Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  27 Rahoitusriskien hallinta

  TVO:n rahoitus ja rahoitusriskien hallinta hoidetaan keskitetysti yhtiön rahoitusosastolla yhtiön hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaisesti. TVO:n liiketoiminnan rahoitusriskit liittyvät likviditeetti-, markkina- ja luottoriskeihin. Näihin ei ole luettu yhtiön ja omistajien välisiä saamisia ja vastuita, koska yhtiö toimii omakustannusperiaatteella (katso liitetieto 1 Konsernin perustiedot).

  TVO:n rahoituksen ensisijainen tehtävä on varmistaa yhtiön riittävä likviditeetti ja toiseksi vähentää kassavirtojen heilahteluja, jotka aiheutuvat rahoitusmarkkinoiden muutoksista lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

  Yhtiön rahoituspolitiikan mukaisesti johdannaissopimuksia solmitaan vain suojaustarkoituksessa ja niihin pyritään soveltamaan IFRS:n tarkoittamaa suojauslaskentaa.

  Likviditeettiriski

  Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskillä tarkoitetaan sitä vaikutusta yhtiön tulokseen ja kassavirtaan, mikä syntyy jos yhtiö ei kykene varmistamaan riittävää rahoitusta toiminnalleen. Riittävien likvidien varojen sekä sitovien luottolimiittien lisäksi TVO pyrkii alentamaan jälleenrahoitusriskiä hajauttamalla lainojensa erääntymisajankohtia sekä rahoituslähteitä mahdollisimman hyvin eri markkinoille.

  TVO:n rahoituspolitiikan mukaisesti pitkäaikaisten luottojen maturiteetit ja jälleenrahoitus suunnitellaan sellaisiksi, että seuraavan 12 kk:n aikana ei eräänny yli 25 prosenttia yhtiön luotoista. Poikkeuksena ovat Valtion ydinjätehuoltorahaston kautta nostetut lainat, jotka on edelleen lainattu omistajille.

  Lyhytaikaiseen rahoitukseen TVO käyttää kotimaista yritystodistusohjelmaa. Sitovia vähintään 12 kuukauden mittaisia luottolimiittejä tulee aina olla sellainen määrä, joka vastaa yhtiön seuraavan 12 kuukauden rahoitustarvetta.

  Pitkäaikaisten luottositoumusten lisäksi yhtiöllä pitää olla rahoituspolitiikan vaatimuksen mukainen määrä likvidejä varoja. Rahoituspolitiikan mukaisina sijoituskohteina käytetään pankkitalletusten ohella pankkien sijoitustodistuksia, yritystodistuksia, kuntatodistuksia ja valtion velkasitoumuksia sekä lyhyen koron sijoitusrahastoja. Sijoitukset ovat pääasiassa lyhytaikaisia (alle 12 kk).

   

  Rahoitusvelkojen diskonttaamattomat kassavirrat

  2013

  1 000 €

  20142015201620172018-Yhteensä
  Lainat rahoituslaitoksilta 1)45 37689 095104 58344 413274 476557 942

  Rahoituskulut 2)

  17 85716 92114 33410 72613 11672 954
  Laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta 3)931 725931 725

  Rahoituskulut

  7 05010 01015 65020 60623 59976 915
  Joukkovelkakirjalainat 4)128 730750 000214 4811 057 7862 150 997

  Rahoituskulut

  89 50688 75587 13340 777121 287427 458
  Lainat muilta 4)223 677223 677

  Rahoituskulut

  4 5564 6084 6224 63212 49230 910
  Rahoitusleasingvelat1 6906 84254 06562 597
  Yritystodistukset155 000155 000
  Muut velat50 67650 676
  Korkojohdannaiset16 1376 3204 8684 3464 50536 175
  Yhteensä387 847351 280981 189339 9812 716 7284 777 025
  1 000 €20142015201620172018-Yhteensä
  Valuuttatermiinien kassavirrat1 0212422092896 3428 103


  1) Lyhennykset vuonna 2014 sisältyvät taseen lyhytaikaisiin velkoihin.
  2) Korkokulujen lisäksi rahoituskulut sisältävät sitoutumispalkkiot.
  3) Laina uusitaan vuosittain ja korkokulut tästä lainasta on laskettu viidelle vuodelle.
  4) Valuuttamääräiset lainat on koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla muutettu EUR-määräisiksi vaihtuva- tai kiinteäkorkoisiksi kassavirroiksi.      
   

