Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  24 Ydinjätehuoltovastuuseen liittyvät varat ja varaus

  Osuus Valtion ydinjätehuoltorahastossa

  Suomen ydinenergialain mukaan TVO:lla on velvoite varautua olemassa olevien ydinjätteiden, mukaan lukien ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto, hoitamisen tuleviin kustannuksiin keräämällä varoja Valtion ydinjätehuoltorahastoon (=ydinjätehuoltovastuu).

  TVO suorittaa maksuja Valtion ydinjätehuoltorahastoon, josta tulevat vastuut katetaan ydinenergialain mukaisesti. Rahaston tasearvo taseen vastaavissa on esitetty noudattaen IFRIC 5 -tulkintaa "Oikeudet osuuksiin rahastoissa, jotka on tarkoitettu käytöstä poistamiseen, alkuperäiseen tilaan palauttamiseen ja ympäristön kunnostamiseen". 

  Ydinjätehuoltovastuuseen liittyvä varaus

  Taseen veloissa esitetty varaus liittyy tuleviin ydinvoimalaitoksen käytöstäpoistoon, käytetyn polttoaineen ja voimalaitosjätteiden huoltovelvollisuuteen. IAS 37:n mukainen varauksen käypä arvo on laskettu diskonttaamalla tulevat kassavirrat, jotka perustuvat arvioituihin tuleviin kustannuksiin. Kustannusarvio perustuu käytetyn polttoaineen huollon, voimalaitosjätehuollon ja voimalaitoksen käytöstäpoiston kattavaan ydinjätehuollon kokonaissuunnitelmaan.

  Uuteen ydinjätehuollon tekniseen suunnitelmaan ja aikatauluun perustuva kokonaiskustannusarvio on päivitetty kesäkuussa 2013. Päivitetty kustannusarvio kasvatti ydinjätehuoltovastuuseen liittyvän varauksen määrää sekä vähensi materiaalit ja palvelut -kulujen ja rahoituskulujen määrää.

  Päivityksen kokonaisvaikutus tulokseen on positiivinen, koska ydinjätehuoltorahaston arvo kirjataan materiaalit ja palvelut -erää oikaisemalla yhtä suureksi kuin varaus ydinjätehuoltorahaston ollessa ylirahoitettu IFRS:n näkökulmasta. Lisäksi käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamiseen liittyvät kustannukset kirjataan kuluksi laitoksen käyttöaikana polttoaineen käytön perusteella ja suunnitelmiin sekä aikatauluihin tulevien muutosten vaikutus kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan perustuen käytetyn polttoaineen määrään kunkin tilikauden loppuun mennessä.

  Varaus taseessa kasvoi muutosten johdosta edellisen vuoden lopun arvosta 24,8 milj. euroa. Kustannusarvion päivityksen muutokset aikaisempaan arvioon nähden näkyvät konsernin tuloslaskelmassa materiaalit ja palvelut -erässä kulujen vähennyksenä 22,2 milj. euroa ja korkokuluissa kulujen vähennyksenä 11,9 milj. euroa.

  Vuoden lopussa taseeseen sisältyvät seuraavat ydinjätehuoltovastuuseen liittyvät varat ja velat:

  1 000 €20132012
  TVO:n Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo (pitkäaikaiset varat)897 919857 643

   

  Ydinjätehuoltovastuuseen liittyvä varaus (pitkäaikaiset velat)

  Tilikauden alussa857 643831 828
  Varauksen lisäys36 49411 194
  Käytetty varaus-32 188-33 427
  Diskonttauksesta johtuvat muutokset35 97048 048
  Tilikauden lopussa897 919857 643
  Diskonttauskorko, %5,55,5


  TVO:n ydinenergialain mukainen ydinjätehuoltovastuu ja osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta
  TVO:n ydinenergialain mukainen ydinjätehuollon vastuumäärä ja osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta ovat vuoden lopussa seuraavat: 

  1 000 €20132012
  Ydinjätehuollon vastuumäärä ydinenergialain mukaan1 317 8001 242 300
  TVO:n vuoden 2014 (2013) rahastotavoite Valtion ydinjätehuoltorahastossa1 310 4001 242 300
  TVO:n osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta 31.12.2013 (31.12.2012)1 253 3001 198 900
  Vastuumäärän ja TVO:n rahasto-osuuden erotus 31.12.2013 (31.12.2012)64 50043 400


  Ydinenergialain mukaisesti määräytyvä ja valvontaviranomaisen (työ- ja elinkeinoministeriö, TEM) päättämä vastuumäärä on 1 317,8 (1 242,3) milj. euroa 31.12.2013 (31.12.2012). Taseeseen IAS 37:n mukaan kirjattu diskontattu velka on 897,9 (857,6) milj. euroa 31.12.2013. Suurin ero ydinenergialain mukaisen vastuun ja taseeseen kirjatun varauksen välillä on se, että lainmukaista vastuuta ei ole diskontattu nettonykyarvoon.

  TVO:n osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta 31.12.2013 on 1 253,3 (1 198,9) milj. euroa. Taseessa esitetty osuuden arvo on 897,9 (857,6) milj. euroa. Tämä ero johtuu siitä, että IFRIC 5 -tulkinnan mukaan Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo ei voi ylittää siihen liittyvien velkojen määrää taseessa, koska TVO:lla ei ole määräysvaltaa Valtion ydinjätehuoltorahastossa.

  Lain mukainen rahastotavoite Valtion ydinjätehuoltorahastossa ja osuus rahastosta ovat erisuuruiset kunkin vuoden lopussa sen vuoksi, että vuotuinen lainmukainen rahastotavoite täydennetään maksamalla ydinjätehuoltomaksu vasta seuraavan tilikauden ensimmäisen neljänneksen aikana.

  TVO on toimittanut kesäkuussa 2013 työ- ja elinkeinoministeriöön jätehuoltokaavion vuosille 2013 - 2015. Työ- ja elinkeinoministeriö on soveltanut ydinenergialain 40 §:n 3 momentissa mainittua ja valtioneuvoston päätöksessä 1339/1996 täsmennettyä menettelyä rahastotavoitteen tilapäisestä alentamisesta vahvistaessaan Teollisuuden Voima Oyj:n vuoden 2014 rahastotavoitteen.

  TVO on antanut valtiolle vastuumäärän kattamattomasta osuudesta omistajien takaukset, jotka kattavat myös vastuun ydinjätehuollon mahdollisista ennalta- arvaamattomista menoista ydinenergialain mukaisesti. Takaukset sisältyvät ydinjätehuoltovastuisiin, katso liitetieto 25 Vastuut ja muut sitoumukset.

  TVO käyttää oikeuttaan lainata varoja takaisin Valtion ydinjätehuoltorahastolta laissa määrättyjen sääntöjen puitteissa. Lainat sisältyvät korollisiin velkoihin, katso liitetieto 22 Korolliset velat.