Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Tutkimus ja kehitys

  tk.png

  CASE

  Ainutlaatuista analyysivalmiutta

  Lue lisää

  TVO:n tutkimustoiminnan keskeisenä tavoitteena on tukea ydinvoimalaitosyksiköiden rakentamis- ja käyttölupien hankkimista sekä uusimista tuottamalla korkeatasoista teknistä tietoa sekä varmentaa tietoja ja laskentaa laitosyksiköiden tarpeisiin ja käyttöön.

  Modernisointi- ja muutostyöt sekä uuden teknologian seuraaminen ja hyödyntäminen luovat myös uusia tutkimustarpeita. Vuoden 2013 aikana on ydinvoimalaitoksella on toteutettu turvallisuusselvitysten mukaisia toimenpiteitä, jotka ovat näkyneet uusina tutkimusaihepiireinä. Kansallisten säädösten (YEL-, VNA- ja YVL-ohjeet) muutokset on otettu huomioon tutkimushankkeiden määrittelyissä. Lisäksi jätteiden varastointi, käsittely ja loppusijoitus ovat tärkeä tutkimuskokonaisuus. Käytetyn polttoaineen turvallisen loppusijoituksen kehitystyö on ehdottomasti merkittävin T&K-toiminnan tavoite vuoteen 2020 mennessä, jonka toteuttaa Posiva Oy.

  Tutkimus- ja kehitystoiminnan kokonaiskulut olivat 37,7 (44,7) miljoonaa euroa. Luku sisältää ydinjätehuollon tutkimus- ja kehityskulut, joista Posivan osuus oli 31,5 (38,2) miljoonaa euroa. TVO panosti tämän lisäksi erilaisissa T&K-ryhmissä yhteensä noin 12 henkilötyövuotta omassa toiminnassaan erilaisiin T&K-hankkeisiin.

  TVO on merkittävin maksaja kansallisen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimuksen (SAFIR2014) ja ydinjätehuollon (KYT2014) julkisissa tutkimusohjelmissa Suomessa. Vuonna 2013 TVO:n maksuosuus Valtion ydinjätehuoltorahastolle (VYR) oli tutkimusrahastojen osalta yhteensä 4,6 (4,6) miljoonaa euroa. TVO osallistui ohjelmien ohjaamiseen ja seurantaan yhteensä 26 eri asiantuntijan voimin.

  Vuoden 2013 keskeisiä tutkimusaiheita ovat olleet OL1- ja OL2 -reaktoreiden eliniänhallintaan ja modernisointeihin liittyvät hankkeet. Eliniänhallinnan järjestelmässä on siirrytty laajan integroidun tietojärjestelmän käyttöön, jolla voidaan yhdistää lujuuslaskenta, prosessisimulaatiot ja laitoksen rakenteiden käyttöhistoria. Järjestelmän kehitys on aloitettu TVO:ssa 1990-luvulla, ja nykyinen järjestelmäkehitys keskittyy laskentajärjestelmien integrointiin.

  Automaatio- ja I&C-tekniikan tutkimuksessa keskitytään OL1-OL2-laitosyksiköiden modernisointien ja OL3-rakentamisen vaatimien ratkaisujen tutkimiseen. Ensisijaisina tutkimuskohteina ovat digitaalisen automaatiotekniikan käyttöönotto ja luvittaminen.

  Polttoainetutkimuksella varmistetaan turvallisuutta - tutkimuksen tavoitteina turvallinen reaktorien toiminta, hyvä polttoainetalous sekä turvallinen loppusijoitus: TVO:n merkittävin kansainvälisen tutkimusyhteistyön alue, polttoainetutkimus, edellyttää erityisosaamista, koereaktorivalmiuksia ja polttoaineiden kuumakammiotutkimuksia, jotka voidaan parhaiten saavuttaa kansainvälisellä yhteistyöllä ja edellyttävät kansainvälisten tutkimusvalmiuksien käyttöä. Tutkimuksilla täsmennetään ja kelpoistetaan polttoaineen turvallista käyttöä ja onnettomuuksien turvamarginaaleja myös korkeammilla palamilla. Tärkeä tutkimuskohde on polttoaineen käyttäytyminen varastoituna ja loppusijoituksessa. TVO osallistuu myös Euratomin FIRST Nuclides -hankkeeseen, jossa tutkitaan todellisten käytettyjen UO2-polttoaineiden käyttäytymistä pohjavesiolosuhteissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä eurooppalaisten alan tutkimuslaitosten, voimayhtiöiden ja polttoaineen loppusijoituksen kehityksestä vastaavien organisaatioiden kanssa.

  TVO osallistuu aktiivisesti myös laajempien kansainvälisten yhteistyöverkostojen toimintaan ja tutkimushankkeisiin. TVO on liittynyt jäseneksi uuteen eurooppalaiseen NUGENIA-assosiaatioon sen perustamisen jälkeen syksyllä 2012. Toiminnan tavoitteena on suunnata ja toteuttaa eurooppalaista fissioenergiatutkimusta ja kehitystä painopisteenä nykyiset reaktorit eli GenII- ja III -ydinvoimalaitokset. Assosiaatio perustuu aiemmin Euratomin rahoituksella toimineisiin ydinenergia-alan Nulife-, Sarnet- ja Eniq- verkostoihin. Myös OECD/NEA:n koordinoimia ohjelmia seurataan, ja tämä tapahtuu ensisijaisesti yliopistojen ja tutkimuslaitosten teknologia- ja turvallisuustutkimuksen hankkeiden kautta.

  TVO tukee myös uutta tutkimusinfrastruktuuria kehittävää tutkimustoimintaa. Uusinta kokeellista teknologiaa rakennetaan Ranskaan Jules Horowitz koereaktoriin, jossa on mahdollista tehdä modernien laitosten edellyttämiä reaktorimateriaalien ja polttoaineiden tutkimuksia ja tukea uudentyyppisten reaktorien kehitystä seuraavien vuosikymmenten aikana.

  Vuoden aikana TVO:sta on osallistuttu TEMin koordinoimaan Kansallinen Ydinenergiastrategia -työryhmään, jonka työ valmistuu 2014. Työryhmän tavoitteena on laatia strategia ydinenergia-alan tutkimukselle vuoteen 2030. Strategia käsittää kuusi eri aihepiiriä turvallisuustutkimuksesta innovaatiotoimintaan ja palveluliiketoimintaan.

  Lisätietoa tutkimuksen ja kehityksen tavoitteet, tutkimus & kehitys ja tutkimuksen osa-alueet.

  TK_painopistealueet.png