× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  VASTUULLISUUS  /  Vastuullisuusraportointi  /  Olennaisuusanalyysi ja vastuullisuusnäkökohdat  /  Suomalaisten sähkönsaanti ja ilmastovaikutus

SUOMALAISTEN SÄHKÖNSAANTI JA ILMASTOVAIKUTUS

Olkiluodon sähköntuotanto kaksinkertaistuu kun OL3-laitosyksikkö aloittaa tuotantonsa. Olkiluodon päästöttömällä ydinsähköllä on siten vuosikymmenten päähän suuri merkitys koko Suomen taloudelliselle kehitykselle, sähköomavaraisuudelle ja yleiselle hyvinvoinnille.

Tuottamalla ympäristö- ja ilmastoystävällistä sähköä TVO turvaa ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Pinta-alaltaan pienessä Olkiluodon saaressa tuotetaan 21 prosenttia Suomessa tuotetusta ja 16 prosenttia Suomessa käytetystä sähköstä neljän luonnonsuojelualueen ympäröimänä. Energiantuotannon keskittäminen pienelle alueelle minimoi ympäristövaikutukset ja mahdollistaa luonnontilaisten alueiden säilyttämisen muualla. TVO ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on sertifioitu ISO 14001-standardin vaatimusten mukaisesti ja EMAS-rekisteröity.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen toiminnan vaikutuksia maalla, merellä ja ilmassa tarkkaillaan jatkuvasti ja ympäristönperustilatutkimuksia on tehty alueella jo ennen sähköntuotannon käynnistymistä 1970-luvulta alkaen. Tarkkailun perusteella ympäristökuormitukset ovat vähäiset. Energiantuotanto ei ole merkittävästi vaikuttanut luontotyypeiltään pääosin karuun ja vähälajiseen Olkiluodon luontoon. Voimalaitoksen merkittävin ympäristövaikutus on jäähdytysveden aiheuttama lämpökuorma mereen.

Suomalaiset ovat erittäin huolissaan ilmastonmuutoksesta ja valtaosa pitää ilmastonmuutoksen torjumista erittäin tärkeänä. Ilmastotalkoissa ydinvoiman rooli nähdään merkittävänä ja suurempi osa vastaajista uskoo, että Suomen on hyvin vaikea vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ilman uusien ydinvoimalaitosten rakentamista. Ydinsähköllä on merkittävä rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Ilman ydinvoimaa ei ole uskottavaa polkua vähähiiliseen yhteiskuntaan.

Yhä useampi puoltaa ydinvoimaa ympäristösyistä. Ydinsähkön tuotannosta ei synny hiilidioksidipäästöjä ja sen koko elinkaaren ajan päästöt ovat samalla tasolla kuin vesi- ja tuulivoimalla. TVO osallistuu ilmastonmuutoksen hillintään ja kestävään kehitykseen merkittävällä tavalla. Päästötön ydinvoima luo perustan vihreälle taloudelle.

TVO edellyttää, että sen henkilöstö, yhteistyökumppanit ja alihankkijat noudattavat TVO:n toimintaohjeessa ja yhteiskuntavastuupolitiikassa määriteltyjä vastuullisuuden periaatteita. TVO noudattaa toiminnassaan voimassa olevia lakeja, yhtiöjärjestystä ja hyvän hallinnon periaatteita. Eturistiriitatilanteet käsitellään lain vaatimusten mukaisesti. TVO:n toimintaohjeen mukaisesti eturistiriitatilanteessa kenen tahansa TVO:laisen on jäävättävä itsensä eturistiriitaisen asian käsittelystä. TVO:n yhtiötason politiikoissa linjataan keskeisiä yhteiskuntavastuun näkökulmia.

TVO-konserni tarjoaa monialaisia työmahdollisuuksia Olkiluodossa ja Helsingissä, ja sillä on laaja kumppani- ja alihankkijaverkosto, jonka kautta Olkiluodon voimalaitoksen aikaansaamasta taloudellisesta toimeliaisuudesta hyötyy koko Suomi. TVO työllistää vuosittain alan opiskelijoita työharjoittelutehtäviin ja tarjoaa paikkoja kesätyöntekijöille ja opinnäytetyöntekijöille.

TVO:n tavoitteena on olla hyvä naapuri ja vastuullinen toimija yhteiskunnassa. TVO viestii toiminnastaan nopeasti, avoimesti, neutraalisti ja faktoihin perustuen. TVO haluaa olla avoimessa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa kaikkien yhteiskunnan toimijoiden ja kansalaisten kanssa. Tavoitteena on lisätä ydinvoimatietämystä ja keskinäistä luottamusta sidosryhmissä sekä tukea avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta yhtiön lähialueella, suomalaisessa yhteiskunnassa ja toimialalla maailmanlaajuisesti.

TVO tekee yhteistyötä poliittisten päättäjien ja valtiovallan kanssa energia-alaa koskevien lakien ja toimintaohjeiden kehittämiseksi ja toimeenpanemiseksi. TVO:n kanssakäyminen kaikkien sidosryhmien kanssa on korkeiden eettisten periaatteiden ohjaamaa, ja siten vahvistaa luottamusta sekä TVO:n että sidosryhmän toimintaan, eikä ole uhka kummankaan maineelle tai puolueettomuudelle.

Yhtiö pyrkii säännöllisellä keskustelulla ja tutkimuksilla kartoittamaan sidosryhmien odotuksia ja vastaamaan niihin kaikilla käytössä olevilla tavoilla. Tasapuolinen vuoropuhelu kaikkien sidosryhmien kanssa on TVO:lle tärkeää. Sidosryhmien näkemykset huomioidaan kaikissa TVO:n suunnitelmissa ja päätöksissä, joilla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia paikallisyhteisöön tai suomalaiseen yhteiskuntaan.