TYÖTURVALLISUUDEN JOHTAMINen

Työterveys- ja työturvallisuustoimintaa ohjaa sertifioitu OHSAS 18001 -standardin mukainen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä. Se pitää sisällään myös OL3-rakennustyömaatoiminnan TVO:n vastuualueen osalta.
Työterveys- ja työturvallisuuden politiikka on kirjattu yhtiötason politiikkaan yhteiskuntavastuun osa-alueelle. Lähtökohtana työterveys- ja työturvallisuuspolitiikalle on nolla tapaturmaa -ajattelu, hyvän työilmapiirin ja työskentelyolosuhteiden ylläpitäminen sekä nollatoleranssi työpaikalla tapahtuvan häirinnän, ahdistelun tai kiusaamisen osalta.

TVO:n tavoitteena on taata henkilöstölle, urakoitsijoille ja palveluntoimittajille turvallinen työpaikka ja toimintaympäristö sekä varmistaa yhtenäiset toimintatavat konsernin toiminta-alueella. Työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittamista edellytetään kaikilta Olkiluodon alueella työskenteleviltä, ja se on kulkuluvan ehto. TVO:laiset käyvät koulutuksen töihin tultuaan. Kaikki Olkiluodossa työskentelevät TVO-konsernilaiset ja alihankkijat ovat suorittaneet koulutuksen 100-prosenttisesti. Nolla tapaturmaa -tavoitteen mukaisesti kaikki tapaturmat on estettävissä hyvällä työn suunnittelulla, ennakoivalla vaarojen tunnistamisella ja laadukkaalla työn toteutuksella.

Organisaatiorajat ylittävää työturvallisuusyhteistyötä

Työturvallisuustoimintaa koordinoi työturvallisuusorganisaatio, johon kuuluu työturvallisuuden kehittämispäällikkö, kolme työturvallisuuspäällikköä ja työturvallisuusvalvoja. Lisäksi henkilöstöryhmät (työntekijät ja toimihenkilöt) ovat valinneet työsuojeluvaltuutetut ja -varavaltuutetut omasta joukostaan. Olkiluodossa toimii työsuojeluryhmä, joka koostuu työsuojeluvaltuutetuista, eri liiketoimintojen ja yksiköiden edustajista sekä työterveyshuollon edustajista. Ryhmän kokoonpano on kattava ja sillä on varmistettu, että ryhmä edustaa koko henkilöstöä (100 %).

Yhtiön johto katselmoi työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän toimivuutta kaksi kertaa vuodessa. Johto asettaa työterveys- ja työturvallisuustoiminnalle yhtiötason tavoitteet. Työturvallisuuden johdon edustajana johtoryhmässä toimii Turvallisuus-liiketoiminnan johtaja. Kerran kuukaudessa johto tekee turvallisuuskierroksen etukäteen sovitussa kohteessa, ja kierroksien havainnot kirjataan sähköiseen laadunhallinnan tietojärjestelmään mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Työturvallisuuden kehittymistä seurataan myös yhtiön hallituksessa.

Vuoden 2016 tavoitteeksi asetettiin Olkiluodon yhteisen tapaturmataajuuden laskeminen kolmen viimeisen vuoden keskiarvosta 20 %, mikä tarkoittaa tapaturmataajuuslukuna 5,0 tai alle tapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Tämä tavoite koskee TVO:n, Posivan ja alihankkijoiden Olkiluodossa työskentelevää henkilöstöä. Tavoitteena oli myös, että jokainen TVO-konsernilainen tekee vuoden aikana kaksi turvallisuushavaintoa eli turvallisuushavaintojen kokonaismäärällinen tavoite oli noin 1 600 kpl.

TavoiteMittariToteuma
Olkiluodon (ei CFS) tapaturmataajuus < 5,0Tapaturmataajuuden seuranta kuukausittain kumulatiivisesti 12 kk taaksepäin5,3
Jokainen TVO-konsernilainen tekee vuoden aikana kaksi turvallisuushavaintoaSeuranta kuukausittain lukumäärällisesti (1654 kpl/vuosi) ja kattavuusprosentti koko henkilöstöstä2103 kpl
77,3 %

Tavoitteiden saavuttamiseksi laadittiin työturvallisuus- ja turvallisuuskulttuuriohjelmat. Työturvallisuusohjelman päälinjauksina olivat riskinhallintaprosessin ja työturvallisuusyhteistyön kehittäminen sekä valvonnan tehostaminen, näillä toimenpiteillä haettiin vaikuttavuutta tapaturmataajuuteen ennaltaehkäisemisen kautta. Molempien kehitysohjelmien toteumaa on mitattu turvallisuusindikaattoreilla ja raportoitu turvallisuuden valvontaraporteissa. Tapaturmataajuuden osalta ei saavutettu tavoitetasoa, sillä Olkiluodon tapaturmataajuus vuonna 2016 oli 5,3. Tässä laskennassa ovat mukana TVO:n henkilöstö, Posivan henkilöstö ja kaikki Olkiluodossa toimineet alihankkijat pois lukien OL3-työmaa, jonka tilastot raportoi AREVA-Siemens-konsortio. Turvallisuushavaintojen osalta päästiin lukumäärälliseen tavoitteeseen, mutta kattavuuden osalta jäätiin 77,3 prosenttiin.

Strategiasuunnittelun yhteydessä yhtiön johto on määrittänyt vuoden 2017 tavoitteet. Työturvallisuus on mukana turvallisuuden strategiasuunnittelussa. Yhtiötason tavoitteeksi on asetettu Olkiluodon yhteisen tapaturmataajuuden laskeminen 20 % vuoden 2016 tavoitteesta, mikä tarkoittaa tapaturmataajuuslukuna 4,0 tai alle tapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Toisena tavoitteena on edelleen, että jokainen TVO-konsernilainen tekee vuoden aikana kaksi turvallisuushavaintoa. Kattavuusprosenttia pyritään nostamaan vuoden 2016 tasosta.

Työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointi

Riskien arviointi on tärkeä työkalu ennakoivassa työturvallisuustoiminnassa. Työturvallisuuden riskinarvioinnin ohjeistusta päivitettiin vuoden 2016 aikana ja otettiin käyttöön kohteella tehtävä vaarojen tunnistusmenettely. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi tulee olla mukana kaikessa tekemisessä. Työturvallisuuden riskien hallinnasta ja -arvioinnista annettiin vuonna 2016 koulutusta esimiehille ja työnjohdolle. Koulutuksia jatketaan vuonna 2017 ja kattavuutta laajennetaan työntekijöihin sekä urakoitsijoiden edustajiin.