SÄTEILYTURVALLISUUS

TVO ja sen henkilöstö sitoutuvat kaikella säteilysuojelutoiminnallaan ALARA-periaatteeseen (as low as reasonably achievable). Sen mukaisesti yksilö- ja kollektiiviset säteilyannokset pidetään niin alhaisina kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista.
Annosten rajoittaminen ja radioaktiivisten päästöjen pitäminen mahdollisimman pieninä otetaan huomioon jo rakenteita sekä toimintoja suunniteltaessa. Jokaisen työntekijän on otettava säteilysuojeluun vaikuttavat asiat huomioon omassa työssään. Säteilysuojelutoimintaa kehitettäessä otetaan huomioon viranomaisten ohjeiden lisäksi myös kansainväliset suositukset.

Kaikkien ydinvoimalaitoksen valvonta-alueella työskentelevien säteilyannosta valvotaan ja mitataan annosmittareilla. Säteilyasetuksen 3 § mukaan säteilytyöntekijän annos ei saa ylittää keskiarvoa 20 mSv vuodessa viiden peräkkäisen vuoden aikana, eikä minkään yksittäisen vuoden aikana arvoa 50 mSv. Henkilöannosten osalta TVO:n omana tavoitteena on, ettei kenenkään Olkiluodosta saama annos ylitä 10 mSv vuodessa, eivätkä sisäisestä kontaminaatiosta aiheutuvat annokset ylitä arvoa 0,5 mSv. Nämä tavoitteet on myös saavutettu.

Säteilyaltistus annosrajojen alapuolella

Työntekijöiden säteilyaltistus on pysynyt Olkiluodossa vähäisenä ja selvästi viranomaisen asettamien annosrajojen alapuolella. Vuonna 2016 säteilynalaista työtä tekevien henkilöiden kokonaisannos Olkiluodossa oli 884 manmSv. Voimalaitoksen vuosihuollosta kertyi annosta 730 manmSv, joka on historian alhaisimpia.

Oman henkilöstön yhteenlaskettu vuosiannos oli 236 (vuonna 2015: 198) manmSv ja ulkopuolisen henkilöstön 647 (2015: 554) manmSv. Suurin henkilökohtainen Olkiluodon voimalaitoksella saatu vuosiannos oli 8,1 mSv. Annostarkkailun alaisten henkilöiden lukumäärä oli 2 567 (2015: 2 382) ja kirjattavia annoksia kertyi 993 (2015: 888) henkilölle. Suomalaisen keskimääräinen vuosittainen ympäristön säteilylähteistä saama säteilyannos on 3,2 mSv.

sateilyannokset_2016.jpg

Ympäristön säteilyaltistusta valvotaan kattavasti

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ympäristön säteilyturvallisuutta valvotaan säännöllisesti usein eri menetelmin ja usean eri toimijan yhteistyönä. TVO on asentanut laitosalueelle neljä ja lähialueille kymmenen jatkuvatoimista säteilyn annosnopeuden mittausasemaa, jotka raportoivat sekä mittaustulokset että mahdolliset hälytykset automaattisesti sekä laitosyksiköille Olkiluotoon että Säteilyturvakeskukseen (STUK). TVO on asentanut lähialueille neljä ilmanäytteenkerääjää sekä yksitoista annosmittaria. Kerääjien suodattimien radioaktiivisuuspitoisuudet analysoidaan 1–4 viikon välein. Annosmittarit luetaan neljännesvuosittain. Näiden lisäksi TVO tekee pari kertaa vuodessa laitosalueella kattavia tarkistusmittauksia sekä aina tarvittaessa työkohtaista säteilyvalvontaa kannettavilla mittauslaitteilla.

Ydinvoimalaitoksen lähiympäristön asukkaita mitataan Olkiluodossa STUKin kokokehomittausautossa kerran vuodessa. TVO raportoi laitosympäristön säteilyturvallisuuden valvonnan tulokset ympäristö- ja säteilyturvallisuusviranomaisille.

STUKin tekemissä mittauksissa voimalaitoksen lähiympäristön asukkaissa ei havaittu laitosperäisiä radioaktiivisia nuklideja. Myöskään laitoksen säteilytyöntekijöistä mittauksissa ei todettu kirjausrajan ylittävää sisäistä altistumista.


Säteilyturvallisuuden tunnusluvut
20162015    
2014    
2013    
2012    
Henkilöstön suurin säteilyannos (mSv)1)
8,17,91
7,66
8,07
9,04
Kollektiivinen säteilyannos (manmSv)
884752 643 649 717
Vuosihuoltoannos (manmSv)
730614514 556 568
1) Säteilytyöntekijän suurin sallittu vuosiannos on 50 mSv/vuosi ja viiden peräkkäisen vuoden aikana 100 mSv.