmataajuus_ol3_tyomaalla.png