Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  25 Vastuut ja muut sitoumukset

  Muut vuokrasopimukset
  Konserni vuokralle ottajana

  Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: 

  1 000 €20132012
  Yhden vuoden kuluessa349343
  Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua354367
  Yhteensä703710

  Kaudella kuluksi kirjatut vuokrat ovat seuraavat:
  Vuokrat376336
  Yhteensä376336

   

  Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset on tehty toimistokoneista ja autoista.


  Pantatut velkakirjat ja takaukset 

  1 000 €20132012
  Valtion ydinjätehuoltorahastolle pantatut velkakirjat931 725881 726
  Ydinjätehuoltovastuuseen liittyvät osakkaiden antamat takaukset 153 160147 610

   

  Ydinjätehuoltovelvollisella on oikeus lainata 75 prosenttia Valtion ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuudestaan. TVO on lainannut rahastolta lainaamansa varat edelleen osakkailleen ja pantannut osakkailta olevat saatavansa rahastolle lainansa vakuudeksi.

  Ydinjätehuoltovastuuseen liittyvät osakkaiden antamat omavelkaiset takaukset kattavat ydinjätehuoltovastuun kattamattoman osuuden ja vastuun ydinjätehuollon mahdollisista ennalta-arvaamattomista menoista ydinenergialain mukaisesti.


  Investointisitoumukset 

  Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukseen perustuvat sitoumukset: 

  1 000 €20132012
  OL1 ja OL275 00016 000
  OL3774 000769 000
  OL42 00013 000
  Yhteensä851 000798 000


  Vireillä olevat oikeudenkäynnit ja riita-asiat

  TVO jätti vuonna 2012 kanteen ja vastineen Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä koskien OL3:n valmistumisen viivästymistä ja siitä aiheutuneita kustannuksia. Kanteen rahamääräinen arvio TVO:n kustannuksista ja menetyksistä oli noin 1,8 miljardia euroa, johon sisältyi TVO:n varsinainen vaatimus ja elokuuhun 2014 asti ulottuva arvio-osuus.

  Välimiesmenettely alkoi joulukuussa 2008 OL3-laitostoimittajan aloitteesta. Laitostoimittajan vuonna 2013 päivittämä, vuoden 2011 kesäkuun loppuun ulottuva rahamääräinen vaatimus on yhteensä noin 2,7 miljardia euroa. Summa sisältää muun muassa laitostoimitussopimuksen viivästettyjä maksueriä noin 70 miljoonaa euroa sekä viivästyskorkoja noin 700 miljoonaa euroa ja saamatta jäänyttä voittoa noin 120 miljoonaa euroa. TVO on todennut laitostoimittajan aiemmin toimittaman kanteen perusteettomaksi, tutkii päivitetyn kanteen ja vastaa siihen asianmukaisesti.

  Välimiesmenettely voi kestää useita vuosia ja siinä vaaditut määrät voivat vielä päivittyä.

  Välimiesmenettelyssä esitettyjen vaatimusten perusteella TVO ei ole kirjannut saatavia eikä varauksia.


  Hiilidioksidipäästöoikeudet

  Pääsääntöisesti TVO:lla on 31.12. hallussaan vähintään vuotuisia hiilidioksidipäästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia. Jos toteutuneet päästöt ylittävät TVO:n hallussa olevat päästöoikeudet, TVO on tehnyt ylimeneviä tonneja vastaavan kulukirjauksen tilinpäätöshetken markkinahinnalla.   

  20132012
  t CO21 000 €t CO21 000 €
  Vastikkeetta saadut päästöoikeudet0296 281
  Tuotantolaitosten yhteenlasketut vuotuiset päästömäärät592 448400 221
  Hallinnassa olevat päästöoikeudet597 125402 310
  Ulkopuoliset päästöoikeusmyynnit 1)0075 000525
  Ulkopuoliset päästöoikeus- ja päästövähenemäostot 2)595 0002 687175 000933

   

  TVO:lla on vuosina 2000 - 2003 toteutuneen sähkön tuotannon perusteella laskettu oikeus Meri-Porin voimalaitokselle vastikkeetta myönnettyihin päästöoikeuksiin. TVO vastaa Meri-Porin laitososuudella tuottamansa sähkön päästöoikeuksista.

   

  1) Päästöoikeusmyynnit sisältyvät liikevaihtoon.
  2) Päästöoikeus- ja päästövähenemäostot sisältyvät kohtaan "Materiaalit ja palvelut" ja tilinpäätöshetkellä hallussa olevat ostetut oikeudet taseen aineettomiin oikeuksiin.