  TVO:lla oli 31.12.2013 nostamattomia luottositoumuksia 1 500 milj. euroa (2012: 1 500 milj. euroa). Lisäksi konsernilla on oman pääoman ehtoisia osakaslainasitoumuksia yhteensä 720 miljoonaa euroa, josta 220 miljoonaa euroa on kohdistettu OL4-hankkeen kilpailu- ja suunnitteluvaiheen rahoittamiseen ja 500 miljoonaa euroa OL3-projektin rahoitustarpeisiin. Lisäksi yhtiöllä oli kassavaroja 142 miljoonaa euroa. 
  Rahoitusvelkojen diskonttaamattomat kassavirrat

  2012

  1 000 €

  20132014201520162017-Yhteensä
  Lainat rahoituslaitoksilta 1)90 48545 37689 095104 583318 889648 427

  Rahoituskulut 2)

  15 28114 24513 27610 68118 99272 475
  Laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta 3)881 726881 726

  Rahoituskulut

  13 8045 3948 35911 43915 33954 334
  Joukkovelkakirjalainat 4)214 082750 0001 020 7471 984 830

  Rahoituskulut

  86 98486 76485 14483 033145 197487 121
  Lainat muilta 4)223 677223 677

  Rahoituskulut

  4 6894 4624 4524 46616 54534 614
  Rahoitusleasingvelat2 0357 82457 37767 236
  Yritystodistukset111 000111 000
  Muut velat47 90847 908
  Korkojohdannaiset28 05015 9695 6034 0157 10560 742
  Yhteensä400 236180 033420 010968 2162 705 5954 674 090
  1 000 €20132014201520162017-Yhteensä
  Valuuttatermiinien kassavirrat3423417340445

   
  1) Lyhennykset vuonna 2013 sisältyvät taseen lyhytaikaisiin velkoihin.
  2) Korkokulujen lisäksi rahoituskulut sisältävät sitoutumispalkkiot.
  3) Laina uusitaan vuosittain ja korkokulut tästä lainasta on laskettu viidelle vuodelle.
  4) Valuuttamääräiset lainat on koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla muutettu EUR-määräisiksi vaihtuva- tai kiinteäkorkoisiksi kassavirroiksi.     

   
  Markkinariskit

  Valuuttariski

  TVO altistuu valuuttakurssiriskille lähinnä polttoainehankinnoissa. Raakauraanin, rikastuksen sekä kivihiilen kauppavaluuttana on usein USD. Valuuttamääräisen oston suojaukseen ryhdytään, kun sopimus on solmittu, jolloin ennustettu valuuttakurssiriski muuttuu erittäin todennäköiseksi. Sekä lyhyt- että pitkäaikaiset lainat nostetaan pääsääntöisesti euromääräisinä. Muiden kuin euromääräisten lainojen pääomat suojataan viimeistään lainojen nostohetkellä.

  Valuuttariskin suojausinstrumentteina voidaan käyttää valuutanvaihtosopimuksia, valuuttatermiinejä ja -optioita.

   

  Korkoriski

  Korollinen velka altistaa yhtiön korkoriskille. Yhtiön korkoriskin hallinnan tavoitteena on mahdollisimman alhainen korkokustannus sekä korkokulujen vaihtelun vähentäminen. Rahoituspolitiikan mukaan yhtiön korkosidonnaisuusaika voi vaihdella 18 ja 30 kuukauden välillä. Tilinpäätöshetkellä korkosidonnaisuusaika oli noin 20 kuukautta.

  Keskimääräistä korkosidonnaisuusaikaa voidaan muuttaa kiinteäkorkoisilla lainoilla, koronvaihtosopimuksilla, korkotermiineillä sekä korkokatto- ja lattiasopimuksilla.

