Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Turvallisuuskulttuuri

  turvallisuuskulttuuri.png

  CASE

  HIstorian suurin yksittäinen laitosmuutos Olkiluotoon

  Lue lisää

   

  CASE

  Palo sammuu vaahtonesteellä

  Lue lisää

   

  Turvallisuus toiminnan ytimessä

  Ydinenergialaki edellyttää ydinenergian käytön olevan turvallista - siitä ei saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen turvallinen käyttö perustuu turvalliseen laitostekniikkaan, osaavaan ja vastuuntuntoiseen henkilöstöön sekä riippumattomaan ulkopuoliseen valvontaan. Turvallisuus on myös koko toimialaa yhdistävä tekijä.

  Ydinvoimalaitoksessa turvallisuus korostuu siksi, että uraanipolttoaine muuttuu sähköntuotantoprosessissa erittäin radioaktiiviseksi ja se jatkaa lämmön tuottoa reaktorista poiston jälkeenkin. Käytettyä polttoainetta jäähdytetään vesialtaissa, koska vesi on myös hyvä säteilysuoja. Sekä reaktorissa olevan että käytetyn polttoaineen jäähdytyksen varmistamiseksi Olkiluodossa on runsaat vesivarastot ja moninkertaiset sähkönsyötön varajärjestelmät jäähdytysveden kierrätystä varten.

  Ydinturvallisuus ja turvallinen laitostekniikka

  Ydinturvallisuutta kehitetään analysoimalla riskejä ja varautumalla niihin. Ydinturvallisuuden perustana ovat aina lopulta fysiikan pätevät ja muuttumattomat lait.

  Ydinvoimaloissa noudatetaan sekä syvyyssuuntaisia turvallisuusperiaatteita että moninkertaisia vapautumisesteitä. Useat erilaiset sekä rinnakkaiset turvallisuusjärjestelmät vähentävät onnettomuuden mahdollisuutta.

  Olkiluodon ydinvoimalaitoksella on käytössään nelinkertaiset turvajärjestelmät. Yhden vikaantuessa vuoroon astuu toinen vastaava. Näin käyttäjän virheet tai useatkaan laiteviat eivät pääse aikaansaamaan vakavaa onnettomuutta.

  TVO on tehnyt Olkiluodossa turvallisuutta parantavia muutostöitä koko voimalaitoksen toiminnan ajan, ja tulevaisuudessa edelleen suunnitellaan ja toteutetaan turvallisuusparannuksia.

  Osaava ja vastuuntuntoinen henkilöstö

  TVO:n koko henkilöstö on sitoutunut tinkimättömään turvallisuuskulttuuriin. Ydinvoimalaitoksen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät saavat yhtiössä kukin tärkeytensä edellyttämän huomion ja ovat etusijalla päätöksiä tehtäessä. Jatkuvan parantamisen periaate on esillä jokapäiväisessä työssä.

  Turvallisuusajattelua TVO:ssa ohjaa niin kutsuttu PATA-periaate. Periaatteen mukaisesti töitä tehtäessä pitää aina ensin Pysähtyä ja Ajatella, Toimia vasta sitten ja lopuksi Arvioida, menikö kaikki oikein. Yhtiö kannustaa työntekijöitään raportoimaan virheistä ja havainnoista ja haluaa ylläpitää matalaa raportointikynnystä.

  Turvallisuuskulttuuriin liittyvät ohjeet TVO:laisille:

  • Varmistu työkunnostasi
  • Noudata toimintatapoja ja ohjeita tinkimättömästi
  • Huolehdi omasta ja muiden turvallisesta työskentelystä ja työskentelyolosuhteista
  • Pysähdy ja ajattele ennen toimimista ja arvioi toiminnan seuraukset
  • Raportoi havaitut ongelmat ja puutteet välittömästi
  • Luo ilmapiiriä, jossa tapahtumista voidaan raportoida ilman pelkoa syyllistämisestä
  • Kyseenalaista ja kehitä toimintaa osana jatkuvaa parantamista.

  Turvallisuuskulttuurin tilaa TVO:ssa selvitetään erilaisilla ilmapiirikyselyillä ja itsearvioinneilla. Näiden perusteella turvallisuuskulttuurin tila TVO:lla on hyvä. Se vaatii kuitenkin seurantaa ja jatkuvaa parantamista. Vuonna 2013 TVO:lla toteutettiin joka kolmas vuosi järjestettävä turvallisuuskulttuurin itsearviointi, joka koostuu koko henkilöstölle tehtävästä itsearviointikyselystä ja dokumentaatiokatsauksesta. TVO:n turvallisuuskulttuurin todettiin olevan hyvällä tasolla. TVO:n toiminnan vahvuuksiksi tunnistettiin turvallisuuden strategisen merkityksen korostuminen, turvallisuuden ensisijaisuuden esilletuonti sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä, pitkän tähtäimen aikajänne suunnittelussa sekä laitosyksiköiden jatkuva kehittäminen ja pienten puutteiden korjaaminen varmistavat laitoksen hyvän yleistilanteen. Ylläpitääkseen korkeaa turvallisuuskulttuuria jatkuvan parantamisen periaatteella, itsearviointiryhmä on antanut muutamia lähinnä organisaation oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen liittyviä suosituksia.