VELKARAKENNE JA LIKVIDITEETTI

Velkarakenne 31.12.2017

TVO-konsernin velkarakenne
(Ei sisällä velkaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta)

Velkarakenne_2017-03-31.gif

MEUR

Joukkovelkakirja- ja private placement -lainat

2 755

Lainat rahoituslaitoksilta

910

US Private Placement -lainat 

224

Yritystodistukset

0

Yhteensä

3 888

 
Lisäksi konsernilla oli oman pääoman ehtoista osakaslainaa yhteensä 579 miljoonaa euroa.

Lainojen erääntyminen

Lainojen_eraantyminen_2017-12-31.gif

Vuosi

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026-

Yhteensä

MEUR


413 

604

457

912

241

532

22

544

163 

3 888


Luottositoumusten erääntyminen

Luottositoumusten_eraantyminen_2017-12-31.gif


Likviditeetti 31.12.2017

Likvidit varat

Rahat ja pankkisaamiset 140 miljoonaa euroa.

Lyhytaikainen rahoitus

Yritystodistusohjelma 1 000 miljoonaa euroa. Ei liikkeeseenlaskuja.

Luottolimiitit

TVO:lla oli 31.2.2017 nostamattomia luottositoumuksia 1 680 miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla on oman pääoman ehtoisia osakaslainasitoumuksia yhteensä 350 miljoonaa euroa, joka on kohdistettu OL3-projektin rahoitustarpeisiin.