TALOUS JA RAHOITUS

TVO:n tärkeimmät taloudelliset tavoitteet vuonna 2016 koostuivat tavoitteen mukaisesta tuotantokustannuksesta ja suunnitelman mukaisesta sähkön toimitusmäärästä. Olennaisimpia taloudellisen vastuun tunnuslukuja on käsitelty tilinpäätöksessä 2016.
TVO toimii omakustannusperiaatteella ja tuottaa sähköä omistajilleen omakustannushintaan. Omistajat vastaavat kaikista TVO:n toiminnan kustannuksista ja saavat vastineeksi sähköä omistusosuuksiensa suhteessa. Sähkön he käyttävät itse tai myyvät edelleen. Omakustannusperiaate antaa erikokoisille energiayhtiöille ja sähkönkäyttäjille mahdollisuuden osallistua ydinvoiman kaltaisiin suurinvestointeihin ja hyötyä suurtuotannon eduista. TVO:ta omistaa myös 132 kuntaa, joten käyttökustannuksiltaan vakaan ja ennustettavan omakustanteisen sähkön hyödyt leviävät eri puolille Suomea. Omakustannusperiaatteesta johtuen perinteiset tunnusluvut eivät sovellu käytettäväksi TVO:hon, sillä ne on laadittu käytettäviksi tulosta tekevien yhtiöiden vertailuun. TVO:lle ja omistajille tärkeitä tunnuslukuja ovat tuotetun sähkön määrä sekä käyttökertoimet, joilla laitosyksiköt ovat toimineet.

Tuotannollisesti vahva vuosi

TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksen tuotantovuosi 2016 oli hyvä. Olkiluoto 2 saavutti laitosyksikön historian neljänneksi suurimman tuotantomäärän 7,30 TWh (miljardia kilowattituntia). Koko voimalaitoksen sähköntuotanto vuonna 2016 oli 14,35 TWh. Yhteistuotantoa supisti hieman OL1 ja OL2 pidentyneet vuosihuollot, OL1:n viallisten polttoainesauvojen poistoseisokki sekä OL2:n generaattorin magnetointikoneen korjaus. Laitosyksiköiden yhteinen käyttökerroin oli 93,0 prosenttia, joka on historian seitsemänneksi korkein tulos.

TVO tekee investointeja ydinvoimalaitoksen käytettävyyden, tuottavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Useilla parhaillaan tekeillä olevilla laitosmuutoksilla varaudutaan OL1- ja OL2 -laitosyksiköiden käyttöluvan uusintaan vuonna 2018. Merkittävimpiä käynnissä olevia investointiprojekteja ovat muun muassa varavoimadieselgeneraattoreiden uusinta, pääkiertopumppujen uusinta sekä OL1- ja OL2-turbiinilauhduttimien uusinta.

TVO:n investoinnit olivat vuonna 2016 yhteensä 262,3 miljoonaa euroa, näistä OL3-projektin osuus oli 208,3 miljoonaa euroa.

investoinnit.png

Rahoitus suunnitelmien mukaista

TVO:n rahoitustilanne on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti yhtiön hyödyntäessä monipuolisesti eri rahoituslähteitä. Kansainvälisten pääomamarkkinoiden lisäksi yhtiö hankkii pitkäaikaista rahoitusta pankeilta ja muilta finanssi-instituutioilta. Pääomamarkkinarahoituksen kannalta luottoluokituksilla on tärkeä rooli. TVO:lla on hyvät luokitukset muun muassa kahdelta kansainväliseltä luottoluokittajalta.

Rahoituksella varmistetaan TVO:n maksuvalmius kaikissa olosuhteissa. TVO:n perusperiaatteena on hakea investointien rahoituksesta noin kolme neljäsosaa rahoitusmarkkinoilta ja noin neljännes omistajilta. TVO:lla pyritään pitkäaikaisiin rahoitusjärjestelyihin, ja rahoitus järjestetään yhtiölle, ei erillisille hankkeille.

TVO tekee suuria investointeja ja niiden rahoitusjärjestelyt edellyttävät vahvaa luottamusta. Suurten projektien ollessa käynnissä sijoittajien luottamus on tärkeää. OL1:n ja OL2:n sähköntuotanto on sijoittajien näkökulmasta hyvin arvokasta, sillä laitosyksiköt ovat tuottaneet sähköä yli 35 vuotta suurilla käyttökertoimilla ja alkuperäiset investoinnit on jo pääosin kuoletettu.

TVO:n omistajien, pankkien ja sijoittajien luottamus TVO:n toimintaan on vahvaa. Sitä kuvastavat muun muassa osakaslainasitoumukset OL3-projektin loppuunsaattamiseksi, merkittävät valmiusluotot sekä onnistuneet joukkovelkakirjaemissiot.


omavaraisuusaste_selite.jpg

Sijoittajasivut