Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Ydinjätehuolto

  Yhtiöllä on ydinenergialain mukaan vastuu ydinjätehuoltoon liittyvistä toimenpiteistä ja niiden kustannuksista. TVO:n käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta huolehtii yhteisyritys Posiva Oy, jonka toisena omistajana on Fortum Power and Heat Oy.

  ONKALOn varsinaisen tunneliosuuden valmistuttua vuonna 2012 on ONKALOa varusteltu vuoden 2013 aikana teknisillä tiloilla ja järjestelmillä. On muun muassa rakennettu 437-tasolle väestönsuojan ja sosiaalitilojen betonirakenteet, vuotovesien keräilyallas, pysyviä ilmastointi- ja sähköjärjestelmiä sekä onkalon lattian pinnoitteen testausalue. Vuoden 2013 aikana saatiin myös toisen ilmastointikuilun ja henkilönostinlaitekuilun injektoinnit valmiiksi ja kuilujen nousuporaustyöt aloitettiin vuoden lopulla. Tämän jälkeen voidaan aloittaa nostinlaitekuilun vahvistus ja varustelu nostinlaitteen asennusta varten.

  Loppusijoituslaitoksen demonstraatiotiloissa, 420 metrin syvyydessä, on käynnistetty Posivan koordinoima ja osin EU:n rahoittama loppusijoitustunnelin sulkemiseen liittyvä kansainvälinen kahdeksan maan koeohjelma. Posivan osuus koordinoinnin lisäksi on rakentaa ONKALOon kaksi 25 metrin pituista tunnelia, joiden louhintatyöt ovat valmistuneet. Toinen tunneleista suljetaan massiivisella betonitulpalla, jollaista käytetään myös varsinaisessa loppusijoituksessa ja toinen tunneli varustetaan kokeen tarvitsemilla mittalaitteilla.

  Maanpäällisen nostinlaiterakennuksen toisen vaiheen rakentamiseen on valmistauduttu saattamalla rakentamisen edellyttämät louhintatyöt valmiiksi. Varsinainen rakentaminen aloitetaan alkuvuodesta 2014.

  Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) järjesti syyskuussa julkisen keskustelu- ja kuulemistilaisuuden Posivan rakentamislupahakemuksesta, jonka Posiva oli toimittanut TEMille vuoden 2012 lopulla. TEM on saanut kaikki pyytämänsä rakentamislupahakemukseen liittyvät sidosryhmien lausunnot. Posiva antaa niihin omat vastineensa vuoden 2014 aikana.

  Posiva on valmistautunut vuoden 2013 aikana loppusijoitus- ja kapselointilaitoksen rakentamisen aloittamiseen vuoden 2015 alussa yksityiskohtaisten projekti- ja järjestelmäsuunnitelmien valmistelemisella sekä projektihenkilökuntaa rekrytoimalla. Lisäksi on edelleen kehitetty loppusijoituskonseptia, täydennetty lupahakemusta STUKin edellyttämillä lisäselvityksillä sekä aloitettu demonstraatiotoimenpiteet loppusijoituksen aloittamisvalmiuden osoittamiseksi vuonna 2022.

  Olkiluodon loppusijoitustilaan tullaan sijoittamaan TVO:n ja Fortumin Suomessa sijaitsevissa voimalaitoksissa syntyvä käytetty polttoaine.

  Olkiluodon käytetyn polttoaineen välivaraston laajennus on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Laajennus kaksinkertaistaa käytössä olevien polttoainealtaiden kapasiteetin. KPA-varastoksi kutsuttua välivarastoa laajennetaan TVO:n suunnitelmien mukaisesti sekä käyvien OL1- ja OL2-laitosyksiköiden että rakenteilla olevan OL3-laitosyksikön käytettyjen polttoaine-elementtien välivarastoimiseen. Laajennusosa on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2014.

  Konsernitilinpäätöksen veloissa on esitetty IFRS-säännöstön mukaan laskettu ydinjätehuoltovastuuseen liittyvä varaus 897,9 (31.12.2012: 857,6) miljoonaa euroa ja varoissa on esitetty vastaava määrä yhtiön osuudesta Valtion ydinjätehuoltorahastossa.

  Ydinjätehuollon tulevien kustannusten kattamiseksi yhtiö suorittaa maksuja ydinenergialain mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahastoon. TEM vahvisti joulukuussa 2013 yhtiön ydinjätehuollon vuoden 2013 lopun vastuumääräksi 1 317,8 (1 242,3) miljoonaa euroa ja yhtiön vuoden 2014 rahastotavoitteeksi Valtion ydinjätehuoltorahastossa 1 310,4 (1 242,3) miljoonaa euroa.

  Ydinjätehuoltorahasto vahvisti maaliskuussa 2013 yhtiön vuoden 2012 ydinjätehuoltomaksuksi 43,1 (34,1) miljoonaa euroa, joka maksettiin rahastoon 2.4.2013 (2.4.2012). Vuoden 2013 ydinjätehuoltomaksu vahvistetaan maaliskuussa 2014.

  Matala- ja keskiaktiivista voimalaitosjätettä on OL1:n ja OL2:n toiminnan aikana kertynyt yhteensä 6 118 (5 965) m3. Jätemäärä kasvoi 153 m3 vuoden 2013 aikana. Vuonna 2012 voimalaitosjätteen kokonaismäärä väheni 795 m3 johtuen Studsvikissa Ruotsissa toteutetusta käytöstä poistettujen välitulistimien romutusprojektista. Jätteet loppusijoitetaan Olkiluodon matala- ja keskiaktiivisen jätteen luolaan (VLJ-luola).

  Käytettyä ydinpolttoainetta on vastaavasti kertynyt vuoden loppuun mennessä 1 362 (1 327) tonnia, josta 36 (36) tonnia vuonna 2013. Käytetty ydinpolttoaine on varastoituna laitosyksiköiden polttoainealtaissa sekä Olkiluodon käytetyn polttoaineen välivarastossa.