  Lainojen ja johdannaisten keskikorko tilinpäätöshetkellä 31.12.2013 oli 3,91 % (2012: 4,32 %).

  Vaihtuvakorkoiset lainat altistavat yhtiön rahavirran korkoriskille. Kiinteäkorkoiset lainat altistavat yhtiön käyvän arvon korkoriskille. Yhtiö pyrkii soveltamaan lainoihin rahavirran ja käyvän arvon suojauslaskentaa, kun se on mahdollista. Rahavirran korkoriskiä hallitaan eri skenaarioiden perusteella käyttämällä koronvaihtosopimuksia, joista maksetaan kiinteää ja saadaan vaihtuvaa korkoa. Tällaisten koronvaihtosopimusten taloudellinen vaikutus vastaa lainojen muuttamista vaihtuvakorkoisista kiinteäkorkoisiksi. Yhtiö tekee myös koronvaihtosopimuksia, joissa maksetaan vaihtuvaa ja saadaan kiinteää korkoa, suojautuakseen käyvän arvon korkoriskiltä.


  Rahavirran suojauksien osalta kaudet, joiden aikana rahavirtojen odotetaan toteutuvan ja milloin niiden odotetaan vaikuttavan     

  2013

  1 000 €

  20142015201620172018-Yhteensä
  Koronvaihtosopimukset

  Kassavirrat

  -11 084-6 309-5 056-4 931-5 089-32 469


  Rahavirran suojauksien osalta kaudet, joiden aikana rahavirtojen odotetaan toteutuvan ja milloin niiden odotetaan vaikuttavan       

  2012

  1 000 €

  20132014201520162017-Yhteensä
  Koronvaihtosopimukset

  Kassavirrat

  -17 909-11 786-6 532-5 257-10 381-51 865

  Herkkyys markkinariskeille

  Rahoitusinstrumenteista aiheutuva IFRS 7-standardin tarkoittama herkkyys markkinariskeille.   

  20132012
  1 000 €TuloslaskelmaOma pääomaTuloslaskelmaOma pääoma
  + 10 % muutos EUR/USD valuuttakurssissa0-17 0750-14 608
  - 10 % muutos EUR/USD valuuttakurssissa017 075014 608
  1 %-yksikön nousu markkinakoroissa-3 84711 649-95910 383
  1 %-yksikön lasku markkinakoroissa3 133-12 1982 297-7 530

  Oletukset:

  Euron ja dollarin valuuttakurssimuutoksen oletetaan olevan +/- 10 prosenttia.

  Dollarimääräinen positio sisältää valuuttatermiinisopimukset, jotka vaikuttavat tuloslaskelmaan ja suojauslaskennan kautta omaan pääomaan.

  Korkotason muutokseksi oletetaan yksi prosenttiyksikkö.

  Korkopositio sisältää vaihtuvakorkoiset lainasaamiset, rahoituslainat, korkojohdannaiset sekä rahavarat.

  Korolliset lainasaamiset ja vaihtuvakorkoiset rahoituslainat vaikuttavat tuloslaskelmaan. Korkojohdannaiset vaikuttavat tuloslaskelmaan sekä omaan pääomaan suojauslaskennan kautta. Tuloslaskelmaan kirjattujen johdannaisten arvonmuutoksesta OL3-voimalaitosinvestoinnin osuus aktivoidaan taseeseen.   

  Joukkovelkakirjalainat
  Euro Medium Term Note Programme EUR 3.500.000.000
     
     

  1 000 €20132012
  ValuuttaNimellisarvoTasearvoNimellisarvoTasearvoKorko-%Eräpäivä
  EUR750 000750 000750 000750 0006,0027.6.2016
  EUR500 000500 000500 000500 0004,6254.2.2019
  EUR30 00030 00030 00030 0003,889.5.2022
  EUR100 000100 000100 000100 000Euribor 6M+1,5812.9.2022
  EUR23 00023 00023 00023 0004,081.12.2022
  EUR75 00075 00075 00075 0003,6014.12.2027
  EUR20 00020 00020 00020 0003,8758.11.2032
  EUR23 00023 000003,503.5.2030
  NOK550 00063 218550 00063 2186,2022.2.2017
  SEK100 0009 794100 0009 794Stibor 3M+1,2520.1.2015
  SEK320 00031 342520 00050 9314,0020.1.2015
  SEK00200 00021 186Stibor 3M+1,25
  SEK210 00020 751500 00049 4074,0012.2.2015
  SEK500 00051 546500 00051 5464,0012.2.2015
  SEK147 00015 297300 00031 2183,6523.6.2015
  SEK650 00063 601650 00063 6015,3028.3.2017
  SEK300 00033 899300 00033 8995,3028.3.2017
  SEK500 00053 763500 00053 7634,508.11.2017
  SEK875 00099 977003,87513.9.2018
  SEK1 125 000128 54200Stibor 3M+1,4013.9.2018
  SEK600 00058 267600 00058 2675,3030.10.2019
  Yhteensä2 150 9971 984 830


  Luottoriski

  Luottoriski voi syntyä, jos vastapuoli jättää sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteensa täyttämättä. Kaupalliset myyntisaatavat sekä sijoituksiin, talletuksiin ja johdannaissopimuksiin perustuvat saatavat rahoituslaitoksilta altistavat yhtiön luottoriskille. Vastapuoliksi hyväksytään lyhyen koron rahastojen lisäksi sellaisia rahoituslaitoksia, joiden pitkäaikainen luottoluokitus on yhtiön rahoituspolitiikan mukainen. Tämän lisäksi TVO:lla on voimassa puitesopimukset (ISDA) johdannaissopimusten vastapuolten kanssa.

  Polttoaineen hintariski

  Konsernin sähkön tuotantoon käyttämät tärkeimmät polttoaineet ovat uraani ja hiili.

  TVO hankkii uraanipolttoaineen maailmanmarkkinoilta. Hankinta käsittää neljä vaihetta: raakauraanin, konversion, väkevöinnin ja valmistuksen hankinta. TVO käyttää kaikissa näissä vaiheissa pitkäaikaisia toimitussopimuksia eri toimittajien kanssa. Yhtiön hankintapolitiikan mukaan polttoaineiden saatavuutta varmistetaan ja hintariskiä minimoidaan varastoja pitämällä sekä hajauttamalla pitkäaikaissopimukset eri toimittajien kesken.

  TVO ei ole käyttänyt hintariskiltä suojautumiseen hyödykejohdannaisia.

  Pääomarakenteen hallinta

  Riittävällä omanpääomanehtoisen rahoituksen määrällä mahdollistetaan monipuoliset rahoituslähteet.

  Yhtiön omavaraisuusaste vaihtelee investointisyklien mukaisesti. Tavoitteena on, että konsernin omavaraisuusaste (IFRS) ylittää pitkällä aikavälillä 25 prosentin tason. Omavaraisuusastetta laskettaessa mukaan ei lasketa Valtion ydinjätehuoltorahastolta nostettuja lainoja, jotka on edelleen lainattu omistajille eikä ydinjätehuoltoon liittyvää varausta. Lisäksi muita lainoja huonomman etuoikeuden omaavat osakaslainat tai muut vastaavat lainat luetaan täysimääräisesti omaan pääomaan.

  Yhtiö on sitoutunut eräissä lainasopimuksissa esittämään luoton takaisinmaksua, mikäli IFRS:n mukainen omavaraisuusaste laskee alle 25 prosentin. TVO:lla ei ole muita taloudellisiin tunnuslukuihin perustuvia ehtoja yhtiön lainasopimuksissa.    

   

  TVO:n johdon seuraama omavaraisuusaste20132012
  Omavaraisuusaste, % (IFRS, konserni) 1)30,028,1
  Omavaraisuusaste, % (emoyritys) 2)29,428,5

  1) Omavaraisuusaste %  = 100 x oma pääoma + osakaslainat
  taseen loppusumma - ydinjätehuoltoon liittyvä varaus -
  laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta

  2) Omavaraisuusaste %  = 100 x oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä + osakaslainat
  taseen loppusumma - laina Valtion
  ydinjätehuoltorahastolta